Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Nabór 2019-Monitoring

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Wspieranie działalności monitoringu środowiska”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Wspieranie działalności monitoringu środowiska”.

  • Cel programu

Celem programu jest wspomaganie systemu zarządzania jakością środowiska ze szczególnym uwzględnieniem wywiązywania się Polski ze zobowiązań międzynarodowych.

  • Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 15.03.2019 r. do 29.11.2019 r., do godz. 15.30 lub do wyczerpania alokacji środków.

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:

  • wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
  • oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,

bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa

z dopiskiem „Wspieranie działalności monitoringu środowiska”

Dla wniosków składanych w formie wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane w ramach niniejszego naboru. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

NFOŚiGW zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego.

  • Formy dofinansowania

Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji.

Intensywność dofinansowania:

Dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych;

 

  • Beneficjenci,

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy

 

  • Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu

Koordynator programu: Piotr Kowalski, nr tel.: 22 45 90 351,

 

  • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zastrzega możliwość zmiany Regulaminu.

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również