Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Inkubator wniosków LIFE 2021

Data publikacji: 14.04.2021 r.

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Współfinansowanie programu LIFE Część 1) Wsparcie krajowe projektów LIFE w perspektywie finansowej 2021-2027” (Inkubator wniosków LIFE)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Współfinansowanie programu LIFE” Część 1) Wsparcie krajowe projektów LIFE w perspektywie finansowej 2021-2027 (Inkubator wniosków LIFE).

Tematyka naboru pokrywa się z tematyką projektów określonych w programie LIFE na lata 2021-2027 w:
- Podprogramie: Przyroda i różnorodność biologiczna
- Podprogramie: Gospodarka o obiegu zamkniętymi i jakość życia
- Podprogramie: Łagodzenie zmiany klimatu i przystosowanie się do niej
- Podprogramie: Przejście na czystą energię

Cel programu

Celem programu jest poprawa jakości środowiska, w tym środowiska naturalnego, przy wykorzystaniu przez Polskę środków dostępnych w ramach Programu LIFE.

Beneficjenci:

Zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:
a) osoby prawne,
b) jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi, którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną
c) państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej niebędące państwowymi jednostkami budżetowymi,

Beneficjent Inkubatora wniosków LIFE musi być Beneficjentem koordynującym przedsięwzięcia LIFE.

Terminy i sposób składania wniosków:

Wnioski w naborze ciągłym należy składać w terminie od 22.04.2021 r. do 04.08.2021 r.

Przygotowane wnioski należy składać:

a) w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”),

b) w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:

- wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,

- oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego.

 

Dokumenty, o których mowa w pkt. b) należy przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

z dopiskiem „Współfinansowanie Programu LIFE – Inkubator wniosków LIFE

Dla wniosków składanych w formie wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.

Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

Formy dofinansowania

Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji.

Warunki ogólne jakie należy łącznie spełnić, aby ubiegać się o dotację w ramach programu priorytetowego „Współfinansowanie Programu LIFE Część 1) Wsparcie krajowe projektów LIFE w perspektywie finansowej 2021-2027”

a) dofinansowanie ze środków NFOŚiGW udzielane jest w złotych polskich;

b) wypłata dotacji w ramach Inkubatora wniosków LIFE następuje w formie ryczałtu w wysokości do 80 000 zł, lecz nie więcej niż 0,6% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia LIFE, dotyczących działań prowadzonych lub przynoszących efekty na terenie Polski przez podmioty zarejestrowane w Polsce:

-     dla wniosków objętych procedurą dwuetapową (fiszka projektowa + pełen wniosek)
w pięciu następujących transzach:

20%    kwoty dotacji po zawarciu umowy z Wnioskodawcą,

10%    kwoty dotacji po uzyskaniu > 50% punktów w wyniku oceny fiszki projektowej LIFE przez KE,

30%    kwoty dotacji po zaproszeniu KE do przedłożenia pełnego wniosku LIFE,

30%    kwoty dotacji po zakwalifikowaniu wniosku do dofinansowania przez KE,

10%    kwoty dotacji po podpisaniu umowy dofinansowania projektu LIFE z KE;

-     dla wniosków objętych procedurą jednoetapową (bez etapu fiszki projektowej) w czterech następujących transzach:

20%    kwoty dotacji po zawarciu umowy z Wnioskodawcą,

40%    kwoty dotacji po złożeniu pełnego wniosku LIFE,

30%    kwoty dotacji po zakwalifikowaniu wniosku do dofinansowania przez KE,

10%    kwoty dotacji po podpisaniu umowy dofinansowania projektu LIFE z KE

c) w przypadku projektów, których przygotowanie uzyskało wsparcie w ramach poprzednich naborów Inkubatora wniosków LIFE, dofinansowanie, zostanie pomniejszone o kwotę dotychczas wypłaconych środków w ramach poprzednich umów, a pomniejszenie dofinansowania następuje poprzez odpowiednie anulowanie bądź zmniejszenie pierwszych w kolejności transz wypłat dofinansowania;

d)  W przypadku podprogramu Przyroda i różnorodność biologiczna, dofinansowanie projektów z zakresu ochrony czynnej, które nie przewidują zaangażowania co najmniej dwóch współbeneficjentów z innych Państw UE oraz nie będą realizowane dodatkowo na terenie co najmniej dwóch innych państw Unii Europejskiej oraz projektów wspierających  zarządzanie, w których nie zostanie zapewniony istotny wkład partnerów zagranicznych w realizację projektu, obniżone zostanie do kwoty 50 tys. zł.

e)  warunkiem udzielenia dofinansowania w ramach Inkubatora wniosków LIFE jest brak możliwości pozyskania (w tym odmowa dofinansowania) środków na ten sam cel z innych źródeł publicznych;

f)   w przypadkach, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, jest ono udzielane zgodnie z  regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej. W zakresie dofinansowania w ramach Inkubatora wniosków LIFE, jeśli dofinansowanie stanowi pomoc publiczną stosuje się do niego przepisy o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

 

Informacja o koordynatorze naboru wraz z nr telefonu

Anna Dmitruk-Wawrzynowska email. anna.dmitruk@nfosigw.gov.pl

Zachęcamy do zapoznania się w pierwszej kolejności z:

Materiałami ze szkoleń odnośnie Inkubatora wniosków LIFE

Pytanie związane z dofinansowaniem projektów w ramach Programem LIFE można kierować na adres email:
life@nfosigw.gov.pl

oraz telefonicznie:

Projekty środowiskowe i klimatyczne tel. 22 45-90-402,    22 45-90-254,    22 45-90-435

Projekty przyrodnicze: tel. 22 45-90-167,    22 45 90 561

Zachęcamy również do śledzenia Aktualności LIFE oraz bezpośrednio stronę Programu LIFE.

 

 

Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również