Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Nabór Pożyczka

OGŁOSZENIE O NABORZE

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Współfinansowanie Programu LIFE”.

Cel programu

Celem programu jest poprawa jakości środowiska, w tym środowiska naturalnego, przy wykorzystaniu przez Polskę środków dostępnych w ramach Programu LIFE.

Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 01.08.2019 r. do 28.12.2021 r., do godz. 15.30 lub do wyczerpania alokacji środków (40 000 000,00 zł).

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:

  • wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
  • oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,

bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530 albo przesłać drogą pocztową lub przesyłka kurierską na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa

z dopiskiem „Współfinansowanie Programu LIFE”

Dla wniosków składanych w formie wydruku przesłanych pocztą lub przesyłką kurierską  za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w Kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wnioski składane po 16.03.2021 r. będą rozpatrywane zgodnie z częścią 1) „Wsparcie krajowe projektów LIFE w perspektywie finansowej 2021-2027”, programu priorytetowego „Współfinansowanie Programu LIFE”.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

Informacje i instrukcje do generatora wniosków: http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/generator-wnioskow/

Formy dofinansowania

Dofinansowanie udzielane będzie w formie pożyczki.

Wysokość pożyczki przeznaczonej na zapewnienie wkładu własnego Wnioskodawcy nie może być wyższa niż planowany wkład własny Wnioskodawcy w finansowanie przedsięwzięcia LIFE+/LIFE, przy czym łączna kwota wcześniej udzielonej dotacji ze środków NFOŚiGW i KE oraz kwota przedmiotowej pożyczki nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, powiększonych o koszty nabycia środków trwałych, wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu LIFE, niekwalifikowane ze środków KE.

Wysokość pożyczki przeznaczonej na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Instrumentu Finansowego LIFE+/Programu LIFE nie może przekroczyć równowartości kwoty płatności końcowej dofinansowania Komisji Europejskiej, przypadającej na Wnioskodawcę.

Warunki ogólne, jakie należy łącznie spełnić, aby ubiegać się o pożyczkę w ramach programu priorytetowego „Współfinansowanie Programu LIFE”

  • warunkiem zawarcia umowy dofinansowania przedsięwzięcia LIFE ze środków NFOŚiGW w formie pożyczki na wkład własny, jest zakwalifikowanie wniosku do dofinansowania przez KE, z zastrzeżeniem, że pierwsza wypłata dofinansowania nastąpi po zawarciu umowy o dofinansowanie projektu LIFE z KE;
  • pożyczka na zachowanie płynności finansowej może zostać udzielona na przedsięwzięcie, na realizację którego została zawarta umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia LIFE z Komisją Europejską, w której Beneficjent przedmiotowego Programu pełni rolę Beneficjenta koordynującego lub Współbeneficjenta przedsięwzięcia krajowego albo zagranicznego;
  • pożyczka na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięcia może zostać udzielona na przedsięwzięcia, na realizację których została zawarta umowa dotacji o współfinansowanie projektu LIFE ze środków NFOŚiGW, lub umowa pożyczki na wkład własny;
  • pożyczka przeznaczona na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięcia udzielana jest pod warunkiem złożenia wniosku przed terminem zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

Informacja o koordynatorze programu wraz z numerem telefonu

Koordynator programu:  Anna Żochowska, nr tel.: 22 45 90 193, anna.zochowska@nfosigw.gov.pl

Dokumenty

regulamin_pozyczka2019.pdf
regulamin_pozyczka2019.pdf - (619,98 KB) Regulamin naboru
wymagane_zalaczniki_do_wniosku_o_pozyczke_-_merytoryczne.pdf
wymagane_zalaczniki_do_wniosku_o_pozyczke_-_merytoryczne.pdf - (499,62 KB) Załączniki merytoryczne
wymagane_zalaczniki_do_wniosku_finanse.pdf
wymagane_zalaczniki_do_wniosku_finanse.pdf - (218,9 KB) Załączniki finansowe

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również