Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Nabór 2020 podstawowy / uzupełniający - Dotacja

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Współfinansowanie programu LIFE”

Data publikacji: 16.04.2020 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Współfinansowanie programu LIFE”.

Tematyka naboru pokrywa się tematyką projektów określonych w programie LIFE w:

- Podprogramie na rzecz środowiska

- Podprogramie na rzecz klimatu

Cel programu

Celem programu jest poprawa jakości środowiska, w tym środowiska naturalnego, przy wykorzystaniu przez Polskę środków dostępnych w ramach Programu LIFE.

Terminy i sposób składania wniosków:

Wnioski w naborze ciągłym składać można od dnia 04.05.2020 r. do 30.12.2021 r. przy czym

W naborze podstawowym – I etap:

 • wnioski dotyczące projektów LIFE na rzecz środowiska należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.11.2020 r. (po akceptacji fiszki projektowej przez KE)
 • wnioski dotyczące projektów LIFE na rzecz klimatu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.08.2020 r.
 • wnioski dotyczące projektów LIFE zintegrowanych należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.12.2020 r. (po akceptacji fiszki projektowej przez KE

W naborze podstawowym – II etap: aktualizacje wniosków należy składać po przesłaniu do KE odpowiedzi na pytania w fazie rewizji, ale nie później niż do 30.12.2021 r.

W naborze uzupełniającym -  wnioski należy składać po przesłaniu do KE odpowiedzi na pytania w fazie rewizji w nieprzekraczalnym terminie do 30.12.2021 r.

Wnioski dotyczące dofinansowania projektów zagranicznych (w których podmioty polskie biorą udział w roli współbeneficjenta) należy składać w ramach i terminach określonych dla naboru uzupełniającego

Wnioski dotyczące projektów LIFE w trakcie realizacji które nie korzystały dotychczas z dofinansowania NFOŚiGW należy składać w ramach i terminach określonych dla naboru uzupełniającego; w przypadku tych wniosków kwalifikowane do refundacji ze środków NFOŚiGW będą koszty ponoszone od dnia ogłoszenia naboru wniosków.

Nabór wniosków kierowników państwowych jednostek budżetowych o przekazanie środków na realizację zadań  będzie realizowany na podstawie powyższego ogłoszenia.

 

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:

 • wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
 • oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,

 

bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

z dopiskiem „Współfinansowanie Programu LIFE”

 

Dla wniosków składanych w formie wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

 

Formy dofinansowania

Dofinansowanie udzielane będzie w formie:

 • Dotacji,
 • Przekazania środków państwowym jednostkom budżetowym.

Warunki ogólne jakie należy łącznie spełnić, aby ubiegać się o dotację w ramach programu priorytetowego „Współfinansowanie Programu LIFE”

 1. dofinansowanie ze środków NFOŚiGW udzielane jest w złotych polskich;
 2. warunkiem zawarcia umowy dofinansowania przedsięwzięcia LIFE ze środków NFOŚiGW w formie dotacji / przekazania środków na dofinansowanie zadań państwowych jednostek budżetowych, jest zakwalifikowanie wniosku do dofinansowania przez KE;
 3. kwota udzielonego dofinansowania nie podlega waloryzacji z tytułu różnic kursowych oraz inflacji;
 4. w przypadkach, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, jest ono udzielane zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej;
 5. wartość udzielanego dofinansowania przeliczana jest na euro według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.

 

Informacja o koordynatorze naboru wraz z nr telefonu

Koordynator naboru: Pan Leszek Jóskowiak, nr tel.: 22 45 90 561

 

Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

 

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również