Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Nabór wniosków 2020

Ogłoszenie o naborze

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach działań 2.2 i 2.5 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”.

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach działań 2.2 i 2.5 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”.

 

Cel programu

1) Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych podlegających składowaniu.

2) Zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w miastach.

 

Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 30.10.2020 r. do 30.12.2021 r., do godz. 15.30 lub do wyczerpania alokacji środków.

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:

 • wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
 • oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,

w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa

z dopiskiem „Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach działań 2.2 i 2.5 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”

Dla wniosków przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

Formy dofinansowania

Pożyczka

Informacje szczegółowe:

Intensywność dofinansowania:

 1. dla przedsięwzięć inwestycyjnych maksymalna wartość pożyczki inwestycyjnej nie może być większa niż różnica między wysokością kosztów całkowitych projektu a kwotą dofinansowania ze środków Funduszu Spójności;
 2. dla przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie pożyczki na zachowanie płynności finansowej wartość pożyczki nie może być większa niż maksymalna kwota niewypłaconych środków z Funduszu Spójności wynikających z umowy o dofinansowanie w ramach POIiŚ

Warunki dofinansowania:

 • dofinansowanie w formie pożyczki:
 1.  oprocentowanie pożyczki na warunkach rynkowych (pożyczka nie stanowi pomocy publicznej): oprocentowanie na poziomie stopy referencyjnej ustalanej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14, 19.01.2008, str. 6), z zastrzeżeniem:
 1. dla wnioskodawcy będącego spółką nowoutworzoną lub specjalnego przeznaczenia, dla której nie można określić ratingu na podstawie danych finansowych dotyczących jej dotychczasowej działalności, może być zastosowane oprocentowanie wynikające z ratingu, o którym mowa w Komunikacie, o jedną kategorię niższego od kategorii ratingu właściwego dla podmiotu dominującego, o ile podmiot dominujący wobec wnioskodawcy udziela pełnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie gwarancji spłaty pożyczki;
 2. w sytuacji gdy wnioskodawca jest spółką nowoutworzoną lub specjalnego przeznaczenia, utworzoną przez kilka podmiotów, wówczas rating dla wnioskodawcy może być ustalony na poziomie o jedną kategorię niżej od zaokrąglonej w dół średniej ważonej ratingu poszczególnych wspólników, o ile wspólnicy łącznie udzielają pełnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie gwarancji spłaty pożyczki;
 3. w przypadku ustalenia ratingu w sposób opisany w ust. a. lub b., może być wymagane dodatkowe zabezpieczenie zwrotu pożyczki.

 

b) oprocentowania pożyczki na warunkach preferencyjnych: oprocentowanie WIBOR 3M nie mniej niż 2% (w skali roku),

c)   odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków,

d) okres karencji: przy udzieleniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do daty spłaty pierwszej raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia,

e) okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat.

W uzasadnionych przypadkach wynikających z analizy sytuacji finansowej Wnioskodawcy oraz przedsięwzięcia, okres finansowania może ulec wydłużeniu do 25 lat. Okres finansowania jest liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej,

f) warunkiem udzielenia dofinansowania jest podpisanie umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach PO IiŚ,

g) pożyczka nie podlega umorzeniu,

h) w przypadkach, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, jest ono udzielane zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej.

 

 • dofinansowanie w formie pożyczki na zachowanie płynności finansowej:
 1. oprocentowanie: WIBOR 3M + 50 punktów bazowych nie mniej niż 2% (w skali roku).  Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków,
 2. maksymalna kwota pożyczki wynosi do 20% kwoty przyznanego dofinansowania ze środków POIiŚ z zastrzeżeniem pkt. 7.2 ppkt. 2),
 3. pożyczka nie może być udzielona na okres dłuższy niż 1 rok od daty zakończenia realizacji projektu z zastrzeżeniem punktu d) i e),
 4. w przypadku, gdy w okresie 1 roku od daty zakończenia realizacji projektu nie nastąpił wpływ środków z Funduszu Spójności na rachunek Beneficjenta, okres finansowania na wniosek Beneficjenta może zostać wydłużony o kolejny rok,
 5. Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu wypłaconej kwoty pożyczki w wysokości odpowiadającej otrzymanym na rachunek projektu środkom POIiŚ wraz z należnymi odsetkami w terminie 7 dni od wpływu na rachunek projektu środków POIiŚ, a w przypadku braku wpływu tych środków nie dłużej niż do końca okresu finansowania,
 6. warunkiem udzielenia dofinansowania jest podpisanie umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach POIiŚ.

Rodzaje przedsięwzięć:

Przedsięwzięcia wymienione w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla działania 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi oraz działania 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego.

Beneficjenci:

 1. beneficjenci Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach realizacji przedsięwzięć w działaniu 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi oraz działaniu 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego;
 2. podmioty upoważnione przez Beneficjentów wymienionych w pkt. 1) do ponoszenia wydatków kwalifikowanych

 

Koordynator programu i kontakt:

Koordynator Konrad Miłoszewski
konrad.miloszewski@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-587

Szczegółowe informacje o naborze

 1. Regulamin naboru
 2. Treść programu priorytetowego
 3. Załączniki do wniosku

 

 

Składanie wniosków

Składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofnansowanie ze środków krajowych
Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również