Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Geologia i geozagrożenia

Część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin
i wód podziemnych

Część 2) Przeciwdziałanie osuwiskom ziemi i likwidowanie ich skutków dla środowiska

Cel programu
1. Zadania państwowej służby geologicznej określone w art. 162 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981 z późn. zmianami) i państwowej służby hydrogeologicznej określone w art. 105 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz.145 z późn. zmianami), oraz w art. 162 ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

2. Badania i prace geologiczne dla ochrony środowiska.

3. Dokumentowanie zasobów wód podziemnych oraz głównych zbiorników wód podziemnych.

4. Rozpoznawanie możliwości wykorzystania wód uznanych za kopaliny (zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981z późn. zmianami).

5. Wykonywanie dokumentacji geologiczno-inżynierskich osuwisk stanowiących zagrożenie dla środowiska wraz z projektami budowlanymi zabezpieczenia lub stabilizacji osuwisk.

6. Wykonywanie prac stabilizacyjnych i zabezpieczających dotyczących osuwisk stanowiących zagrożenie dla środowiska, urządzeń i obiektów ochrony środowiska, gospodarki wodnej, obszarów cennych przyrodniczo i zabytków kultury; prace nie obejmują remontów i modernizacji dróg, budynków, urządzeń i obiektów zagrożonych lub uszkodzonych przez osuwiska.

Treść programu

geologia_i_zagrozenia_akt.pdf
geologia_i_zagrozenia_akt.pdf - (108,56 KB) Treść programu Geologia i geozagrożenia - Część 1) i 2)


Składanie wniosków

Od 01.01.2014 r. składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofnansowanie ze środków krajowych
Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

 

 

 

Część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych

Terminy i sposób składania wniosków
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym, do wyczerpania budżetu programu na dany rok.

Formy dofinansowania
Dotacja

Beneficjenci

  • Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
  • jednostki samorządu terytorialnego
  • związki jednostek samorządu terytorialnego

powrót do góry  

 

Część 2) Przeciwdziałanie osuwiskom ziemi i likwidowanie ich skutków dla środowiska

Terminy i sposób składania wniosków
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym do wyczerpania budżetu programu na dany rok.

Formy dofinansowania
Dotacja

Beneficjenci
1) jednostki samorządu terytorialnego;
2) spółki  akcyjne  lub  spółki  z  o.o.,  w  których  co  najmniej  51%  akcji  lub  udziałów posiadają jednostki samorządu terytorialnego;
3) podmioty  (w  tym  stowarzyszenia)  zarządzające  obiektami  zabytkowymi,  które  są własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego;
4) kościoły i organizacje kościelne (osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,  o  stosunku  Państwa  do  innych  kościołów  i  związków  wyznaniowych  oraz  o gwarancjach wolności sumienia i wyznania).

powrót do góry 

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również