Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo

Cel programu
Zatrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej i krajobrazowej oraz odtworzenie i wzbogacenie zasobów przyrody.

Treść programu:

program_4.1_lipiec.2014.pdf
program_4.1_lipiec.2014.pdf - (228,81 KB) Treść programu priorytetowego: Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo


Uprzejmie informujemy, że z uwagi na przygotowania NFOŚiGW do wdrażania POIiŚ 2014-2020 oraz konieczność zapewnienia środków na współfinansowanie projektów POiIŚ w zakresie ochrony przyrody i edukacji ekologicznej Zarząd NFOŚiGW zdecydował o odwołaniu planowanych na 2014 rok konkursów w dziedzinie ochrony przyrody.

Informacje szczegółowe:

Zakres tematyczny  Osoba kontaktowa ikonka telefon
zabytkowe parki Hanna Maćkowska 22-45-90-562
modernizacja obiektów Andrzej Rolecki 22-45-90-580
pierwokupy,
ochrona siedlisk
Agnieszka Zduńczyk 22-45-90-989
mała infrastruktura turystyczna Joanna Sasanka 22-45-90-504
pożyczki Barbara Maksimowska 22-45-90-521
plany ochrony, GIS Stanisław Bochniarz 22-45-90-589
ochrona gatunków, ppoż Wojciech Cieślowski 22-45-90-558

 


Składanie wniosków

Od 01.01.2014 r. składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofnansowanie ze środków krajowych
Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

 

Numeracja konkursów

Prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na numerację konkursów podczas wybierania odpowiedniego formularza wniosku w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie:

18/NC/OP/4.1/2014/parki narodowe

nabór ciągły dla parków narodowych w terminie: 01-01-2014 r. - 31-12-2014 r. obejmujący:

  • wnioski o pożyczkę na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięć współfinansowanych ze środków UE
  • wnioski o pożyczkę na wkład własny do przedsięwzięć współfinansowanych ze środków UE
  • wnioski o dotację na pierwokupy


19/NC/OP/4.1/2014

nabór ciągły dla parków narodowych w terminie 01-02-2014 r. - 30-06-2014 r. obejmujący:

  • wnioski o dotację
  • wnioski o pożyczkę na uzupełnienie wkładu własnego do dotacji NFOŚiGW

 

55/NC/OP/4.1/2014/klęski żywiołowe

nabór ciągły w terminie: 02-01-2014 r. - 31-12-2014 r. obejmujący odtworzenie zasobów przyrodniczych i krajobrazowych oraz urządzeń i obiektów służących ochronie tych zasobów, zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych, w zakresie podanym w Programie priorytetowym:

  • wnioski o dotację
  • wnioski o pożyczkę na uzupełnienie wkładu własnego do dotacji NFOŚiGW

 


Rodzaje przedsięwzięć
1) ochrona przyrody i ograniczenie zagrożeń dla zachowania różnorodności biologicznej i krajobrazowej na obszarach parków narodowych

2) ochrona przyrody i ograniczenie zagrożeń dla zachowania różnorodności biologicznej i krajobrazowej na obszarach międzynarodowych rezerwatów biosfery MAB i obszarach chronionych na podstawie Konwencji Ramsarskiej

3) ochrona siedlisk i gatunków wymienionych w Dyrektywie Siedliskowej oraz Dyrektywie Ptasiej, w ramach sieci obszarów Natura 2000

4) powstrzymanie spadku liczebności i odbudowa populacji zagrożonych gatunków zwierząt, roślin i grzybów

5) ochrona i rewaloryzacja zabytkowych parków i ogrodów

6) budowa lub modernizacja obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarach Leśnych Kompleksów Promocyjnych oraz lasów ochronnych w otoczeniu uzdrowisk oraz miast liczących ponad 50 tys. mieszkańców

7) przygotowanie projektów przyrodniczych, planowanych do realizacji przy wykorzystaniu funduszy unijnych nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020

8) odtworzenie zasobów przyrodniczych i krajobrazowych oraz urządzeń i obiektów służących ochronie tych zasobów, zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych lub katastrof naturalnych, w zakresie

9) przedsięwzięcia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego Life+, V osi priorytetowej POIiŚ, RPO oraz EWT

10) przedsięwzięcia współfinansowane z Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 w ramach Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”

11) przedsięwzięcia współfinansowane ze Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy.


Beneficjenci

1) parki narodowe;

2)
Ministerstwo Środowiska, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, regionalne dyrekcje ochrony środowiska, urzędy morskie, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, parki krajobrazowe i ich zespoły, uczelnie wyższe, placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk, z wyłączeniem przedsięwzięć określonych w ust 7.5 ppkt 1 i 9-11;

3)
organizacje pozarządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, państwowe instytuty badawcze i jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe, z wyłączeniem przedsięwzięć określonych w ust 7.5 ppkt 1, 7 i 9-11;

4)
państwowe i samorządowe instytucje kultury, kościelne jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne, będące właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub zarządcą zabytkowych parków i ogrodów, z wyłączeniem przedsięwzięć określonych w ust 7.5 ppkt 1-4 i 6-1;

5) w przypadku gdy podmioty wymienione w ppkt 1-3) nie są właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub zarządcą obszaru lub obiektu, którego dotyczy przedsięwzięcie.

____________________________________________________________________________________

Lista rankingowa w ramach konkursu 33/I/OP/6.1/2013

W dniu 5 września 2014 r. Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uchwalił zmianę listy rankingowej przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania w konkursie ogłoszonym w ramach programu priorytetowego „Ochrona przyrody i krajobrazu”.

Jest to III etap podziału alokacji przeznaczonej na ww. konkurs.

 

Dokumenty

lista_rankingowa_2013_6_1_cz._3.pdf
lista_rankingowa_2013_6_1_cz._3.pdf - (26,91 KB) Lista rankingowa przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania

___________________________________________________________________________________

 

Warsztaty szkoleniowe dla parków narodowych

Warsztaty szkoleniowe dla parków narodowych z programu priorytetowego 4.1. Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo.

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również