Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Poprawa jakości powietrza

Część 1) Współfinansowanie opracowania programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych

Część 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii

 

Cel programu
Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń tych zanieczyszczeń, poprzez opracowanie programów ochrony powietrza oraz poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM 2,5, PM 10 oraz emisji CO2. Program wspiera realizację postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE).

Treść programu 

poprawa_jakosci_powietrza.pdf
poprawa_jakosci_powietrza.pdf - (264,6 KB) treść programu

 

Część 1) Współfinansowanie opracowania programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych

Terminy i sposób składania wniosków
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym, do wyczerpania budżetu programu na dany rok. Ogłoszenia będą zamieszczone na stronie www.nfosigw.gov.pl.

Formy dofinansowania
Dotacja

Beneficjenci
Województwa 

 

Link do strony o naborze wniosków. Nabór w trybie ciągłym.

 

Część 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii

Terminy i sposób składania wniosków
1. Wnioski od WFOŚiGW będą przyjmowane w terminie 120 dni roboczych od daty ogłoszenia naboru przez NFOŚiGW. Nabory będą powtarzane do wyczerpania środków NFOŚiGW.
2. Terminy składania wniosków dla beneficjentów końcowych określają indywidualnie WFOŚiGW w ogłoszeniach o konkursach umieszczanych na swojej stronie internetowej.

Formy dofinansowania
Udostępnienie środków finansowych WFOŚiGW z przeznaczeniem na udzielanie dotacji.

Beneficjenci
1) Beneficjentem programu są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

2) Beneficjentem końcowym są podmioty właściwe dla realizacji przedsięwzięć wskazanych w programach ochrony powietrza, które planują realizację albo realizują przedsięwzięcia mogące być przedmiotem dofinansowania przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW, z uwzględnieniem warunków niniejszego programu.
Kategorie beneficjentów wskażą indywidualnie WFOŚiGW w ogłaszanych konkursach.

3) Ostatecznym odbiorcą korzyści są podmioty właściwe dla realizacji przedsięwzięć wskazanych w programach ochrony powietrza, korzystające z dofinansowania, wyłącznie za pośrednictwem beneficjenta końcowego.

 

NFOŚiGW informuje, że kampanie edukacyjne wskazane w ust. 7.5 pkt 3) w części 2) KAWKA  –  Likwidacja  niskiej  emisji  wspierająca  wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii, dotyczy beneficjentów końcowych, pomimo że w programie wskazano beneficjentów jako podmioty odpowiedzialne za realizację kampanii.

Zmiana zostanie wprowadzona do programu przy najbliższej aktualizacji programu.


 

Koordynator programu Monika Żółkowska
monika.zolkowska@nfosigw.gov.pl
(22) 45 90 430

Link do naboru wniosków (nabór trwał od 18.03.2014 do 08.09.2014 r.)

 powrót do góry 

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również