Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Racjonalna gospodarka odpadami

Część 1) Gminne systemy gospodarowania odpadami komunalnymi
Cześć 2) Instalacje gospodarowania odpadami
Cześć 3) Modernizacja stacji demontażu pojazdów
Cześć 4) Uzupełnienie dofinansowania II osi POIiŚ

 

Cel programu
Realizacja zasad gospodarki odpadami, a w szczególności hierarchii sposobów postępowania z odpadami, poprzez:

  • ustanowienie i utrzymanie powszechnych systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
  • utworzenie i utrzymanie w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji gospodarowania odpadami.

 

Treść programu:

racjonalna_gospodarka_odpadami.pdf
racjonalna_gospodarka_odpadami.pdf - (433,46 KB) Treść programu Racjonalna gospodarka odpadami - Część 1) 2) 3) 4)

 

Informacje szczegółowe:

ikonka telefon Departament Ochrony Ziemi
Sekretariat
22-45-90-427

 


Część 1) Gminne systemy gospodarowania odpadami komunalnymi

Terminy i sposób składania wniosków
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

Formy dofinansowania
Pożyczka.

Beneficjenci
1) gminy i związki międzygminne
2) przedsiębiorcy – wyłącznie w przypadku przedsięwzięć polegających na budowie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.


Składanie wniosków

Od 01.04.2014 r. składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofnansowanie ze środków krajowych
Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

powrót do góry 
 

Część 2) Instalacje gospodarowania odpadami

Terminy i sposób składania wniosków
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

Formy dofinansowania
Pożyczka

Beneficjenci
1) jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,
2) przedsiębiorcy.


Składanie wniosków

Od 01.04.2014 r. składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofnansowanie ze środków krajowych
Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)


powrót do góry 

Część 3) Modernizacja stacji demontażu pojazdów

Terminy i sposób składania wniosków
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

Formy dofinansowania
Pożyczka.

Beneficjenci
Beneficjentem programu są przedsiębiorcy prowadzący stacje demontażu pojazdów.


Składanie wniosków

Od 01.03.2014 r. składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofnansowanie ze środków krajowych
Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

 

 powrót do góry 

Część 4) Uzupełnienie dofinansowania II osi POIiŚ

Terminy i sposób składania wniosków
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

Formy dofinansowania
Pożyczka.

Beneficjenci
1) Beneficjenci II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla których funkcję Instytucji Wdrażającej pełni NFOŚiGW,
2) podmioty upoważnione przez Beneficjentów do ponoszenia wydatków kwalifikowanych.

powrót do góry 

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również