Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

SYSTEM – Wsparcie działań przez WFOŚiGW

SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW

Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest
Część 2) Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z sieciami kanalizacyjnymi oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego
Część 3) REGION - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW

Cel programu

Wspieranie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej mających na celu:
1)    Wzrost ilości unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest,
2)    Poprawę stanu wód powierzchniowych i podziemnych poprzez zapewnienie dofinansowania przedsięwzięć celu przyczyniających się do wypełnienia wymogów Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych,
realizowanych przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
 

Program ma na celu również zachowanie ciągłości realizacji planów działalności wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w latach 2013 - 2014 w odpowiedzi na zmianę terminów wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska skutkujących zmniejszeniem wpływów do Funduszy w 2013 r. Wspiera w tym zakresie realizację postanowień regionalnych strategii, planów i programów w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w szczególności Wojewódzkich Programów Ochrony Środowiska. Program koresponduje ze Strategią Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko oraz z Polityką Ekologiczną Państwa na lata 2008 – 2012 z perspektywą do 2016 roku, a w szczególności ze Wspólną Strategią Działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata 2013 – 2016 z perspektywą do roku 2020, w zakresie postulowanego w niej zapewnienia wsparcia przez Narodowy Fundusz realizacji lokalnych i regionalnych potrzeb, które nie mogą być zaspokojone ze środków wojewódzkich funduszy poprzez udzielenie dofinansowania przez Narodowy Fundusz dla wojewódzkich funduszy.

Treść programu

 

Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Terminy i sposób składania wniosków
1. Wnioski od WFOŚiGW będą przyjmowane w terminie 30 dni od daty ogłoszenia naboru przez NFOŚiGW.
2. Terminy składania wniosków dla beneficjentów końcowych określają indywidualnie WFOŚiGW i umieszczają na swojej stronie internetowej.

Formy dofinansowania
Udostępnienie środków finansowych WFOŚiGW z przeznaczeniem na udzielanie dotacji.

Beneficjenci
Beneficjentem programu są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Beneficjentem końcowym programu są jednostki samorządu terytorialnego za pośrednictwem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.


 

Część 2) Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z sieciami kanalizacyjnymi oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego

Terminy i sposób składania wniosków
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym, do wyczerpania budżetu programu na dany rok. Terminy składania wniosków dla beneficjentów końcowych określają indywidualnie WFOŚiGW i umieszczają na swojej stronie internetowej.

Formy dofinansowania
Pożyczka.

Beneficjenci
Beneficjentami programu są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Beneficjentami końcowymi programu są jednostki samorządu terytorialnego i ich związki lub podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego.

 

Część 3) "REGION - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW"

Terminy i sposób składania wniosków
Nabór wniosków od WFOŚiGW prowadzony jest w trybie ciągłym, aż do wyczerpania puli dostępnych środków. Terminy składania wniosków dla beneficjentów końcowych określają indywidualnie WFOŚiGW.

Formy dofinansowania
Pożyczka.

Beneficjenci

Beneficjentami programu są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Beneficjentami końcowymi programu będą podmioty realizujące przedsięwzięcia na rzecz intensyfikacji regionalnych działań ochrony środowiska lub gospodarki wodnej.
 

powrót do góry 

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również