Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Aktualności

Informacja o sposobie przekazywania wyników oceny merytorycznej II stopnia

17-03-2021, 12:13

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z Ministerstwem Klimatu i Środowiska informuje o zbliżającym się zakończeniu procesu oceny merytorycznej II stopnia wniosków o dofinansowanie projektów w ramach MF EOG i NMF2014-2021.

O wyniku oceny Wnioskodawcy zostaną poinformowani przez NFOŚiGW. W informacji tej będzie wskazana liczba uzyskanych punktów (jeśli dotyczy), oraz uzasadnienie oceny. Zgodnie z § 8.2 ust. 10 Regulaminu naborów nastąpi to nie później niż 7 dni od dnia zakończenia oceny.

Powyższe informacje do Wnioskodawców będą przekazywane wyłącznie w formie elektronicznej. W celu usprawnienia tego procesu, obowiązywać będzie następujący sposób ich dostarczania:

- wyniki oceny wniosków o dofinansowanie zostaną zamieszczone na dedykowanej stronie NFOŚiGW;

- każdy z Wnioskodawców otrzyma indywidualny link wraz z hasłem pozwalającym na pobranie pliku zawierającego wynik oceny wniosku. Link ten zostanie przesłany na adres e-mail podany do kontaktu we wniosku o dofinansowanie ; maile z linkiem będą wysyłane z adresu seod@nfosigw.gov.pl

- hasło dostępu do pliku będzie przygotowane wg numeru wniosku, gdzie znak „/” będzie zastąpiony przez znak „_” (np. 000_2020)

- wyświetlenie pisma w wyniku uruchomienia linku uważa się za jednoznaczne z potwierdzeniem otrzymania pisma przez Wnioskodawcę i traktuje się je jako doręczone;

- od tego momentu liczony jest regulaminowy termin na wniesienie przez Wnioskodawcę ewentualnego odwołania od wyniku oceny.

W przypadku, gdy Wnioskodawca po upływie 7 dni kalendarzowych od daty wysłania przez NFOŚiGW e-maila z linkiem do informacji o wyniku oceny merytorycznej II stopnia, nie wyświetli/ nie pobierze pisma z serwera, na adres e-mail wskazany we wniosku o dofinansowanie zostanie wysłana wiadomość przypominająca.

Gdy po upływie kolejnych 7 dni kalendarzowych, liczonych od dnia następującego po dniu wysłania wiadomości przypominającej, Wnioskodawca nie odbierze (w formie wyświetlenia lub pobrania pliku z serwera) pisma z wynikiem oceny merytorycznej II stopnia, wówczas uznaje się, że pismo to zostało doręczone z upływem ostatniego dnia okresu 7-dniowego liczonego od dnia następującego po wysłaniu wiadomości przypominającej o możliwości pobrania pliku zawierającego wynik oceny wniosku i rozpoczyna się czas na wniesienie przez Wnioskodawcę ewentualnego odwołania od wyniku oceny.

Przykład:

Data wysłania e-maila w linkiem do informacji o wyniku oceny: 15 marca, jeżeli plik nie zostanie wyświetlony lub pobrany wówczas 22 marca wysłana zostanie wiadomość przypominająca. W przypadku nie odebrania pliku z serwera do 29 marca od 30 marca rozpoczyna się termin na wniesienie odwołania.

Powyższy sposób wysyłki pism z wynikiem oceny do Wnioskodawców jest jedyną stosowaną formą przekazywania tychże pism po ocenie merytorycznej II stopnia.

W związku z tym Operator Programu prosi Wnioskodawców o bieżące monitorowanie skrzynek e-mail podanych we wnioskach o dofinansowanie (w tym sprawdzanie folderu spam).

W przypadku pytań prosimy o kontakt na adresy:

  • dla obszaru Środowisko: mfeog_srodowisko@nfosigw.gov.pl
  • dla obszaru Zmiany klimatu: mfeog_klimat@nfosigw.gov.pl
  • dla naboru inicjatyw bilateralnych: mfeog_fwd@nfosigw.gov.pl
  • dla obszaru Energia: na adresy podane w mailu przesyłającym link do pisma.

Jednocześnie otrzymanie wyniku naboru nie jest równoznaczne z decyzją o otrzymaniu dofinansowania.

Zgodnie z Regulaminem naborów: Lista projektów, którym przyznano dofinansowanie wraz z dostępną alokacją jest publikowana na stronie internetowej NFOŚiGW oraz Ministerstwa Klimatu w ciągu 7 dni od wydania decyzji, (decyzję w sprawie przyznania dofinansowania na rzecz projektów podejmuje Operator Programu (Ministerstwo Klimatu i Środowiska) po zasięgnięciu opinii Komitetu ds. Wyboru Projektów. Data wydania decyzji stanowi początkową datę kwalifikowania kosztów w projekcie.

​Informujemy, iż lista projektów, którym przyznano dofinansowanie, będzie opublikowana po zakończeniu oceny wszystkich wniosków złożonych w danym naborze

 

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również