Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Perspektywa 2004-2009

Informujemy, iż w 2008 roku całkowicie zakończono nabory na dofinansowanie pojedynczych projektów i programów w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2004-2009 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009.

Obszary priorytetowe, w których MŚ powierzył NFOŚiGW zadania do wykonania w perspektywie 2004-2009:

Priorytet 2.1.Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez między innymi redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii (projekty inwestycyjne).

 1. Ograniczenie korzystania z indywidualnych systemów ogrzewania na rzecz podłączenia do zbiorczych/komunalnych sieci cieplnych
 2. Zastąpienie przestarzałych źródeł energii cieplnej nowoczesnymi, energooszczędnymi i ekologicznymi źródłami energii
 3. Prace termomodernizcyjne w budynkach użyteczności publicznej
 4. Inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii, tj. wykorzystanie energii wodnej (małe elektrownie wodne do 5MW), energii słonecznej oraz biomasy w indywidualnych systemach grzewczych
 5. Budowa, przebudowa i modernizacja komunalnych oczyszczalni ścieków oraz systemów kanalizacji zbiorczej
 6. Organizacja selektywnej zbiórki odpadów, a następnie zagospodarowanie ich poprzez odzysk

Priorytet 2.2 Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez lepsze wykorzystanie i zarządzanie zasobami (projekty inwestycyjne i nieinwestycyjne).

 1. Zmniejszenie energo-, materiało-, wodochłonności produkcji i usług poprzez poprawę efektywności wykorzystania zasobów produkcyjnych
 2. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
 3. Wspieranie procesów tworzenia „zielonych” miejsc pracy i „zielonych zamówień”
 4. Działanie na rzecz poprawy poziomy edukacji ekologicznej, poprzez tworzenie sieci nauczania na rzecz środowiska
 5. Działanie zachęcające do ochrony, poprawy i przywrócenia różnorodności biologicznej, w tym zasobów morskich oraz obszarów włączonych do sieci Natura 2000
 6. Działanie na rzecz wsparcia gospodarki leśnej

Priorytet 2.8 Ochrona środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem wzmocnienia zdolności administracyjnych do wprowadzania w życie odpowiednich przepisów istotnych dla realizacji projektów inwestycyjnych (projekty nieinwestycyjne).

 1. Usprawnienia wdrażania i egzekucji prawa z zakresu ochrony środowiska
 2. Wspieranie budowy zdolności instytucjonalnych administracji odpowiedniej za ochronę środowiska
 3. Gromadzenia i upowszechniana informacji, np. o najlepszych dostępnych technikach (zgodnie z Dyrektywą 96/61/EC) i o „czystej produkcji”
 4. Rozwoju systemów zarządzania środowiskowego

I nabór wniosków – alokacja na priorytety środowiskowe
74 967 893 Euro - całkowita alokacja
Priorytet 2.1- Redukcja zanieczyszczeń -68 010 6295 Euro
Priorytet 2.2 - Promowanie zrównoważonego rozwoju 4 748 410 Euro
Priorytet 2.8 - Wzmocnienie zdolności administracyjnej 2 208 788 Euro

II nabór wniosków – alokacja na priorytety środowiskowe
41 390 000 Euro – całkowita alokacja
Priorytet 2.1- Redukcja zanieczyszczeń - 34 170 000 Euro,
Priorytet 2.2 - Promowanie zrównoważonego rozwoju - 2 400 000 Euro,
Priorytet 2.8 - Wzmocnienie zdolności administracyjnej - 4 820 000 Euro,
Decyzja KM z dn. 29.10.2007 r. o zwiększeniu alokacji na priorytety środowiskowe o kwotę 3 475 032 EUR (oszczędności z I naboru

III nabór wniosków – alokacja na priorytety środowiskowe
10 720 000 EUR – całkowita alokacja.
Tylko projekty nieinwestycyjne:
Priorytet 2.2 - Promowanie zrównoważonego rozwoju
Priorytet 2.8 - Wzmocnienie zdolności administracyjnej
 

Wśród 158 projektów zatwierdzonych do dofinansowania, udział procentowy w poszczególnych priorytetach kształtuje się następująco( stan z listopada 2009 roku):

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również