Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Pytania i odpowiedzi

 • Beneficjentami programu PL04 mogą być jednostki sektora finansów publicznych lub podmioty niepubliczne realizujące zadania publiczne.
   

 • Stosowna definicja „podmiotu niepublicznego realizującego zadania publiczne” pojawi się w dokumentach związanych z naborem wniosków, natomiast w roboczej wersji przez podmioty niepubliczne realizujące zadania publiczne rozumiemy, np. niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, niepubliczną szkołę podstawową lub inne niepubliczne podmioty wykonujące zadania publiczne w zakresie: oświaty, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, turystyki, sportu.

 • Intensywność dofinansowania będzie uzależniona od uzyskanego efektu ekologicznego i nie będzie wyższa niż 80% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.
  Kwota dofinansowania wynosi od 170 tys. EUR do 3 mln EUR (wypłacana jako dofinansowanie za usunięcie 1 tony CO2/rok).

   

 • W ramach projektu mogą zostać zgłoszone budynki użyteczności publicznej obejmujące swoim zakresem termomodernizację (wraz z wymianą oświetlenia wbudowanego), przeznaczone na potrzeby: administracji publicznej, oświaty, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, turystyki, sportu.
  W ramach projektu nie można zgłaszać budynków mieszkalnych lub zamieszkania zbiorowego.
   

 • Rodzaj kwalifikowalnych projektów w ramach PL04:


  a) Projekty mające na celu poprawę efektywności energetycznej budynków, obejmujące swoim zakresem termomodernizację (wraz z wymiana oświetlenia wbudowanego) budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, oświaty, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, turystyki, sportu;
  b) Projekty mające na celu modernizację lub zastąpienie istniejących źródeł ciepła zaopatrujących budynki użyteczności publicznej, o których mowa w pkt. a), nowoczesnymi, energooszczędnymi i ekologicznymi źródłami ciepła lub energii elektrycznej o łącznej mocy nominalnej do 5 MW, w tym: pochodzącymi ze źródeł odnawialnych lub źródłami ciepła i energii elektrycznej wytwarzanych w skojarzeniu (kogeneracji/trigeneracji);
  c) Projekty mające na celu instalację, modernizację lub wymianę węzłów cieplnych o łącznej mocy nominalnej do 3 MW, zaopatrujących budynki użyteczności publicznej, o których mowa w pkt. a).
   

 • Szczegółowy katalog kosztów kwalifikowalnych oraz rodzajów ulepszeń poprawiających efektywność energetyczną budynków użyteczności publicznej będzie podany w pakiecie dokumentów związanych z naborem wniosków (po uzgodnieniu i zatwierdzeniu przedmiotowych dokumentów).
   

 • Szczegółowy wykaz dokumentów, które Wnioskodawca będzie zobowiązany przedłożyć będzie podany w pakiecie dokumentów związanych z naborem wniosków (po uzgodnieniu i zatwierdzeniu przedmiotowych dokumentów).

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również