Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Aktualne nabory

Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne. Budowa/modernizacja miejskich systemów ciepłowniczych

13-03-2020, 16:55

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Minister Klimatu jako Operator Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów na „Budowę/modernizację miejskich systemów ciepłowniczych i eliminację indywidualnych źródeł ciepła”, finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021

na kwotę 37 988 705 euro, tj. 163 955 451,90 zł

1. Cel naboru

Celem głównym naboru, którego dotyczy dofinansowanie projektów w ramach obszaru programowego Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne jest poprawa efektywności energetycznej miejskich systemów ciepłowniczych w kierunku uzyskania przez nie statusu efektywnego systemu ciepłowniczego oraz ograniczenie tzw. „niskiej emisji”, poprzez wsparcie procesu modernizacji systemów ciepłowniczych polegającego m.in. na wymianie źródeł ciepła i likwidacji indywidualnych źródeł ciepła.

Istniejący system ciepłowniczy musi w momencie zakończenia projektu zbliżyć się do spełnienia wymogu efektywnego systemu ciepłowniczego zgodnego z Dyrektywą UE.

Ograniczenie tzw. „niskiej emisji” zostanie osiągnięte poprzez wsparcie modernizacji miejskich systemów ciepłowniczych, w tym, w stosownych przypadkach, wymianę źródeł energii. Inwestycje mają przyczynić się do zmniejszenia zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej, zmniejszenia emisji CO2 i zmniejszenia emisji pyłu do atmosfery oraz do zwiększenia świadomości społecznej dotyczącej efektywności energetycznej.

Warunkiem przeprowadzenia procesu modernizacji systemów ciepłowniczych jest, aby zastąpienie i/lub odnowienie istniejącej zdolności produkcyjnej energii przez nowe jednostki produkcyjne oparte było na energii odnawialnej i/lub gazie ziemnym i prowadziło do zmniejszenia zużycia stałych paliw kopalnych.

Priorytetowo zostaną potraktowane projekty, których realizacja przyczyni się w największym stopniu do ograniczenia emisji CO2 przy jednoczesnym osiągnięciu jak najwyższego wskaźnika efektywności energetycznej i efektywności kosztowej i zwiększaniu świadomości społecznej dot. efektywności energetycznej.

2. Rodzaj projektów

Do dofinansowania kwalifikują się projekty z zakresu modernizacji i/lub budowy źródeł ciepła w ramach miejskich systemów ciepłowniczych, w szczególności obejmujące prace polegające na:

 • rozwoju skojarzonego wytwarzania ciepła, energii elektrycznej i źródeł chłodzenia;
 • zmianie technologii konwersji energii i wykorzystanie paliw;
 • zastosowaniu inteligentnych, zautomatyzowanych systemów pogodowych;
 • wykorzystaniu lokalnych odnawialnych źródeł energii;
 • zastąpieniu źródeł węglowych źródłami zasilanymi przez paliwa ekologiczne.

Ponadto do dofinansowania kwalifikują się projekty, w których uwzględnione zostały dodatkowo prace polegające na podłączeniu budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych do sieci ciepłowniczej, mającym na celu likwidację indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji.

Wnioski składane w ramach naboru Budowa/modernizacja miejskich systemów ciepłowniczych i eliminacja indywidualnych źródeł ciepła” nie mogą być składane jednocześnie w ramach naboru „Rozwój wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej i zawodowej”.

Projekty wybrane w ramach naboru przyczynią się do osiągnięcia 3 Rezultatu programu: „Poprawiona efektywność energetyczna w budynkach, przemyśle i gminach” oraz Wyniku 3.3 „Wspierana infrastruktura komunalna (ciepłownicza)”, dla których wskaźniki i wartości docelowe wymieniono w poniższej tabeli, zgodnie z załącznikiem I do Umowy ws. Programu, podpisanej w Warszawie 7 lutego 2020.

Obszar Programowy

Rezultat/

Wynik

Oczekiwane rezultaty Programu 

Wskaźnik

Jednostka miary

Wartość bazowa

Wartość docelowa

12

Rezultat 3

Poprawiona efektywność energetyczna w budynkach, przemyśle i gminach

Szacowana roczna redukcja emisji CO(w t/rok)

t/rok

0

593 200

Szacowana produkcja energii ze źródeł odnawialnych

MWh/rok

0

25 144

Szacowane oszczędności energii pierwotnej (MWh/rok)

MWh/rok

0

676 908

Liczba osób korzystających z poprawionej efektywności energetycznej

Liczba

0

12 160

Wynik 3.3

 

 

Wspierana infrastruktura komunalna (ciepłownicza)


 
Liczba gmin o ulepszonej 
infrastrukturze ciepłowniczej

 

Liczba

0

16

Liczba działań poprawiających 
efektywność energetyczną 
wdrożonych w systemach 
ciepłowniczych

 

Liczba

0

16

Liczba przeprowadzonych kampanii podnoszących świadomość


 

 

 

 

Liczba

0

16

3. Podmioty kwalifikowalne

O dofinansowanie w ramach naboru wniosków mogą ubiegać się:
 • małe, średnie i duże przedsiębiorstwa
 • jednostki samorządu terytorialnego, a także ich związki.

4. Projekty partnerskie

Zgodnie z art. 7.2.2 Regulacji partnerem może być każdy podmiot publiczny lub prywatny, komercyjny lub niekomercyjny, jak również organizacje pozarządowe, ustanowione jako podmiot prawa w Państwach – Darczyńcach, Państwach – Beneficjentach lub w państwie spoza EOG, które ma wspólną granicę z Polską, lub każda organizacja międzynarodowa, jej organ lub agencje, aktywnie zaangażowane i przyczyniające się do wdrażania Programu.

Projekty złożone w partnerstwie z podmiotem z Państw-Darczyńców (Norwegia, Islandia, Liechtenstein) otrzymają dodatkowe punkty, zgodnie z kryteriami merytorycznymi.

W przypadku projektu złożonego w partnerstwie z podmiotem z Państw-Darczyńców wymagane jest na etapie składania wniosku o dofinansowanie złożenie listu intencyjnego, umowy partnerskiej lub innego potwierdzenia współpracy z Partnerem Projektu z Państw Darczyńców. Przed zawarciem umowy w sprawie realizacji projektu złożonego w partnerstwie z podmiotem z Państw-Darczyńców wymagane będzie przedstawienie podpisanej umowy partnerskiej w języku angielskim i jej tłumaczenia na język polski.

W celu wsparcia procesu nawiązywania partnerstw z partnerami pochodzącymi z Państw Darczyńców, Operator Programu zachęca do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Funduszy EOG oraz w Podręczniku dot. zawierania partnerstw, który jest załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.

5. Kwota środków przeznaczona na nabór

37 988 705 euro, tj. 163 955 451,90 zł

6. Poziom dofinansowania

Poziom dopuszczalnego wnioskowanego dofinansowania projektu wynosi 45% kosztów kwalifikowalnych.

7. Minimalna kwota dofinansowania

1 000 000 euro tj. 4 315 900 zł

8. Maksymalna kwota dofinansowania  

7 000 000 euro tj. 30 211 300 zł

9. Okres kwalifikowalności kosztów

Początek okresu kwalifikowalności kosztów w ramach projektów rozpoczyna się w dniu podjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania dla projektu przez Operatora Programu (Ministerstwo Klimatu).

Okres kwalifikowalności kosztów kończy się 30 kwietnia 2024 r.

10. Proces oceny i wyboru

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie projektu, a następnie składa do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej: NFOŚiGW) w sposób opisany w punkcie 13 ogłoszenia o naborze.

Ocena projektów składa się z oceny formalnej (warunki formalne) oraz oceny merytorycznej I i II stopnia (kryteria merytoryczne). 

Ocena formalna projektów polega na weryfikacji projektu pod kątem spełnienia bądź niespełnienia warunków formalnych (tzw. ocena zero-jedynkowa).

Na ocenę warunków formalnych przewiduje się maksymalnie 4 tygodnie, licząc od dnia złożenia wniosku, bez uwzględniania czasu niezbędnego na przeprowadzenie procedury odwoławczej.

Jeżeli chociaż jeden warunek formalny nie jest spełniony, Wnioskodawca zostaje wezwany do poprawy, uzupełnienia lub do przedstawienia wyjaśnień. Warunek dot. wpływu wniosku w terminie wskazanym w ogłoszeniu nie podlega poprawie/uzupełnieniu a jego niespełnienie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Wnioskodawcy, których wnioski zostaną ocenione negatywnie lub pozostawione bez rozpatrzenia na tym etapie, zostaną poinformowani na piśmie o przyczynach negatywnej oceny lub pozostawienia bez rozpatrzenia i otrzymają możliwość odwołania się od decyzji do Krajowego Punktu Kontaktowego za pośrednictwem Operatora Programu.

Ocena merytoryczna jest dwustopniowa:

 • ocena I stopnia: obejmuje zgodność z obowiązującymi zasadami przyznawania pomocy publicznej, zasadą równych szans i niedyskryminacji, ocenę sytuacji finansowej wnioskodawcy, ocenę kwalifikowalności projektu. Jest to ocena zero-jedynkowa.

Wnioskodawcy, których wnioski zostaną odrzucone na tym etapie, zostaną poinformowani na piśmie o przyczynach odrzucenia.

Od wyników oceny merytorycznej I stopnia wnioskodawcy nie przysługuje odwołanie.

 • ocena II stopnia: obejmuje ocenę punktową projektu przez co najmniej dwóch zewnętrznych i bezstronnych ekspertów wyznaczonych przez NFOŚiGW, którzy zostaną wybrani w drodze procedury konkursowej. Eksperci oddzielnie oceniają projekt zgodnie z kryteriami merytorycznymi II stopnia opublikowanymi w ogłoszeniu o naborze.

Wnioskodawcy, którzy nie zgadzają się z przyznaną punktacją mają możliwość odwołania do Operatora Programu.

Na ocenę warunków merytorycznych (I i II stopnia) przewiduje się maksymalnie 12 tygodni, licząc od dnia zawiadomienia o pozytywnym wyniku oceny formalnej, bez uwzględniania czasu niezbędnego na przeprowadzenie procedury odwoławczej.

Podczas oceny merytorycznej, na każdym stopniu prowadzonej oceny, Wnioskodawca może zostać jednorazowo i na piśmie poproszony o wyjaśnienia do złożonego wniosku.

NFOŚiGW sporządza projekt listy rankingowej projektów ocenionych pozytywnie biorąc pod uwagę wyniki ocen dostarczone przez ekspertów zewnętrznych. Wnioski zostaną uszeregowane w kolejności od najwyższej do najniższej liczby przyznanych punktów. Do celów uszeregowania projektów wykorzystuje się średnią ocen przyznanych przez ekspertów. W przypadku rozbieżności w ocenie ekspertów zewnętrznych wynoszących więcej niż 30% wyższego wyniku, NFOŚiGW zleca niezależną ocenę wniosku trzeciemu ekspertowi zewnętrznemu. W takich przypadkach na potrzeby sporządzenia listy rankingowej projektów stosuje się średnią liczbę punktów z dwóch najbardziej zbliżonych wyników.

Wnioskodawcy, których wnioski zostaną odrzucone po ocenie merytorycznej II stopnia, zostaną poinformowani na piśmie o przyczynach odrzucenia i możliwości odwołania się od decyzji do Operatora Programu.

Projekt listy rankingowej jest przekazywany pod obrady Komitetu ds. Wyboru Projektów, który dokonuje jej przeglądu. W uzasadnionych przypadkach Komitet ds. Wyboru Projektów może modyfikować listę rankingową. Przewodniczący Komitetu ds. Wyboru Projektów przedkłada Operatorowi Programu listę rekomendowanych projektów wraz z listą rezerwową i listą odrzuconych wniosków oraz przyczyną ich odrzucenia oraz uzasadnieniem ewentualnych modyfikacji listy.

Ostateczną decyzję w sprawie dofinansowania podejmuje Operator Programu.

11. System płatności

Każdy beneficjent może otrzymać płatności na rzecz projektu w formie:

 • zaliczek

Wysokość pojedynczej zaliczki nie może przekroczyć 40% całkowitej kwoty dofinansowania projektu. Pierwsza zaliczka zostanie przekazana beneficjentowi w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku o zaliczkę.

Kolejne zaliczki będą wypłacane pod warunkiem, że 70% wszystkich wcześniej wypłaconych zaliczek zostało rozliczone we wnioskach o płatność lub zwrócone jako niewykorzystana zaliczka.

Szczegółowe obowiązki i ograniczenia związane z wykorzystywaniem i rozliczaniem zaliczek są wskazane w Podręczniku wnioskodawcy stanowiącym załącznik do ogłoszenia.  

 • refundacji

Płatności na rzecz beneficjenta będą dokonywane na podstawie zaakceptowanych wniosków o płatność.

Łączna kwota zaliczek i refundacji nie może przekroczyć 90% całkowitej kwoty dofinansowania.

 • płatności końcowej.

Płatność końcowa w wysokości 10% całkowitej kwoty dofinansowania projektu zostanie wypłacona po zaakceptowaniu raportu końcowego z projektu.

12. Koszty kwalifikowalne i koszty niekwalifikowalne, wkład rzeczowy, udokumentowanie kosztów

12.1. Koszty są kwalifikowalne na zasadach ogólnych, zgodnie z Rozdziałem 8 Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 z następującymi wyjątkami:

Koszty bezpośrednie:

 • Sprzęt:

Zakup używanego sprzętu jest niekwalifikowalny.

Zasady dotyczące rozliczania kosztów określone zostaną przez Operatora Programu w umowie w sprawie projektu.

Koszty pośrednie:

Koszty pośrednie to wszystkie kwalifikowalne koszty, które nie mogą być precyzyjnie wskazane przez beneficjenta i/lub partnera projektu, jako bezpośrednio związane z projektem.

Jedyną dopuszczalną metodą identyfikacji kosztów pośrednich jest ryczałt w wysokości do 25% całkowitych bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych z wyłączeniem bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na podwykonawstwo i kosztów zasobów udostępnionych przez strony trzecie, których nie wykorzystuje się na terenie beneficjenta lub partnera projektu, zgodnie z art. 8.5.1 lit. b) Regulacji.

Szczegółowa metodyka wyliczania kosztów pośrednich została opracowana przez Operatora Programu i jest dostępna do pobrania poniżej.

Metodę obliczania kosztów pośrednich i ich maksymalną kwotę ustala się w umowie w sprawie projektu. Metodę obliczania kosztów pośrednich partnera projektu określa umowa partnerska między beneficjentem projektu a partnerem projektu.

12.2 Koszty niekwalifikowalne zostały wskazane w art. 8.7 Regulacji.

12.3 Wkład własny:

Co do zasady wkład własny jest wnoszony w postaci pieniężnej.

W celu zabezpieczenia części lub całości wkładu własnego beneficjent może skorzystać z instrumentów finansowych w postaci środków udostępnionych w ramach programu pożyczkowego NFOŚiGW. Informacje dotyczące programu pożyczkowego dostępne są na stronie internetowej NFOŚiGW.

12.4 Udokumentowanie kosztów:

Koszty poniesione w ramach projektu należy udokumentować przy pomocy otrzymanych faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej. Szczegółowe obowiązki beneficjenta w tym zakresie określa umowa w sprawie projektu.

W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie dopuszcza się możliwość przedstawienia przez partnera, którego główna siedziba mieści się na terenie Państwa – Darczyńcy, dowodów poniesienia kosztów w formie raportu niezależnego audytora lub kompetentnego i niezależnego funkcjonariusza publicznego, który będzie poświadczać, że deklarowane koszty zostały poniesione zgodnie z Regulacjami, obowiązującym prawem i krajowymi praktykami w zakresie rachunkowości.

13. Termin i sposób składania wniosków o dofinansowanie

Termin ogłoszenia naboru wniosków – 13.03.2020 r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków od Wnioskodawców – 03.04.2020 r.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków od Wnioskodawców – 30.06.2020 r31.08.2020r. godz. 15:00.

Sposób złożenia wniosków

Wniosek o dofinansowanie sporządza się wyłącznie przy użyciu Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD). Szczegółowe zasady składania wniosku o dofinansowanie projektów za pośrednictwem GWD określa Regulamin stanowiący załącznik do ogłoszenia.

Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy składać do NFOŚiGW w formie elektronicznej za pośrednictwem GWD,  dostępnego na stronie internetowej NFOŚiGW.

Formularz wniosku o dofinansowanie wraz pomocą kontekstową dostępny jest pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl.

Dopuszcza się dwie możliwości podpisania wniosku elektronicznego:

 • przy użyciu certyfikowanego podpisu elektronicznego, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu;
 •  przy użyciu profilu zaufanego w ramach elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Data złożenia wniosku

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez GWD.

Datą złożenia wniosku jest data i godzina wpływu wniosku na skrzynkę podawczą NFOŚiGW znajdującą się na ePUAP potwierdzeniem czego jest otrzymanie przez Wnioskodawcę elektronicznego poświadczenia złożenia wniosku (e-mail zawierający datę i godzinę wpływu wniosku na skrzynkę podawczą NFOŚiGW).

Wnioski, które wpłyną po terminie, zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Operator Programu dopuszcza złożenie więcej niż jednego wniosku w ramach naboru przez jednego Wnioskodawcę, ale na różne zakresy rzeczowe. W przypadku złożenia dwóch wniosków na ten sam zakres rzeczowy ocenie będzie podlegać wniosek złożony wcześniej.

Operator Programu nie dopuszcza możliwości autokorekty wniosku.

14. Ramy prawne i dokumenty programowe

15. Lista załączników do ogłoszenia o naborze wniosków

 • Regulamin konkursu;
 • Warunki formalne i kryteria merytoryczne;
 • Wzór kart oceny formalnej i merytorycznej wniosku;
 • Podręcznik dotyczący zawierania partnerstw;
 • Metodyka kalkulacji kosztów pośrednich;
 • Wzór umowy ws. projektu (zostanie opublikowany w terminie późniejszym);
 • Podręcznik Wnioskodawcy.

16. Lista załączników wymaganych do wniosku o dofinansowanie

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć następujące załączniki:

 1. Studium wykonalności wraz z aktywnym modelem finansowym opracowanym wg wymagań zawartych w Instrukcji sporządzania Studium Wykonalności dla przedsięwzięcia ubiegającego się o dofinansowanie ze środków MF EOG 2014-2021;
 2. Załącznik ekologiczno-techniczny;
 3. Metodyka wyliczania redukcji CO2;
 4. Pozwolenia i decyzje administracyjne, warunkujące możliwość zrealizowania projektu lub harmonogram ich uzyskania;
 5. Zgoda właściciela, zarządcy lub użytkownika wieczystego terenu, na którym realizowany ma być projekt, w przypadku, gdy Wnioskodawca nie jest właścicielem, zarządcą lub użytkownikiem wieczystym ww. terenu (jeżeli dotyczy);
 6. Dokumenty potwierdzające partnerstwo w projekcie tj.: list intencyjny z podmiotem z Państw-Darczyńców, umowa partnerska z podmiotem z Państw-Darczyńców lub inne potwierdzenie współpracy partnerów (jeżeli dotyczy);
 7. Kalkulacja wyliczenia kosztów pośrednich wykonana na podstawie metodyki wyliczania kosztów pośrednich (jeżeli dotyczy);
 8. Certyfikat ISO 50001 lub EMAS lub równoważny certyfikat poświadczający wdrożenie systemu zarzadzania energią (jeśli dotyczy);
 9. Dokumenty określające status prawny Wnioskodawcy;
 10. Dokumenty potwierdzające umocowanie osób uprawnionych do reprezentowania Wnioskodawcy;
 11. Dokumenty finansowe składane w zależności od formy prawnej Wnioskodawcy i rodzaju prowadzonej sprawozdawczości finansowej;
 12. Dokumenty potwierdzające zbilansowanie źródeł finansowania wnioskowanego projektu (w zależności od formy prawnej podmiotu oraz źródła finansowania należy przedstawić dokument/y potwierdzające pełne zbilansowanie źródeł finansowania);
 13. Załączniki właściwe dla działań informacyjno-promocyjnych zgodnie z zał. 3 do Regulacji ws. wdrażania MF EOG i NMF na lata 2014-2021, takie jak: plan komunikacji dla projektu, strona internetowa/portal/wortal - założenia graficzne ze schematem nawigacji, harmonogram szkoleń, warsztatów, konferencji, imprez i festiwali wraz z ich planowanym czasem trwania oraz zakresem tematycznym (jeżeli dotyczy);
 14. Załączniki właściwe dla działania dotyczących zwiększania świadomości społecznej w zakresie efektywności energetycznej, takie jak: programy szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji, imprez, festiwali wraz z określeniem czasu ich trwania oraz zakresem tematycznym, konspekty planowanych kampanii, wydawnictw, broszur itp. (z podaniem parametrów technicznych; jeżeli dotyczy), założenia scenariusza programu telewizyjnego/radiowego/filmu/spotu (jeżeli dotyczy), w tym parametry techniczne oraz kosztorys jednego odcinka;
 15. Inne dokumenty, uznane za konieczne do złożenia przez Wnioskodawcę.

Zgodnie z artykułem 7.3 Regulacji ws. wdrażania MF EOG i NMF na lata 2014-2021, wniosek o dofinansowanie powinien zawierać informację o wszystkich konsultantach, którzy brali udział w jego przygotowaniu.

17. Język wniosku o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy składać w języku polskim. Dodatkowo w języku angielskim należy przedstawić:

 • list intencyjny, umowę partnerską lub inne potwierdzenie współpracy partnerów (dotyczy projektów partnerskich z podmiotami spoza Polski, w szczególności z Państw-Darczyńców);
 • krótkie podsumowanie opisu projektu wraz z uzasadnieniem potrzeby realizacji projektu oraz roli Partnerów (zawarte we wniosku o dofinansowanie - zakładka ‘Summary’).

18. Kontakt z Operatorem Programu

Wszelkie zapytania dotyczące naboru wniosków należy kierować na adres e-mailowy:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

e-mail: mfeog_energia@nfosigw.gov.pl

Ministerstwo Klimatu

e-mail: mfeog@klimat.gov.pl

Odpowiedzi na pytania będą udzielane w możliwe najkrótszym terminie nie dłużej jednak niż w 7 dni roboczych.

Zgłaszanie nieprawidłowości:

Obywatele, którzy powzięli podejrzenia o wystąpieniu przypadków niewłaściwego zarządzania oraz korupcji w odniesieniu do Mechanizmów Finansowych, mogą je zgłaszać zarówno do Biura Mechanizmów Finansowych, Krajowego Punktu Kontaktowego jak i innych, właściwych instytucji, podanych na stronie internetowej Funduszy EOG.

Pliki do pobrania

2 warunki formalne 2020.03.13.pdf
2 warunki formalne 2020.03.13.pdf - (106,37 KB) Warunki formalne
4 karta oceny warunkow formalnych 2020.03.13.pdf
4 karta oceny warunkow formalnych 2020.03.13.pdf - (163,34 KB) Karta oceny formalnej
5 karta oceny merytorycznej i stopnia 2020.03.13.pdf
5 karta oceny merytorycznej i stopnia 2020.03.13.pdf - (148,55 KB) Karta oceny merytorycznej I stopnia
6 karta oceny merytorycznej ii stopnia systemy cieplownicze 2020.03.13.pdf
6 karta oceny merytorycznej ii stopnia systemy cieplownicze 2020.03.13.pdf - (182,03 KB) Karta oceny merytorycznej II stopnia
7 podrecznik dotyczacy partnerstw 2020.03.13.pdf
7 podrecznik dotyczacy partnerstw 2020.03.13.pdf - (265,96 KB) Podręcznik partnerstwa
8 metodyka kalkulacji kosztow posrednich-wytyczne 2020.03.13.pdf
8 metodyka kalkulacji kosztow posrednich-wytyczne 2020.03.13.pdf - (273,73 KB) Metodyka kalkulacji kosztów
11 zakres studium wykonalnosci sieci cieplownicze 2020.03.13.pdf
11 zakres studium wykonalnosci sieci cieplownicze 2020.03.13.pdf - (319,91 KB) Zakres studium wykonalności
12 zalacznik ekologiczno-techniczny sieci cieplownicze 2020.03.13.doc
12 zalacznik ekologiczno-techniczny sieci cieplownicze 2020.03.13.doc - (117 KB) Załącznik ekologiczno-techniczny
9 wzor umowy o dofinansowanie.pdf
9 wzor umowy o dofinansowanie.pdf - (366 KB) wzor umowy
13 metodyka wyliczania redukcji co2 2020.03.13.docx
13 metodyka wyliczania redukcji co2 2020.03.13.docx - (540,33 KB) Metodyka wyliczania redukcji CO2
12 wzor umowy o partnerstwie ang.doc
12 wzor umowy o partnerstwie ang.doc - (91 KB) Wzór umowy partnerstwa
13 wzor listu intencyjnego ang.docx
13 wzor listu intencyjnego ang.docx - (18,71 KB) Wzór listu intencyjnego

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również