Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Aktualne nabory

Wzmocnienie realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym

22-06-2020, 14:12

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Minister Klimatu, jako Operator Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”

ogłasza nabór koncepcji projektowych

w ramach działania pilotażowego „Wzmocnienie realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym”

finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021

na kwotę 3 mln euro, tj.  13 136 400 zł

Cel naboru

Celem głównym naboru, którego dotyczy dofinansowanie projektów w ramach obszaru programowego Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków jest zwiększenie zdolności podmiotów, które są szczególnie wrażliwe na zmiany klimatyczne, do łagodzenia ich przyczyn i dostosowywania się do zmieniającego się klimatu poprzez realizacje działań mających na celu rozpowszechnienie Gospodarki o obiegu zamkniętym.

Realizacja projektów w ramach tego naboru wzmocni realizację zasady zrównoważonego rozwoju  oraz wesprze skuteczne funkcjonowanie gospodarki, społeczeństwa i środowiska w dobie zmian klimatycznych poprzez realizację przedsięwzięć mających na celu wydłużenie cyklu życia produktów oraz promocję Gospodarki o obiegu zamkniętym.

Rodzaj projektów

Nabór ma na celu wsparcie przedsięwzięć związanych z szeroko rozumianą Gospodarką o obiegu zamkniętym. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o środki finansowe na działania związane z ograniczeniem zużycia surowców, zmniejszeniem produkcji odpadów oraz uwzględnieniem Gospodarki o obiegu zamkniętym w modelu biznesowym W ramach naboru możliwe jest realizowanie w szczególności działań związanych ze zrównoważoną produkcją przemysłową, zrównoważoną konsumpcją oraz biogospodarką. Składane koncepcje projektowe powinny zawierać również działania edukacyjne i uświadamiające w zakresie Gospodarki o obiegu zamkniętym.

Projekty wybrane w ramach naboru przyczynią się do osiągnięcia 1 Rezultatu Programu: „Zwiększona zdolność lokalnych społeczności do ograniczania emisji i adaptacji do zmian klimatu” oraz Wyniku 1.4 „Pilotażowe projekty dotyczące gospodarki o obiegu zamkniętym”, dla których wskaźniki i wartości docelowe wymieniono w poniższej tabeli, zgodnie z załącznikiem I do Umowy w sprawie Programu, podpisanej w Warszawie w dniu 7.02.2020 r.

Obszar Programowy (PA)

Rezultat/Wynik

Oczekiwanie rezultaty Programu

Wskaźnik  

Jednostka miary

Wartość bazowa

Wartość docelowa

PA13 

Rezultat 1

Zwiększona zdolność lokalnych społeczności do ograniczania emisji i adaptacji do zmian klimatu  

Liczba mieszkańców, którzy korzystają z działań adaptacyjnych
i mitygacyjnych

Liczba

0

250 000

Liczba wspieranych miejskich planów działań na rzecz adaptacji i łagodzenia zmian klimatu 

Liczba

0

10

Wynik 1.4

Pilotażowe projekty dotyczące gospodarki o obiegu zamkniętym  

Liczba pilotażowych projektów zrealizowanych w celu rozpowszechnienia gospodarki o obiegu zamkniętym

Liczba

0

6

Liczba osób, do których dotarły kampanie podnoszące świadomość

Liczba

0

500

Liczba przeprowadzonych kampanii podnoszących świadomość

Liczba

0

6

Tabela 1. Docelowe wskaźniki dla obszaru programowego Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków

Zakres przedmiotowy projektów polegać może na realizacji działań związanych z zakresem Gospodarki o obiegu zamkniętym na podstawie dokumentu pn. Mapa drogowa transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 10 września 2019 r. Proponowane przedsięwzięcia mogą dotyczyć między innymi zrównoważonej produkcji przemysłowej, zrównoważonej konsumpcji, biogospodarki, ale zakres możliwych do dofinansowania działań może być szerszy. W ramach projektu możliwe jest podejmowanie działań służących między innymi oszczędności energii, wody i surowców oraz zwiększeniu efektywności ich wykorzystania na każdym z etapów cyklu życia produktu - od pozyskania surowca, przez projektowanie, produkcję oraz konsumpcję do zagospodarowania odpadów, w szczególności poprzez ponowne ich wykorzystanie. W szczególny sposób promowane będą działania o charakterze innowacyjnym i łatwym do replikowania. W ramach naboru wspierane będą dodatkowo działania edukacyjne tj. kampanie mające na celu podnoszenie świadomości obywateli oraz budowanie wiedzy w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym, które powinny towarzyszyć wskazanym powyżej działaniom.

Przykładowe opisy działań edukacyjnych i zwiększających świadomość z zakresu Gospodarki o obiegu zamkniętym znajdują się w Podręczniku Wnioskodawcy. Wydatki poniesione na działania edukacyjne nie mogą przekroczyć 50% wydatków kwalifikowanych projektu.

Podmioty kwalifikowalne

O dofinansowanie w ramach naboru wniosków mogą ubiegać się podmioty wskazane w Art. 7.2.1 Regulacji:

a)    prywatne lub publiczne;
b)    komercyjne lub niekomercyjne;
c)    organizacje pozarządowe rozumiane jako wolontariackie organizacje non-profit ustanowione jako podmiot prawa o celach niekomercyjnych, niezależne od władz lokalnych, regionalnych i centralnych, podmiotów publicznych, partii politycznych i podmiotów gospodarczych. Instytucje religijne i partie polityczne nie są uznawane za organizacje pozarządowe zgodnie z art. 1.6 n) Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) na lata 2014-2021.

Projekty partnerskie

Zgodnie z art. 7.2.2 Regulacji partnerem może być każdy podmiot publiczny lub prywatny, komercyjny lub niekomercyjny, jak również organizacje pozarządowe, ustanowione jako podmiot prawa w Państwach – Darczyńcach, Państwach – Beneficjentach lub w państwie spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), które ma wspólną granicę z Polską, lub każda

organizacja międzynarodowa, jej organ lub agencje, aktywnie zaangażowane i przyczyniające się do wdrażania Programu.

Projekty złożone w partnerstwie z podmiotem z Państw-Darczyńców  (Norwegia, Islandia, Liechtenstein) otrzymają dodatkowe punkty, zgodnie z kryteriami merytorycznymi.

W przypadku projektu złożonego w partnerstwie z podmiotem z Państw-Darczyńców wymagane jest najpóźniej na etapie składania wniosku o dofinansowanie złożenie listu intencyjnego, umowy partnerskiej lub innego potwierdzenia współpracy z Partnerem Projektu z Państw Darczyńców. Przed zawarciem Umowy w sprawie realizacji Projektu złożonego w partnerstwie z podmiotem z Państw-Darczyńców wymagane będzie przedstawienie podpisanej umowy partnerskiej w języku angielskim i jej tłumaczenia na język polski.

W celu wsparcia procesu nawiązywania partnerstw z partnerami pochodzącymi z Państw Darczyńców, Operator Programu zachęca do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi stronie internetowej Funduszy EOG oraz w Podręczniku dot. zawierania partnerstw, który jest załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.

Kwota środków przeznaczona na nabór

3 000 000 euro, tj. 13 136 400 zł

Poziom dofinansowania

Poziom dopuszczalnego wnioskowanego dofinansowania projektu wynosi do 85% kosztów kwalifikowalnych.

Minimalna kwota dofinansowania

300 000 euro tj. 1 313 640 zł

Maksymalna kwota dofinansowania 

1 000 000 euro tj. 4 378 800 zł

Okres kwalifikowalności kosztów

Początek okresu kwalifikowalności kosztów w ramach projektów rozpoczyna się z dniem podjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania dla projektu przez Operatora Programu (Ministerstwo Klimatu).

Okres kwalifikowalności kosztów kończy się 30 kwietnia 2024 r.

Proces oceny i wyboru

Nabór przebiega w dwóch etapach.

W pierwszym etapie Wnioskodawca wypełnia koncepcję projektową, a następnie składa ją do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD) w sposób opisany w dalszej części ogłoszenia o naborze.

Następnie złożone przez Wnioskodawców koncepcje projektowe są analizowane pod kątem oceny formalnej (warunki formalne I stopnia) oraz oceny merytorycznej (kryteria merytoryczne I stopnia). Wnioskodawcy zostaną poinformowani o wynikach, po każdym etapie oceny. Od wyników oceny nie przysługuje prawo do wniesienia odwołania. Na każdym etapie oceny możliwe jest jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie koncepcji projektowej na zasadach określonych w Regulaminie naboru.

Ocena formalna koncepcji projektowych trwa 3 tygodnie, licząc od daty zakończenia naboru. W jej trakcie weryfikowane jest spełnienie bądź niespełnienie warunków formalnych I stopnia (tzw. ocena zero-jedynkowa).

Ocenę merytoryczną (I stopnia) koncepcji projektowej przeprowadza się dla koncepcji, które pozytywnie przeszły etap oceny formalnej. Jest to ocena punktowa, gdzie punkty przyznawane są w zależności od stopnia spełnienia danego kryterium. Ocena dokonywana jest przez Zespół do spraw oceny powołany przez Ministra Klimatu.

Od wyników oceny koncepcji projektowych nie przysługuje odwołanie.

Następnie Ministerstwo Klimatu sporządza projekt listy rankingowej koncepcji projektowych, biorąc pod uwagę wyniki ocen dostarczonych przez Zespół ds. oceny. Do kolejnego etapu naboru zostaną dopuszczone koncepcje projektowe, które uzyskały najwyższą liczbę punktów, a łączna wysokość wnioskowanego dofinansowania nie przekracza równowartości 10 milionów euro. NFOŚiGW w informacji przekazanej do Wnioskodawcy poinformuje, czy Wnioskodawca zostaje dopuszczony do kolejnego etapu konkursu, a tym samym zostanie zaproszony do złożenia wniosku o dofinansowanie zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Informacja przekazana przez

NFOŚiGW może zawierać również rekomendacje zgłoszone podczas oceny koncepcji projektowych, które powinny zostać ujęte na etapie sporządzania wniosku o dofinansowanie.

Złożone za pośrednictwem GWD wnioski o dofinansowanie weryfikowane są analogicznie do pierwszego etapu pod kątem formalnym (warunki formalne II stopnia) oraz merytorycznym (kryteria merytoryczne II i III stopnia).

Ocena merytoryczna wniosków jest dwustopniowa:

 • ocena II stopnia: przeprowadzana przez ekspertów NFOŚiGW obejmuje zgodność z obowiązującymi zasadami przyznawania pomocy publicznej, zasadą równych szans i niedyskryminacji oraz ocenę sytuacji finansowej wnioskodawcy. Jest to ocena zero-jedynkowa.
 • ocena III stopnia: obejmuje ocenę punktową projektu przez dwóch zewnętrznych i bezstronnych ekspertów wyznaczonych przez NFOŚiGW, którzy zostaną wybrani w drodze procedury konkursowej. Eksperci oddzielnie oceniają projekt zgodnie z kryteriami merytorycznymi III stopnia opublikowanymi w ogłoszeniu o naborze.

W przypadku rozbieżności w ocenie ekspertów zewnętrznych wynoszących więcej niż 30% wyższego wyniku, NFOŚiGW zleca niezależną ocenę wniosku trzeciemu ekspertowi zewnętrznemu. W takich przypadkach na potrzeby sporządzenia listy rankingowej projektów stosuje się średnią liczbę punktów z dwóch najbardziej zbliżonych wyników.

Od wyników oceny wniosków nie przysługuje odwołanie.

Projekt listy rankingowej jest przekazywany Operatorowi Programu (Ministerstwo Klimatu), który po zasięgnięciu opinii Komitetu ds. Wyboru Projektu podejmuje decyzję w sprawie przyznania dofinansowania na rzecz wybranych projektów.

System płatności

Każdy beneficjent może otrzymać płatności na rzecz projektu w formie:

 • zaliczek

Wysokość pojedynczej transzy zaliczki nie może przekroczyć 40% całkowitej kwoty dofinansowania projektu. Pierwsza zaliczka zostanie przekazana beneficjentowi w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku o zaliczkę. Kolejne zaliczki będą wypłacane pod warunkiem, że 70% wszystkich wcześniej wypłaconych zaliczek zostało rozliczone we wnioskach o płatność lub zwrócone jako niewykorzystana zaliczka. Szczegółowe obowiązki i ograniczenia związane z wykorzystywaniem i rozliczaniem zaliczek są wskazane w Podręczniku Wnioskodawcy.

 • refundacji

Płatności na rzecz beneficjenta będą dokonywane na podstawie zaakceptowanych wniosków o płatność. Łączna kwota zaliczek i refundacji nie może przekroczyć 90% całkowitej kwoty dofinansowania.

 • płatności końcowej

Płatność końcowa w wysokości 10% całkowitej kwoty dofinansowania projektu zostanie wypłacona po zaakceptowaniu raportu końcowego z projektu.

Koszty kwalifikowalne i koszty niekwalifikowalne, wkład rzeczowy, udokumentowanie kosztów

Koszty są kwalifikowalne na zasadach ogólnych, zgodnie z Rozdziałem 8 Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 z następującymi wyjątkami:

Koszty bezpośrednie:

•    Sprzęt:

Zakup używanego sprzętu jest niekwalifikowalny.

•    Działania edukacyjne:

Zgodnie z art. 8.4 Regulacji oraz postanowieniami Umowy ws. Programu, koszty działań edukacyjnych w projektach nieinwestycyjnych zostaną opracowane na podstawie standardowych kosztów jednostkowych opartych na katalogu kosztów, który jest dostępny do pobrania poniżej.

Zasady dotyczące rozliczania kosztów określone zostaną przez Operatora Programu w Umowie w sprawie Projektu.

Koszty pośrednie:

Koszty pośrednie to wszystkie kwalifikowalne koszty, które nie mogą być precyzyjnie wskazane przez beneficjenta i/lub partnera projektu, jako bezpośrednio związane z projektem.

Jedyną dopuszczalną metodą identyfikacji kosztów pośrednich jest ryczałt w wysokości do 25% całkowitych bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych z wyłączeniem bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na podwykonawstwo i kosztów zasobów udostępnionych przez strony trzecie, których nie wykorzystuje się na terenie beneficjenta lub partnera projektu, zgodnie z art. 8.5.1 lit. b) Regulacji.

Szczegółowa metodyka wyliczania kosztów pośrednich została opracowana przez Operatora Programu i jest dostępna jako załączniki do niniejszego ogłoszenia.

Metodę obliczania kosztów pośrednich i ich maksymalną kwotę ustala się w Umowie w sprawie Projektu. Metodę obliczania kosztów pośrednich partnera projektu określa umowa partnerska między beneficjentem projektu a partnerem projektu.

Koszty niekwalifikowalne zostały wskazane w art. 8.7 Regulacji.

Wkład własny:

Co do zasady wkład własny jest wnoszony w postaci pieniężnej. Wyłącznie w przypadku projektów, w których beneficjentem jest organizacja pozarządowa, wkład rzeczowy w postaci wolontariatu może stanowić do 50% wkładu własnego wymaganego dla projektu w ramach Programu. W takim przypadku wartość wkładu rzeczowego jest wyliczana przez wnioskodawcę
z uwzględnieniem:
- ilości czasu przepracowanego dobrowolnie i nieodpłatnie na rzecz projektu, wyrażonego
w liczbie godzin oraz
- standardowej stawki godzinowej i dziennej za dany rodzaj wykonywanej pracy zgodnie ze stawkami zwyczajowo wypłaconymi za taką pracę.

W związku z dużym zróżnicowaniem rodzajów prac możliwych do wykonywania przez wolontariusza w projekcie, wielkość zaproponowanych przez wnioskodawcę stawek za poszczególne prace zostanie zweryfikowana przez eksperta na etapie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie. Zaakceptowana wysokość ww. stawek zostanie zapisana w umowie w sprawie projektu.

Udokumentowanie kosztów:

Koszty poniesione w ramach projektu należy udokumentować przy pomocy otrzymanych faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej. Szczegółowe obowiązki beneficjenta w tym zakresie określa Umowa w sprawie Projektu.

W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie dopuszcza się możliwość przedstawienia przez partnera, którego główna siedziba mieści się na terenie Państwa – Darczyńcy, dowodów poniesienia kosztów w formie raportu niezależnego audytora lub kompetentnego i niezależnego funkcjonariusza publicznego, który będzie poświadczać, że deklarowane koszty zostały poniesione zgodnie z Regulacjami, obowiązującym prawem i krajowymi praktykami w zakresie rachunkowości.

Termin i sposób składania koncepcji projektowych

Termin ogłoszenia naboru koncepcji projektowych – 22.06.2020 r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania koncepcji projektowych od Wnioskodawców – 22.07.2020 r.

Termin zakończenia przyjmowania koncepcji projektowych od Wnioskodawców – 22.09.2020 r. godz. 15:00.

Termin i sposób składania wniosków o dofinansowanie

Przewidywany termin ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie – 7 grudnia 2020 r.

Szczegółowa informacja o terminie składania wniosków o dofinansowania zostanie umieszczona na stronach internetowych Ministerstwa Klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Sposób złożenia koncepcji projektowych/ wniosków

Koncepcje projektowe (w ramach I etapu) oraz wnioski o dofinansowanie (II etap postępowania) sporządza się wyłącznie przy użyciu Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD). Szczegółowe zasady składania koncepcji projektowych oraz wniosku o dofinansowanie Projektów za pośrednictwem GWD określa Regulamin konkursu.
Koncepcje projektowe oraz wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy składać do NFOŚiGW w formie elektronicznej za pośrednictwem GWD dostępnego na stronie internetowej NFOŚiGW. 

Formularz wraz pomocą kontekstową dostępny jest pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl

Dopuszcza się dwie możliwości podpisania wniosku elektronicznego:
a. przy użyciu elektronicznego podpisu kwalifikowanego, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu;
b. przy użyciu profilu zaufanego w ramach elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Data złożenia koncepcji projektowej/wniosku

Przygotowaną aplikację naborową należy składać w wersji elektronicznej przez GWD.

Datą złożenia aplikacji jest data i godzina wpływu na skrzynkę podawczą NFOŚiGW znajdującą się na ePUAP potwierdzeniem czego jest otrzymanie przez Wnioskodawcę elektronicznego poświadczenia złożenia koncepcji projektowej lub wniosku (e-mail zawierający datę i godzinę wpływu na skrzynkę podawczą NFOŚiGW).

Aplikacje naborowe, które wpłyną po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Operator Programu dopuszcza złożenie więcej niż jednej koncepcji projektowej przez jednego Wnioskodawcę w tym samym naborze pod następującymi warunkami: (i) projekty nie mogą obejmować dokładnie tego samego zakresu rzeczowego; (ii) jeśli wnioskodawca składa więcej niż jeden wniosek dotyczący dokładnie tego samego zakresu rzeczowego, wniosek złożony wcześniej

zostanie oceniony, a kolejne odrzucone. Operator Programu nie dopuszcza możliwości autokorekty wniosku.

Ramy Prawne i Dokumenty Programowe

•    Umowa w sprawie realizacji Programu „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” w ramach MF EOG 2014-2021;
•    Memorandum of Understanding w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 zawarte pomiędzy Republiką Islandii, Księstwem Liechtensteinu, Królestwem Norwegii a Rzeczpospolitą Polską w dniu 20.12.2017 r.;
•    Regulacje ws. wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021;
•    Wytyczne w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021;
•    Wytyczne „Komunikacja i identyfikacja wizualna Fundusze EOG i fundusze norweskie 2014–2021”
 

Lista załączników do ogłoszenia o naborze koncepcji projektowych/ wniosków

 • Regulamin konkursu wraz z deklaracją bezstronności;
 • Warunki formalne I stopnia;
 • Kryteria merytoryczne I stopnia;
 • Warunki formalne II stopnia;
 • Kryteria merytoryczne II stopnia;
 • Kryteria merytoryczne III stopnia;
 • Wzór karty oceny formalnej I stopnia;
 • Wzór karty oceny merytorycznej I stopnia;
 • Wzór karty oceny formalnej II stopnia;
 • Wzór karty oceny merytorycznej II stopnia;
 • Wzór karty oceny merytorycznej III stopnia;
 • Podręcznik dotyczący zawierania partnerstw;
 • Metodyka kalkulacji kosztów pośrednich;
 • Katalog standardowych kosztów jednostkowych dla działań edukacyjnych;
 • Podręcznik Wnioskodawcy
 • Wzór umowy o dofinansowanie

Lista załączników wymaganych do koncepcji projektowej

Obligatoryjne załączniki na etapie koncepcji projektowej

1.    Dokumenty określające status prawny Wnioskodawcy;
2.    Dokumenty potwierdzające umocowanie osób uprawnionych do reprezentowania Wnioskodawcy;
3.    Dokumenty potwierdzające partnerstwo w projekcie - list intencyjny z podmiotem z Państw-Darczyńców, umowa partnerska z podmiotem z Państw-Darczyńców lub  inne potwierdzenie współpracy partnerów – jeżeli dotyczy;

Zgodnie z art. 7.3 Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 koncepcja projektowa powinna zawierać informacje dotyczące wszystkich konsultantów zaangażowanych w jej przygotowanie.

Załączniki składane po I ocenie merytorycznej, na etapie wniosku o dofinansowanie
Na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie (po I ocenie merytorycznej) Wnioskodawcy mają obowiązek złożyć załączniki wynikające z zaplanowanych w koncepcji projektowej działań lub, które zostały zawarte w Rekomendacjach przedstawionych przez Zespół.

 1. Pozwolenia i decyzje administracyjne, warunkujące możliwość zrealizowania projektu lub harmonogram ich uzyskania – jeżeli dotyczy;
 2. Zgoda właściciela, zarządcy lub użytkownika wieczystego terenu, na którym realizowany ma być Projekt, w przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem, zarządcą lub użytkownikiem wieczystym ww. terenu - jeżeli dotyczy;
 3. Plan sytuacyjny - jeżeli dotyczy;
 4. Plan Komunikacji przygotowany zgodnie z załącznikiem nr 3 do Regulacji ws. wdrażania MF EOG oraz NMF na lata 2014-2021;
 5. Kalkulacja kosztów pośrednich wykonana na podstawie Metodyki wyliczania kosztów pośrednich będącej załącznikiem do ogłoszenia o naborze - jeśli dotyczy;
 6. Dokumenty dotyczące planowanych działań edukacyjnych - np. programy szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji, imprez, festiwali wraz z określeniem czasu ich trwania oraz zakresem tematycznym itp., konspekty planowanych kampanii, wydawnictw, broszur (w tym parametry techniczne), założenia scenariusza programu telewizyjnego/radiowego/filmu/spotu (w tym parametry techniczne oraz kosztorys jednego odcinka), regulaminy konkursów edukacyjnych;
 7. Inne dokumenty, uznane za konieczne do złożenia przez wnioskodawcę.

Zgodnie z art. 7.3 Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 wniosek o dofinansowanie powinien zawierać informacje dotyczące wszystkich konsultantów zaangażowanych w przygotowanie wniosku.

Oświadczenia złożone przez Wnioskodawcę na etapie koncepcji projektowej zachowują ważność na etapie oceny wniosku o dofinansowanie. Na Wnioskodawcy ciąży obowiązek aktualizacji informacji przekazanych w ramach naboru.

Język wniosku o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy składać w języku polskim.

Dodatkowo w języku angielskim należy przedstawić:
•    list intencyjny, umowę partnerską lub inne potwierdzenie współpracy partnerów (dotyczy projektów partnerskich z podmiotami spoza Polski, w szczególności z Państw-Darczyńców);
•    krótkie podsumowanie opisu projektu wraz z uzasadnieniem potrzeby realizacji Projektu oraz roli Partnerów (zawarte w koncepcji projektowej oraz we wniosku o dofinansowanie - zakładka Summary).

Kontakt do Operatora Programu

Wszelkie zapytania dotyczące naboru wniosków należy kierować na adres e-mailowy:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
e-mail: mfeog_klimat@nfosigw.gov.pl

Ministerstwo Klimatu
e-mail: mfeog@klimat.gov.pl

Odpowiedzi na pytania będą udzielane w możliwe najkrótszym terminie nie dłużej jednak niż 7 dni roboczych.

Zgłaszanie nieprawidłowości:

Obywatele, którzy powzięli podejrzenia o wystąpieniu przypadków niewłaściwego zarządzania oraz korupcji w odniesieniu do Mechanizmów Finansowych, mogą je zgłaszać zarówno do Biura Mechanizmów Finansowych, Krajowego Punktu Kontaktowego jak i innych, właściwych instytucji, podanych na stronie internetowej Funduszy EOG.

Pliki do pobrania

ogloszenie o naborze goz pl.docx
ogloszenie o naborze goz pl.docx - (51,81 KB) Ogłoszenie o naborze
1 regulamin naboru.pdf
1 regulamin naboru.pdf - (243,85 KB) Regulamin nabpru GOZ
2 warunki oceny formalnej 1 stopnia.pdf
2 warunki oceny formalnej 1 stopnia.pdf - (118,66 KB) Warunki oceny formalnej I stopnia dla GOZ
3 warunki oceny formalnej 2 stopnia.pdf
3 warunki oceny formalnej 2 stopnia.pdf - (110,87 KB) Warunki oceny formalnej II stopnia dla GOZ
4 kryteria oceny merytorycznej 1 stopnia.pdf
4 kryteria oceny merytorycznej 1 stopnia.pdf - (122,62 KB) Kryteria oceny merytorycznej I stopnia dla GOZ
5 kryteria oceny merytorycznej 2 stopnia.pdf
5 kryteria oceny merytorycznej 2 stopnia.pdf - (123,91 KB) Kryteria oceny merytorycznej II stopnia dla GOZ
6 kryteria oceny merytorycznej 3 stopnia.pdf
6 kryteria oceny merytorycznej 3 stopnia.pdf - (208,08 KB) Kryteria oceny merytorycznej III stopnia dla GOZ
7 karta oceny formalnej 1 stopnia.pdf
7 karta oceny formalnej 1 stopnia.pdf - (165,16 KB) Karta oceny formalnej I stopnia dla GOZ
8 karta oceny formalnej 2 stopnia.pdf
8 karta oceny formalnej 2 stopnia.pdf - (156,59 KB) Karta oceny formalnej II stopnia dla GOZ
9 karta oceny merytorycznej 1 stopnia.pdf
9 karta oceny merytorycznej 1 stopnia.pdf - (163,6 KB) Karta oceny merytorycznej I stopnia dla GOZ
11 karta oceny merytorycznej 3 stopnia.pdf
11 karta oceny merytorycznej 3 stopnia.pdf - (259,75 KB) Karta oceny merytorycznej III stopnia dla GOZ
12 podrecznik partnerstwa.pdf
12 podrecznik partnerstwa.pdf - (265,97 KB) Podręcznik dotyczący partnerstwa
13 metodyka kalkulacji kosztow posrednich-wytyczne.pdf
13 metodyka kalkulacji kosztow posrednich-wytyczne.pdf - (266,24 KB) Metodyka kalkulacji kosztów pośrednich dla GOZ
15 tabela standaryzowanych kosztow.pdf
15 tabela standaryzowanych kosztow.pdf - (150,21 KB) Tabela kosztów
16 wzor umowy o dofinansowanie.pdf
16 wzor umowy o dofinansowanie.pdf - (366 KB) Wzór umowy o dofinansowanie
17 wzor umowy o partnerstwie ang.doc
17 wzor umowy o partnerstwie ang.doc - (91 KB) Wzór umowy o partnerstwie w jęz. angielskim
18 wzor listu intencyjnego ang.docx
18 wzor listu intencyjnego ang.docx - (18,62 KB) Wzór listu intencyjnego w jęz. angielskim
8 podrecznik goz ii etap aktualny 2.pdf
8 podrecznik goz ii etap aktualny 2.pdf - (728,82 KB) Podręcznik wnioskodawcy

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również