Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Aktualne nabory

Ogłoszenie o naborze ramach działania „Budowa instalacji do produkcji paliwa z biomasy rolnej i leśnej w postaci pelletu”

26-07-2021, 13:49

Minister Klimatu i Środowiska, jako Operator Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie w konkursie na „Budowę instalacji do produkcji paliwa z biomasy rolnej i leśnej w postaci pelletu”, finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 na kwotę 2 534 584 euro, tj. 11 315 143,35 zł

II etap naboru „Budowa instalacji do produkcji paliwa z biomasy rolnej i leśnej w postaci pelletu” w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu skierowany jest wyłącznie do gmin/przedsiębiorstw ujętych na Liście rankingowej koncepcji projektowych.

1. Cel naboru

Celem głównym naboru, którego dotyczy dofinansowanie projektów w ramach obszaru programowego „Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne” jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego i zmniejszenie ubóstwa energetycznego w gminach. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez wykorzystanie lokalnej biomasy do produkcji paliwa przeznaczonego dla ubogich energetycznie gospodarstw domowych oraz zastąpienie pomocy społecznej oferowanej tym gospodarstwom w formie paliwa węglowego paliwem w postaci pelletu, które pochodzić będzie z lokalnie dostępnej biomasy rolnej i leśnej.

Priorytetowo zostaną potraktowane projekty pilotażowe i innowacyjne, wdrażane na terenie gmin o wysokim wskaźniku ubóstwa energetycznego oraz dysponujących wysokim lokalnym potencjałem surowca energetycznego w postaci biomasy rolnej i leśnej, umożliwiającym stałe zaopatrzenie w paliwo.

Realizacja projektów przyczyni się do jak największego ograniczenia emisji CO2 przy jednoczesnym osiągnięciu jak najwyższego wskaźnika efektywności energetycznej i efektywności kosztowej.

Warunkiem realizacji projektu będzie:

  • wymiana indywidualnych źródeł ciepła u mieszkańców będących odbiorcami paliwa w postaci pelletu na źródła dostosowane do jego spalania posiadające certyfikat, co najmniej 5 klasy emisyjności – działanie realizowane poza projektem;
  • nieodpłatne przekazanie wyprodukowanego paliwa w postaci pelletu gospodarstwom domowym ubogim energetycznie.

2.         Rodzaj projektów

Do dofinansowania kwalifikują się projekty polegające na uruchomieniu produkcji pelletu obejmujące m.in.:

  • zakup instalacji do produkcji paliwa w postaci pelletu, wytworzonego z lokalnej biomasy rolnej i leśnej;
  • zakup urządzeń niezbędnych do wstępnej obróbki/przygotowania biomasy rolnej i leśnej do produkcji pelletu;
  • budowę pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania i suszenia surowca do produkcji pelletu;
  • budowę pomieszczeń przeznaczonych do składowania pelletu;
  • budowę pomieszczeń służących do zadaszenia instalacji i zabezpieczenia produkcji.

Pełna treść ogłoszenia o naborze znajduje się w materiałach zamieszczonych poniżej.

Logo mf eog

Materiały

Ogłoszenie​_o​_naborze​_-​_II​_etap​_PELLET
Ogłoszenie​_o​_naborze​_-​_II​_etap​_PELLET.pdf 0.62MB
1​_Regulamin​_naboru
1​_Regulamin​_naboru.pdf 0.39MB
2​_Warunki​_oceny​_formalnej​_II​_stopnia
2​_Warunki​_oceny​_formalnej​_II​_stopnia.pdf 0.37MB
3​_Kryteria​_merytoryczne
3​_Kryteria​_merytoryczne.pdf 0.44MB
4​_KARTA​_OCENY​_WNIOSKU​_-WARUNKI​_FORMALNE​_II​_STOPNIA
4​_KARTA​_OCENY​_WNIOSKU​_-WARUNKI​_FORMALNE​_II​_STOPNIA.pdf 0.29MB
5​_KARTA​_OCENY​_MERYTORYCZNEJ​_WNIOSKU​_-​_OCENA​_MERYTORYCZNA​_II​_STOPNIA
5​_KARTA​_OCENY​_MERYTORYCZNEJ​_WNIOSKU​_-​_OCENA​_MERYTORYCZNA​_II​_STOPNIA.pdf 0.28MB
6​_KARTA​_OCENY​_MERYTORYCZNEJ​_WNIOSKU​_-​_OCENA​_MERYTORYCZNA​_III​_STOPNIA
6​_KARTA​_OCENY​_MERYTORYCZNEJ​_WNIOSKU​_-​_OCENA​_MERYTORYCZNA​_III​_STOPNIA.pdf 0.31MB
7​_Podręcznik​_dotyczący​_partnerstw
7​_Podręcznik​_dotyczący​_partnerstw.pdf 0.26MB
8​_Metodyka​_kalkulacji​_kosztów​_pośrednich​_-​_wytyczne
8​_Metodyka​_kalkulacji​_kosztów​_pośrednich​_-​_wytyczne.pdf 0.26MB
9​_Podręcznik​_Wnioskodawcy
9​_Podręcznik​_Wnioskodawcy.pdf 1.78MB
10​_ZAKRES​_STUDIUM​_WYKONALNOŚCI​_-​_wariant​_1
10​_ZAKRES​_STUDIUM​_WYKONALNOŚCI​_-​_wariant​_1.pdf 0.74MB
11​_ZAKRES​_STUDIUM​_WYKONALNOŚCI​_-​_wariant​_2
11​_ZAKRES​_STUDIUM​_WYKONALNOŚCI​_-​_wariant​_2.pdf 0.74MB
12​_Załącznik​_-​_CZĘŚĆ​_EKOLOGICZNO​_–​_TECHNICZNA
12​_Załącznik​_-​_CZĘŚĆ​_EKOLOGICZNO​_–​_TECHNICZNA.doc 0.12MB
13​_Metodyka​_wyliczania​_redukcji​_CO2​_Budowa​_instalacji​_do​_produkcji​_paliwa​_z​_biomasy
13​_Metodyka​_wyliczania​_redukcji​_CO2​_Budowa​_instalacji​_do​_produkcji​_paliwa​_z​_biomasy.xlsx 0.13MB
14​_Wzór​_umowy​_o​_dofinansowanie​_-​_Program​_Środowisko​_Energia​_i​_Zmiany​_klimatu
14​_Wzór​_umowy​_o​_dofinansowanie​_-​_Program​_Środowisko​_Energia​_i​_Zmiany​_klimatu.pdf 0.33MB
15​_Wzór​_listu​_intencyjnego​_(w​_języku​_angielskim)​_-​_aktualizacja​_ver​_23062020
15​_Wzór​_listu​_intencyjnego​_(w​_języku​_angielskim)​_-​_aktualizacja​_ver​_23062020.docx 0.02MB
16​_Wzór​_umowy​_o​_Partnerstwie​_(w​_języku​_angielskim)​_-​_aktualizacja​_ver​_23062020
16​_Wzór​_umowy​_o​_Partnerstwie​_(w​_języku​_angielskim)​_-​_aktualizacja​_ver​_23062020.doc 0.09MB

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również