Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Opis naborów

Rezultat

Typy projektów

Alokacja [EURO]

Obszar Środowisko naturalne i ekosystemy

Prowadzenie czynnej ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk*

1. realizację zadań wynikających z planów ochrony obszarów chronionych lub planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000;

2. przeciwdziałanie fragmentacji ekosystemów;

3. ograniczanie barier oraz zapewnienie warunków do swobodnego przemieszczania

się zwierząt pomiędzy obszarami chronionymi;

5 882 352,00

 

Zwalczanie inwazyjnych gatunków obcych oraz przeciwdziałanie ich rozprzestrzenianiu*

1. usuwanie inwazyjnych gatunków obcych;

2. identyfikację źródeł i dróg rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych, w tym wprowadzanie adekwatnych rozwiązań (likwidacja źródeł lub wprowadzanie barier/ograniczeń w rozprzestrzenianiu).

3 583 576,00

Zwiększony potencjał organizacji pozarządowych (Fundusz Małych Grantów)

1. prowadzenie czynnej ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk;

2. zwalczanie inwazyjnych gatunków obcych oraz przeciwdziałanie ich rozprzestrzenianiu;

3. wzrost świadomości o ekosystemach.

2 804 720,00

Obszar Łagodzenie zmian klimatu i ograniczenie narażenia na tego typu zmiany

Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach

Planowane jest wsparcie działań inwestycyjnych w postaci zielonej i niebieskiej infrastruktury dla miast poniżej 90 tys. mieszkańców, które nie mają możliwości realizacji działań adaptacyjnych ze środków UE (POIiŚ oraz regionalnych programów operacyjnych). Dodatkowo wspartych zostanie szereg działań mitygacyjnych na szczeblu lokalnym tj. promowanie elektromobilności, jazdy na rowerze.

W każdym z powyższych rodzajów działań planowane jest uwzględnienie komponentów edukacji i podnoszenia świadomości społecznej.

23 029 413,00

Działania mające na celu podnoszenie świadomości na temat łagodzenia zmiany klimatu i adaptacji przeprowadzanej przez szkoły

Planowane jest wsparcie szkół (finansowo i rzeczowo) w ich edukacyjnych i aktywnych działaniach na rzecz klimatu. Głównym elementem projektów powinna być mała inwestycja demonstracyjna z zakresu zielono- niebieskiej infrastruktury prowadzona w szkole, na terenie szkoły; zaplanowane i przygotowane z udziałem dzieci w wieku szkolnym. Inwestycji powinny towarzyszyć aktywne i szerokie działania edukacyjne skierowane do szkoły i społeczności lokalnej

1 575 941,00

Wzmocnienie realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym

Planowane jest wsparcie działań związanych ze zrównoważoną produkcją przemysłową, zrównoważoną konsumpcją oraz biogospodarkę. Planowane jest zorganizowanie otwartego zaproszenia do innowacyjnych projektów pilotażowych w wyżej wymienionej dziedzinie.

Ponadto wspierane będą projekty edukacyjne, tj. kampanie mające na celu podniesienie świadomości obywateli i budowanie wiedzy w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym.

3 000 000,00

Obszar Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne

Poprawa efektywności energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego

Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej -szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Przewiduje się wsparcie kompleksowych inwestycji termomodernizacyjnych, mających na celu poprawę efektywności energetycznej w budynkach szkolnych (szkolnictwo podstawowe i ponadpodstawowe) . Obowiązkowym warunkiem, poprzedzającym realizacje takich projektów, jest przeprowadzenie audytów energetycznych, w celu określenia zasadności przeprowdzenia w budynku kompleksowych działań termomodernizacyjnych. Priorytetowo traktowane będą projekty charakteryzujące się dużym zmniejszaniem zapotrzebowania na energię końcową i pierwotną przy jednoczesnym uzyskaniu  jak największej efektywności kosztowej, rozumianej jako koszt uniknięcia/redukcji 1 Mg CO2.

20 000 000,00

Rozwój wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej i zawodowej

Przewiduje się wsparcie inwestycji mających na celu: budowę, przebudowę instalacji wytwarzania ciepła i energii elektrycznej z wykorzystaniem wysokosprawnej kogeneracji oraz przebudowę istniejących instalacji kogeneracyjnych na wysokosprawną kogenerację, wykorzystujących technologie w jak największym możliwym stopniu neutralne pod względem emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza oraz uzasadnione pod względem ekonomicznym. Projekty wyłonione do dofinansowania powinny charakteryzować się dużą efektywnością kosztową, rozumianą jako koszt uniknięcia/redukcji 1 Mg CO2.

40 000 000,00

Budowa/modernizacja miejskich systemów ciepłowniczych oraz likwidacja indywidualnych źródeł ciepła

Przewiduje się wsparcie inwestycji z zakresu budowy lub modernizacji istniejących systemów ciepłowniczych poprzez wprowadzenie kogeneracji i/lub źródeł OZE (źródła wykorzystujące energię słoneczną, geotermalną, wiatrową i z biomasy), w celu uzyskania przez nie statutu efektywnego systemu ciepłowniczego (zgodnie z Dyrektywą 2012/27/UE o efektywności energetycznej). Przedmiotem wsparcia mogą być również inwestycje polegające na likwidacji indywidualnych źródeł ciepła poprzez przyłączenie budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej spełniającej definicję efektywnego sytemu ciepłowniczego. Priorytetowo traktowane będą projekty charakteryzujące się dużym zmniejszaniem zapotrzebowania na energię końcową i pierwotną przy jednoczesnym uzyskaniu  jak największej efektywności kosztowej, rozumianej jako koszt uniknięcia/redukcji 1 Mg CO2.

37 988 705,88

Budowa instalacji do wytwarzania paliwa(pelletów)  z biomasy leśnej i agro

Przewiduje się wsparcie inwestycji z zakresu budowy instalacji do produkcji pelletu z biomasy drzewnej i agro w celu dostarczenia wytworzonego paliwa do najuboższych indywidualnych odbiorców na terenie danej gminy (likwidacja ubóstwa energetycznego).

3 000 000,00

Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych

Budowa źródeł ciepła wykorzystujących energię geotermalną (geotermia głęboka)

Przewiduje się wsparcie skierowane na inwestycje w budowę źródeł ciepła wykorzystujących energię geotermalną (geotermia głęboka) w lokalizacjach, dla których potwierdzono (poprzez wykonanie odwiertów badawczych) istnienie zasobów i możliwość ich wykorzystania w celach ciepłowniczych/energetycznych. Inwestycje te przyczynią się do zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji ciepła poprzez budowę nowej, rozbudowę lub modernizację istniejącej ciepłowni w celu produkcji energii na bazie lokalnego źródła geotermalnego. Zakres projektu obejmować może wykonanie odwiertów produkcyjnych i zatłaczających na terenach posiadających udokumentowany potencjał geotermalny, budowę/rozbudowę ciepłowni geotermalnej lub budowę przyłącza w celu włączenia ciepła geotermalnego do systemu ciepłowniczego, przeprowadzenie zmian technologicznych istniejących systemów ciepłowniczych w celu dostosowania ich do współpracy ze źródłem geotermalnym.

Priorytetowo traktowane będą projekty charakteryzujące się dużym zmniejszaniem zapotrzebowania na energię końcową i pierwotną przy jednoczesnym uzyskaniu  jak największej efektywności kosztowej, rozumianej jako koszt uniknięcia/redukcji 1 Mg CO2.

7 300 000,00

"Podniesienie efektywności wytwarzania energii w istniejących małych elektrowniach wodnych

Przewiduje się wsparcie inwestycji z zakresu modernizacji istniejących małych elektrowni wodnych

(do 2 MW) polegających na modernizacji źródła wytwarzania. Wsparcie przeznaczone może być roznież na:

- dostosowanie elektrowni wodnych do wymogów związanych z ochroną środowiska i innych obowiązków prawnych,

- przebudowę, której celem jest dostosowanie instalacji do sprzedaży energii bezpośrednio do odbiorcy końcowego (po linii bezpośredniej lub ewentualnie w ramach spółdzielni energetycznych).

Priorytetowo traktowane będą projekty charakteryzujące się dużym zmniejszaniem zapotrzebowania na energię końcową i pierwotną przy jednoczesnym uzyskaniu jak największej efektywności kosztowej, rozumianej jako koszt uniknięcia/redukcji 1 Mg CO2.

3 000 000,00

Współpraca bilateralna

Fundusz Współpracy Dwustronnej

Funduszu Współpracy Dwustronnej stanowi istotny element Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” planowanego do realizacji w ramach perspektywy na lata 2014-2021 finansowanej ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. FWD jest też ważnym narzędziem współpracy pomiędzy podmiotami polskimi a podmiotami z Państw-Darczyńców (Norwegia, Islandia, Lichtenstein), wspiera tworzenie sieci kontaktów oraz wymianę wiedzy, technologii, doświadczeń i dobrych praktyk, stwarza możliwość realizacji wspólnych inicjatyw wykraczających poza zakres merytoryczny Programu mających na celu wzmocnienie relacji bilateralnych. Cel FWD to zacieśnienie stosunków dwustronnych między Państwami-Darczyńcami a Państwami-Beneficjentami.  

900 000,

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również