Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Szczegółowy wykaz obszarów

Poniżej przedstawiony jest szczegółowy wykaz obszarów wsparcia wraz z podziałem alokacji i typami projektów przewidzianych do finansowania w ramach NMF/MF EOG.

I. Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu

Obszar Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne

– alokacja 112 188 705,88 EUR:

Aktualne i planowane programy:

 • Poprawa efektywności energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego:
 • Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
 • Rozwój wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej i zawodowej,
 • Budowa/modernizacja miejskich systemów ciepłowniczych oraz likwidacja indywidualnych źródeł ciepła,
 • Budowa instalacji do wytwarzania paliwa (pelletów) z biomasy leśnej i agro.
 • Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych:
 • Budowa źródeł ciepła wykorzystujących energię geotermalną (geotermia głęboka),
 • Podniesienie efektywności wytwarzania energii w istniejących małych elektrowniach wodnych (do 2 MW).

Dla obszaru Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne przewiduje się również współfinansowanie pożyczkowe ze środków NFOŚiGW, do 100% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Obszar Środowisko naturalne i ekosystemy –  alokacja 14 023 588  EUR:

Aktualne i planowane programy:

 • Prowadzenie czynnej ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk,
 • Zwalczanie inwazyjnych gatunków obcych oraz przeciwdziałanie ich rozprzestrzenianiu,
 • Zwiększony potencjał organizacji pozarządowych (Fundusz Małych Grantów).

Obszar Łagodzenie zmian klimatu i ograniczenie narażenia na tego typu zmiany –  alokacja 29 605 354 EUR:

Aktualne i planowane programy:

 • Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach,
 • Działania mające na celu podnoszenie świadomości na temat łagodzenia zmiany klimatu i adaptacji przeprowadzanej przez szkoły,
 • Wzmocnienie realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym.

II. Fundusz Współpracy Dwustronnej

Fundusz Współpracy Dwustronnej (dalej FWD) stanowi istotny element Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu planowanego do realizacji w ramach perspektywy na lata 2014-2021 finansowanej ze środków MF EOG i NMF.

FWD jest też ważnym narzędziem współpracy pomiędzy podmiotami polskimi a podmiotami z Państw-Darczyńców (Norwegia, Islandia, Lichtenstein), wspiera tworzenie sieci kontaktów oraz wymianę wiedzy, technologii, doświadczeń i dobrych praktyk, stwarza możliwość realizacji wspólnych inicjatyw w ramach Programu, ale również wykraczających poza zakres merytoryczny Programu, mających na celu wzmocnienie relacji bilateralnych.

Cel FWD to zacieśnienie stosunków dwustronnych między Państwami-Darczyńcami a Państwami-Beneficjentami.

Alokacja na FWD na poziomie Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu wynosi 900 000 EUR

Projekty złożone w ramach FWD, co do zasady mają charakter nieinwestycyjny, zaś przedmiotem finansowania mogą być działania, o których mowa w art. 8.8 Regulacji ws. wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 mające na celu:

 • wzmocnienie stosunków dwustronnych między Państwami-Darczyńcami a Państwami-Beneficjentami;
 • poszukiwanie partnerów dla projektów partnerskich z Darczyńcami przed przygotowywaniem wniosku aplikacyjnego lub w jego trakcie, rozwój takich partnerstw oraz przygotowanie wniosku aplikacyjnego dla projektu partnerskiego z Darczyńcami;
 • tworzenie sieci kontaktów, wymiana, dzielenie się i przekazywanie wiedzy, technologii, doświadczeń oraz najlepszych praktyk między podmiotami w Państwach-Beneficjentach a podmiotami w Państwach-Darczyńcach lub organizacjami międzynarodowymi;
 • wzmocnienie współpracy oraz wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk między Operatorami Programu a podobnymi podmiotami w Państwach-Beneficjentach i Państwach-Darczyńcach oraz organizacjami międzynarodowymi, pod warunkiem że co najmniej jeden podmiot z Państw-Darczyńców uczestniczy w tym działaniu.
 • W praktyce oznacza to finansowanie m.in. udziału i/lub organizacji wizyt studyjnych, konferencji, seminariów, warsztatów we współpracy z partnerami projektów – podmiotami z Państw-Darczyńców.

 

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również