Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne

 • Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia wartości efektu ekologicznego przyjęte dla projektu na etapie wniosku o dofinansowanie będą wymagały praktycznego potwierdzenia poprzez dostarczenie przez beneficjenta wraz z raportem końcowym z realizacji projektu, raportu o osiągniętych wskaźnikach ekologicznych. Dokładny sposób potwierdzenia efektu ekologicznego będzie określony w umowie ws. projektu, będzie to odpowiedni dokument, np. uproszczony audyt ex-post

 • Nie ma przeszkód, aby fotowoltaika była kwalifikowana jako odnawialne źródło energii. Niemniej jednak w żadnym naborze nie może być elementem samoistnym.

  Projektowanie i budową farm fotowoltaicznych nie jest finansowane w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” i nie może liczyć na wsparcie ze środków MF EOG.

 • · Rozwój wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej i zawodowej

  O dofinansowanie w ramach naboru wniosków mogą ubiegać się przedsiębiorstwa za wyjątkiem mikroprzedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

  · Budowa/modernizacja miejskich systemów ciepłowniczych oraz eliminacja indywidualnych źródeł ciepła

  O dofinansowanie w ramach naboru wniosków mogą ubiegać się przedsiębiorstwa za wyjątkiem mikroprzedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, a także jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki.

  1) Wielkość przedsiębiorstwa ma znaczenie dla ustalenia, czy podmiot może być kwalifikowanym wnioskodawcą w naborze tj. czy może złożyć wniosek o i ubiegać się o dofinansowanie w naborze.

  Zgodnie z Ustawą Prawo przedsiębiorców, dla celów formalnego kwalifikowania wnioskodawców w naborze nie stosuje się powiązań. Gdyby zatem w naborze, w którym obowiązuje powyższy limit dostępu (bez mikroprzedsiębiorców), wystąpił podmiot, który jest :

  -mikroprzedsiębiorcą  gdyby nie uwzględniać powiązań,

  - małym przedsiębiorcą – gdyby uwzględniać powiązania

  to taki podmiot nie mógłby być wnioskodawcą. Mikroprzedsiębiorca – w myśl art. 7 ust. 1 pkt 1 polskiej ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292) przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: · zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz · osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 2 mln euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych 2 lat nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro.

  2) Druga sprawa to wielkość przedsiębiorcy w kontekście przepisów pomocowych, tj. np. dla ustalenia dopuszczalnej wielkości pomocy dla danego podmiotu - wielkość w tej sytuacji oceniana jest zgodnie z przepisami załącznika I do rozporządzenia KE nr 651/2014 (które to rozporządzenie wskazał pytający). I tutaj już wszelkie powiązania są uwzględniane.

  Podsumowując, wnioskodawca najpierw jest oceniany na etapie oceny formalnej: czyjest kwalifikującym się podmiotem w naborze i tu stosujemy definicję z Ustawy Prawo Przedsiębiorców bez powiązań kapitałowych. Jeśli przejdzie pozytywnie tę weryfikację to na ocenie merytorycznej I stopnia weryfikujemy pod kątem dopuszczalnej pomocy publicznej i tu powiązania kapitałowe są brane pod uwagę.

 • Art. 6 ustawy Prawo przedsiębiorców, stanowi, że przepisów ustawy nie stosuje się do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego.
  W związku z tym, taki rolnik nie jest uznawany za przedsiębiorcę.

   

 • Koszty związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie tj. koszty przygotowania ekspertyzy ornitologicznej, audytów energetycznych, nadzoru inwestorskiego, zarządzania projektem są kosztami niekwalifikowanymi. Początkową datą kwalifikowalności wydatków w projekcie jest data wydania decyzji przez Operatora Programu ws. przyznania dofinansowania dla projektu.
  Program dopuszcza formułę „zaprojektuj i wybuduj” (w naborach dot. energii oraz w naborze dot. zielono-niebieskiej infrastruktury w klimacie) Jednakże jednym z kryteriów oceny projektów jest gotowość przedsięwzięcia do realizacji. Wymagany będzie także harmonogram uzyskania niezbędnych zezwoleń, pozwoleń administracyjnych. W ocenie występuje zależność następująca - im projekt będzie bardziej gotowy do realizacji, tym wyższa punktacja w kryterium "gotowość".

   

 • Wnioskodawca może w jednym wniosku zawrzeć kilka własnych szkół. Jednak jeśli są to odrębne placówki w różnych lokalizacjach to konieczne jest sporządzenie odrębnego audytu dla każdej placówki. Jeśli jest to zespół szkół lub kilka budynków połączonych łącznikiem to wystarczy jeden audyt. Praktyczne wskazówki dot. sporządzenia audytu znajdują się w Podręczniku wnioskodawcy (str. 11-12).

 • Wskaźnik dot. liczby przeszkolonych specjalistów jest wskaźnikiem dedykowanym dla naboru i wnioskodawca powinien dążyć do jego osiągnięcia (liczba docelowa zależy od projektu, w ogłoszeniu podano liczbę dla całego naboru) np. poprzez udział specjalistów w konferencjach. W takim przypadku można zastosować powyższy wskaźnik uwzględniając liczbę przeszkolonych pracowników. Nie są to jednak działania dodatkowo punktowane. Dodatkowo punktowane i również stanowiące element projektu są działania powadzone przez beneficjenta a mające na celu podniesienie świadomości społecznej w zakresie efektywności energetycznej (zgodnie z kryterium merytorycznym II stopnia nr 8).

  Konferencja na temat projektu (przedstawiająca np. zrealizowane działania i korzyści z niego płynące, możliwość upowszechnienia zastosowanych rozwiązań) może być działaniem podnoszącym świadomość, wtedy właściwym wskaźnikiem będzie liczba jej uczestników.

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również