Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków

  • Spotkanie match-makingowe w obszarach Klimat i Środowisko odbyło się 03.03.2020 r. 

  • Weryfikacja kwalifikowalności Wnioskodawcy oraz liczba mieszkańców (poniżej 90 tys.) zostanie przeprowadzona  na postawie danych zawartych w Roczniku Demograficznym 2019 GUS, o czym mowa w Podręczniku Wnioskodawcy, dostępnym na stronie: https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-realizacje-inwestycji-w-zakresie-zielono-niebieskiej-infrastruktury-w-miastach. Rocznik Demograficzny GUS 2019 jest już dostępny, poniżej link: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-demograficzny-2019,3,13.html

  • W ramach tego naboru można ubiegać się o dofinansowanie wyłącznie zadań realizowanych na terenie jednostek samorządu terytorialnego o liczbie mieszkańców poniżej 90 tys.

  • Zgodnie z Kryteriami oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie, stanowiącymi załącznik do ogłoszenia o naborze, ocenie podlegać będzie zgodność projektu z dokumentami strategicznymi, tzn. czy inwestycja wchodzi w zakres zadań przewidzianych do realizacji na podstawie np. Strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 tzw. SPA2020, Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE), Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN), Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe, Programu Ochrony Powietrza (POP), Miejskiego Planu Adaptacji, Polityki Ekologicznej Państwa do 2030 r. itp.

  • Dopuszcza się możliwość kwalifikowania działań wynikających z innych niż miejski plan adaptacji do zmian klimatu dokumentów strategicznych, zgodnych z celem ogłoszenia o naborze. Należy mieć na uwadze, że w kryterium ,,Zgodność projektu z dokumentami strategicznymi" minimalna liczba punktów kwalifikująca wniosek do dalszego postępowania wynosi więcej niż 0. W przypadku gdy potrzeba realizacji projektu nie jest zgodna z dokumentami strategicznymi wniosek otrzyma 0 pkt.

  • W przypadku gdy Podmiot nie posiada żadnych pozwoleń i decyzji do realizacji przedsięwzięcia, zgodnie z Kryteriami oceny merytorycznej uzyska 0 pkt. Należy mieć na uwadze, że w kryterium "Ocena gotowości do realizacji przyjętych działań" minimalna liczba punktów kwalifikująca wniosek do dalszego postępowania wynosi więcej niż 0.

    Jeżeli Podmiot rozpoczął działania mające na celu uzyskanie pozwoleń i decyzji, tzn. przedstawił potwierdzenie złożenia wniosku do uprawnionego podmiotu zgodnie z Kryteriami oceny merytorycznej uzyska 1 pkt.

  • Nie jest to obowiązkowy załącznik.

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również