Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Pytania ogólne

 • Operator dokłada wszelkich starań, by nabory były przeprowadzone w sposób efektywny, bezpieczny i pozwalający na osiągnięcie zaplanowanych efektów ekologicznych. Aktualnie trwają analizy dotyczące wydłużenia naborów, o  wszystkich zmianach wnioskodawcy będą informowani na bieżąco.

  W zależności od sytuacji epidemiologicznej mogą zostać podjęte decyzje o wydłużeniu terminu na składanie wniosków. Informacje na ten temat będą publikowane na stronach internetowych Ministerstwa Klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 • Formularz wniosku o dofinansowanie wraz z pomocą kontekstową dostępny jest wyłącznie w Generatorze wniosków o dofinansowanie – proszę o zalogowanie się zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-norweskie/generator-wnioskow-o-dofinansowanie/ oraz pobranie odpowiedniego formularza.

  Pomoc kontekstowa zawarta jest w formularzu wniosku o dofinansowanie – wyświetla się po prawej stronie w każdej zakładce wniosku.

  Wniosek o dofinansowanie dostępny jest na stronie: https://gwd.nfosigw.gov.pl.

 • Zgodnie z ogłoszeniem o naborze Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy składać w języku polskim. Dodatkowo w języku angielskim należy przedstawić: list intencyjny, umowę partnerską lub inne potwierdzenie współpracy partnerów (dotyczy projektów partnerskich z podmiotami spoza Polski, w szczególności z Państw-Darczyńców); krótkie podsumowanie opisu projektu wraz z uzasadnieniem potrzeby realizacji Projektu oraz roli Partnerów (zawarte we wniosku o dofinansowanie - zakładka Summary).

 • Tak.

  NFOŚiGW uruchomił specjalny program pożyczkowy przeznaczony dla beneficjentów MF EOG. Istnieje możliwość jednoczesnego ubiegania się o dotację (z MF EOG) i pożyczkę preferencyjną (ze środków NFOŚiGW).

  Wnioski o pożyczkę mogą być składane w dowolnym momencie realizacji inwestycji, ale muszą wpłynąć po złożeniu wniosku o dofinansowanie ze środków MF EOG.

 • W Programie Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu beneficjentem środków może być tylko firma zarejestrowana w Polsce. Inwestycja powinna zostać zrealizowana na terenie Polski.  

  Oczywiście istnieje możliwość realizacji niektórych zadań poza terenem Polski np. u partnera (np. wizyta studyjna, konferencja - w celu wymiany doświadczeń), czy wypracowania dobrych praktyk dla ochrony terenów prawnie chronionych, które występują jednocześnie na obszarze PL i kraju sąsiedniego, natomiast główne działania projektu powinny być realizowane w Polsce.

  Jednocześnie zachęcamy do wymiany doświadczeń oraz innej współpracy z partnerami z Państw Darczyńców.

 • Partnerem projektu może być firma zarejestrowana w innym kraju, ale nie są za to przyznawane punkty. Punkty przyznawane są tylko za partnerstwa pomiędzy podmiotami polskimi a podmiotami z Państw Darczyńców (Norwegia, Islandia, Liechtenstein).

 • W celu wsparcia procesu nawiązywania partnerstw z Partnerami pochodzącymi z Państw Darczyńców, Operator Programu podejmuje działania mające na celu ułatwienie tego procesu. Są to m.in:

  - organizacja spotkań sieciujących. W obszarach Klimat i Środowisko spotkanie match-makingowe odbyło się 03.03.2020 r. ,

  - publikacja Podręcznika dot. zawierania partnerstw, który jest również załącznikiem do ogłoszeń o naborze wniosków,

  - publikowana i aktualizowana na bieżąco lista podmiotów zainteresowanych nawiązaniem partnerstwa (https://www.gov.pl/web/climate/partnership).

  Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej: https://eeagrants.org/partnership-opportunities

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również