Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Pytania ogólne

 • Do podwykonawstwa zaliczają się koszty umów, w których beneficjent lub partner (zgodnie z podziałem zadań w umowie partnerskiej) nie jest stroną i w związku z tym nie sprawuje bezpośredniego nadzoru nad ich realizacją.

 • Wnioskodawca składa wniosek w PLN. W przypadku uzyskania dofinansowania otrzymuje kwotę w EUR która jest podstawą i do której się dąży podczas rozliczania projektu, natomiast Beneficjent rozlicza projekt w PLN.  

  Do przeliczenia wartości projektu z PLN na EUR będzie stosowany kurs podany w naborze.

  Natomiast zgodnie z ogłoszeniem o naborze oraz Podręcznikiem Wnioskodawcy,  kwota w PLN jest orientacyjna. Dotacja zostanie przyznana w EUR ale środki będą wypłacane w PLN, zgodnie z miesięcznym rachunkowym kursem wymiany walut Komisji Europejskiej w euro (EUR/PLN) za miesiąc, w którym wystąpi wypłata środków.

 • Wskazane w pytaniu Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz.U.2015.1208 z późn.zm.) nie jest właściwym aktem. Zakres jego stosowania jest ograniczony do regionalnych programów operacyjnych, nie może więc być stosowane do  Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Możliwe jest natomiast zastosowanie zasad udzielania pomocy na infrastrukturę lokalną określonych w art. 56 Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. Należy jednak zwrócić uwagę na motyw 76 preambuły tego rozporządzenia, który wyłącza możliwość stosowania zasad przedstawionych w art. 56 wobec niektórych rodzajów infrastruktury:

  "(76) Jako że pomoc na inne rodzaje infrastruktury może podlegać określonym i rzetelnie opracowanym kryteriom, które zapewniają jej zgodność z zasadami rynku wewnętrznego, przepisy niniejszego rozporządzenia dotyczące pomocy na lokalną infrastrukturę nie powinny mieć zastosowania do pomocy na następujące rodzaje infrastruktury: infrastruktura badawcza, klastery innowacyjne, efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy, infrastruktura energetyczna, recykling i ponowne wykorzystanie odpadów, infrastruktura szerokopasmowa, infrastruktura związana z kulturą i zachowaniem dziedzictwa kulturowego, infrastruktura sportowa i wielofunkcyjna infrastruktura rekreacyjna, porty lotnicze i porty."

 • Wnioskodawca nie załącza samych ofert rynkowych do wniosku o dofinansowanie natomiast na ich podstawie tworzy HRF (część V wniosku).

  Dodatkowo stawki planowanych wydatków powinny być zgodne z Tabela standaryzowanych kosztów jednostkowych dla działań edukacyjno–promocyjnych w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.   

  W przypadku odchyleń większych, niż te wskazane w ww. tabeli "nadwyżki" zostaną wskazane jako wydatki niekwalifikowalne na etapie oceny merytorycznej II stopnia.

  W sytuacji, gdy planujecie Państwo w swoim projekcie inne działania, wybiegające poza katalog, wówczas zgodnie z kryteriami merytorycznymi, będącymi załącznikiem do ogłoszenia o naborze, tj.: 3.1 Kwalifikowalność planowanych wydatków i poprawność szacowanych kosztów, zawarte w HRF koszty jednostkowe powinny wynikać z powszechnie obowiązujących cenników lub ofert rynkowych dostawców i wykonawców lub wydruków ze stron internetowych lub danych historycznych (zaczerpniętych z innych projektów, których realizacja została zakończona w ciągu 5 lat do dnia złożenia wniosku).

  Na tej samej podstawie będzie dokonywana ocena poprawności szacowanych kosztów

 • Wersja polska listu intencyjnego stanowi tłumaczenie i nie musi zawierać podpisów, podpisany przez Wnioskodawcę i Partnera musi być oryginał- egzemplarz w języku angielskim.

 • Tak, koszty przygotowania wniosku, wraz z załącznikami są niekwalifikowalne

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również