Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Pytania ogólne

  • Tak, partnerstwo musi dotyczyć zakresu projektu, ale może być to wybrany element projektu.

  • Udział partnera z Państw Darczyńców w projekcie oraz aspekty praktyczne z tym związane reguluje umowa partnerska, będąca załącznikiem do umowy o dofinansowanie, a której wzór w j. angielskim dostępny jest w ogłoszeniu o naborze. Za rozliczenie projektu z NF odpowiada Beneficjent główny.

  • Tak, nie ma ograniczeń dot. liczby partnerów w projekcie.

  • Wkład własny partnera i lidera nie musi być na tym samym poziomie np. partner może nie mieć wkładu własnego. Partner może korzystać z dofinansowania projektu ze środków pomocowych na zasadach identycznych do Beneficjenta, tj. otrzymuje środki na wykonywane przez siebie zadania ustanowione w budżecie projektu bez korzyści ekonomicznej z określeniem sposobu przekazywania tych środków (w tym podmiot przekazujący) oraz formy przekazywania dofinansowania (tj. refundacja bądź zaliczka). Kwalifikowalność wydatków poniesionych po stronie Partnera projektu podlega takim samym zasadom, jakie miałyby zastosowanie jeśli wydatki ponosiłby Beneficjent projektu, z wyjątkiem art. 8.12.3 Regulacji.

  • Nie ma wzoru umowy współpracy pomiędzy dwoma podmiotami krajowymi. Istnieją natomiast wzory umowy partnerstwa z podmiotem zagranicznym. Proponujemy zapoznać się z umową partnerstwa zamieszczoną pod adresem: http://www.eog.gov.pl/strony/zapoznaj-sie-z-funduszami/podstawy-prawne/ - znajduje się tam wzór umowy w języku polskim, który mogą Państwo wykorzystać/dostosować na potrzeby zawarcia partnerstwa z podmiotem krajowym.

    Istotne jest, aby w umowie znalazły się takie informacje jak: zakres i cele współpracy, okres obowiązywania umowy, role i odpowiedzialność stron, obowiązki beneficjenta oraz partnera, podział zadań i budżetu projektu oraz kwalifikowalność wydatków, raportowanie, a także uzgodnienia dotyczące płatności.

  • Nie ma.

  • Jeśli chodzi o pomoc horyzontalną na ochronę środowiska, to właściwymi przepisami są przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska (Dz. U. poz. 2250). Należy zwrócić uwagę, że poziom dopuszczalnej pomocy zależy od: kosztów inwestycji, kosztów inwestycji referencyjnej, wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji.

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również