Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Pytania ogólne

 • Zastosowanie w naborze MF EOG formuły zaprojektuj i wybuduj jest dopuszczalne (w naborach dot. energii oraz w naborze dot. zielono-niebieskiej infrastruktury w klimacie),   jednakże proszę pamiętać, że ocenia się gotowość projektu do realizacji, (rozumianą jako posiadanie wymaganych do realizacji projektu pozwoleń/decyzji/zgód)a samo zastosowanie tej formuły nie sprawi, że projekt jest automatycznie gotowy do wdrożenia.

  Ponadto projekt musi zostać zrealizowany do 30 kwietnia 2024 roku.

   

 • Koszty zarządzania projektem, w tym nadzór inwestorski  oraz koszty promocji i informacji są kosztami bezpośrednimi.

 • To zależy od naboru w jakim wnioskodawca bierze udział. W Obszarze Klimat oraz Przyroda, minimum punktowe musi zostać spełnione. W kryteriach oceny wniosków o dofinansowanie w obszarze Energia takie minimum nie zostało określone, niemniej pewne kryteria są obligatoryjne do spełnienia. Szczegółowe informacje zawarte są w dokumentach dla konkretnych konkursów (ogłoszenie, kryteria).

  Należy pamiętać, że z uwagi na duże zainteresowanie naborami, tylko wnioski, które uzyskają najwięcej punktów mogą liczyć na dofinansowanie. Pozytywny wynik oceny nie gwarantuje otrzymania dofinansowania – w przypadku dużego zainteresowania naborem, gdy wnioskowana kwota przekroczy dostępną alokację, dofinansowanie otrzymają tylko najlepsze projekty.

 • Nie ma możliwości otrzymania wzoru wniosku o dofinansowanie w formie PDF. Wniosek o dofinansowanie jest dostępny w Generatorze Wniosku o Dofinansowanie, pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl/

 • Dokumenty finansowe, jakie należy złożyć zależą od tego kto jest wnioskodawcą a ich lista wyświetla się w formularzu wniosku w Generatorze Wniosku o Dofinansowanie po zaznaczeniu formy prawnej wnioskodawcy, podobnie jak dokumenty potwierdzające posiadanie środków na współfinansowanie. Proszę też zapoznać się z kartami oceny.

 • W momencie złożenia wniosku o dofinansowanie składają Państwo oświadczenie o zapewnieniu wkładu własnego na realizację projektu w wymaganej wysokości.

  Oczywiście po otrzymaniu decyzji Operatora Programu o przyznaniu dofinansowania mogą się Państwo starać o dodatkowe środki na zapewnienie wkładu własnego na realizację projektu w ramach środków MF EOG w WFOŚiGW, natomiast brak otrzymania tych środków nie powinien wpływać na Państwa decyzję o realizacji lub rezygnacji z realizacji projektu.

  W trakcie realizacji projektu jest możliwość aktualizowania źródeł finansowania projektu.

 • W projektach, które dotyczą inwestowania w nieruchomości i/lub grunt (w tym remonty), trwałość projektu będzie wynosiła co najmniej pięć lat od zatwierdzenia przez Operatora Programu raportu końcowego z wdrażania projektu, a nieruchomości i/lub grunty będą wykorzystywane do celów projektu zgodnie z zapisami w umowie w sprawie projektu. W przypadku pozostałych projektów, minimalny okres trwałości po zakończeniu projektu, będzie ustalany przez Operatora Programu.

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również