Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Pytania ogólne

 •  Nie musi być liczony od każdego wydatku, ważne jest, aby zgadzał się na poziomie poszczególnych wniosków. Wnioskodawca musi zapewnić w budżecie projektu wkład własny w wysokości nie mniejszej niż różnica między całkowitymi kosztami kwalifikowalnymi projektu a kwotą wnioskowanego dofinansowania

 • Koszty ponoszone w ramach projektu są kwalifikowalne od dnia podjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania projektu przez Operatora Programu (Ministerstwo Klimatu) do 30 kwietnia 2024 r. Data zakończenia Projektu nie może być późniejsza niż końcowa data kwalifikowalności kosztów.

  Wnioskodawca musi zapewnić w budżecie projektu wkład własny w wysokości nie mniejszej niż różnica między całkowitymi kosztami kwalifikowalnymi projektu a kwotą wnioskowanego dofinansowania. Wraz z wnioskiem o dofinansowanie wnioskodawca składa oświadczenie, że zabezpieczy środki finansowe niezbędne do zapewnienia wymaganego współfinansowania oraz realizacji projektu – system płatności przewiduje zaliczki oraz refundacje, w przypadku refundacji beneficjent musi najpierw opłacić faktury bądź równoważne dokumenty księgowe w ramach projektu oraz realizacji projektu – system płatności przewiduje zaliczki oraz refundacje, w przypadku refundacji beneficjent musi najpierw opłacić faktury bądź równoważne dokumenty księgowe w ramach projektu.

 • Zgodnie z ogłoszeniem o naborze Operator Programu dopuszcza złożenie więcej niż jednego wniosku w danym naborze przez jednego Wnioskodawcę ale na różne zakresy rzeczowe. W przypadku złożenia dwóch wniosków na ten sam zakres rzeczowy ocenie będzie podlegać wniosek złożony wcześniej.

  Można również złożyć wnioski o dofinansowanie w różnych naborach, należy jednak pamiętać, aby zakres merytoryczny wniosków nie pokrywał się.

 • Zgodnie z ogłoszeniem o naborze realizacja projektów, w tym osiągniecie wskaźników, musi zostać zakończone maksymalnie do ostatniego dnia kwalifikowalności kosztów - tzn. 30 kwietnia 2024 r.:

 • Załącznik 3 - Wymogi dotyczące Informacji i Komunikacji Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 znajduje się na stronie: http://www.eog.gov.pl/media/69175/Wymogi_dotyczace_Informacji_i_Promocji_1.pdf

  Wymogi dot. Planu Komunikacji znajdują się w części 2.3 Beneficjenci.

 • Tak - opłaty bankowe (opłata za prowadzenie rachunku oraz opłaty za przelewy) są pośrednimi kosztami kwalifikowalnymi.

  W ślad za zapisami METODYKI KALKULACJI KOSZTÓW POŚREDNICH - WYTYCZNE, koszty pośrednie to wszystkie kwalifikowalne koszty, które nie mogą być jednoznacznie wskazane przez wnioskodawcę, jako bezpośrednio związane z realizacją projektu, ale które można wskazać i uzasadnić w ramach systemu rachunkowości, jako poniesione w związku z bezpośrednimi kosztami kwalifikowalnymi Programu.

  Koszty w postaci opłat za prowadzenie rachunku oraz opłat za przelewy są kosztami ponoszonymi w związku z bezpośrednimi kosztami kwalifikowalnymi Projektu.

 • Stowarzyszenie działające na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach w myśl art. 17 ust. 1 tej ustawy z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego uzyskało osobowość prawną.

  Zgodnie z art. 34 ww. ustawy stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

  Według definicji organizacji pozarządowej zawartej w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjami pozarządowymi są: 1) niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, 2) niedziałające w celu osiągnięcia zysku- osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.

  Jeśli stowarzyszenie nie należy do sektora finansów publicznych i nie działa w celu osiągnięcia zysku (dochody z prowadzonej działalności przeznaczone są na realizację celów statutowych) możemy je zakwalifikować do organizacji pozarządowej w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  Definicja organizacji pozarządowej w rozumieniu Regulacji ws. wdrażania MF EOG zawiera przesłanki pozytywne do bycia organizacją pozarządową, tj. wolontariacka (czyli dobrowolnie wykonująca świadczenia w zakresie działalności statutowej organizacji, z wyłączeniem prowadzonej przez nią działalności gospodarczej) organizacja non-profit (nie nastawiona na zyski) ustanowiona jako osoba prawna oraz cele niekomercyjne i niezależność od władz, partii i innych podmiotów oraz dwa wyłączenia, tj. instytucje religijne oraz partie polityczne.

  Definicja organizacji pozarządowej zawarta w ww. ustawie krajowej wpisuje się w rozumienie definicji organizacji pozarządowej wskazanej w Regulacjach ws. wdrażania MF EOG.

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również