Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Pytania ogólne

 • W ramach obszaru programowego Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne koszty zarządzania nie mogą przekroczyć 10% kosztów kwalifikowalnych projektu.
  Dla pozostałych obszarów nie określono % wydatków stanowiących wynagrodzenie personelu przydzielonego do projektu.
  Jednak zwracam uwagę, że odpowiednie koszty wynagrodzeń pracowników są kwalifikowalne wyłącznie w zakresie, w którym odnoszą się do kosztów działań, które nie byłyby przeprowadzone, gdyby nie podjęto się wdrażania danego projektu.
  Dla określenia kwalifikowania kosztów zarządzania na poziomie projektu poprzez analogię stosowane będą Wytyczne Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w sprawie kosztów zarządzania dla Operatorów Programów w ramach MF EOG 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.
  Zgodnie z powyższymi Wytycznymi: "III.3.3  2. Amortyzacja sprzętu oraz wyposażenia, w tym oprogramowanie, jest w całości kwalifikowalna w ramach kosztów zarządzania Programem, jeśli pracownik wykonuje zadania na rzecz Programu przez co najmniej 50% swojego czasu pracy. Amortyzacja sprzętu i wyposażenia dla pracowników, którzy wykonują zadania na rzecz Programu w mniejszym zakresie niż 50% czasu pracy, jest kwalifikowalna tylko w takim stopniu (proporcjonalnie), w jakim pracownik wykonuje zadania na rzecz Programu."

   

 • W przypadku realizacji projektu w partnerstwie z partnerem zagranicznym czy Partnerem polskim, w zakresie kompletności dokumentów składanych wraz z wnioskiem o dofinansowanie należy stosować poniższe:

  a)       jeżeli Partnerzy (polscy/zagraniczni) nie ponoszą żadnych wydatków w ramach projektu – to nie przedkładają wraz z wnioskiem dokumentów finansowych, sprawozdań i prognoz finansowych wg tabel jak we wniosku,

  b)      jeżeli Partnerzy (polscy/zagraniczni) ponoszą jakieś (niewielkie) wydatki na działania info-promo-edukacja lub inne koszty nieinwestycyjne np. koszt roboczogodzin na przygotowanie dokumentów, opracowanie lub  przygotowanie szkolenia/wizyty studyjnej/wygłoszenia prezentacji, koszty przyjazdu do Polski noclegi diety, to także nie przedkładają dokumentów finansowych, sprawozdań i prognoz finansowych wg tabel jak we wniosku,

  c)       jeżeli Partnerzy (polscy/zagraniczni) ponoszą część wydatków i są to koszty inwestycyjne to dają dokumenty finansowe, sprawozdania i prognozy finansowe wg tabel jak we wniosku.

  W przypadkach opisanych w pkt. b) Partner składa oświadczenie (podpisane zgodnie z jego reprezentacją), że sfinansuje wydatki w wysokości …. dotyczące ….. (działań info-promo-edukacja, ……) w projekcie ….. / wniosku złożonym przez … i potwierdza swoją partycypację we wskazanym zakresie.

  W przypadku, gdy załącznik ten nie dotyczy Wnioskodawcy, wówczas należy załączyć skan lub plik word z tekstem "nie dotyczy"

 • W momencie złożenia wniosku o dofinansowanie, składają Państwo oświadczenie o zapewnieniu wkładu własnego na realizację projektu w wymaganej wysokości.

  Po otrzymaniu decyzji Operatora Programu o przyznaniu dofinansowania mogą się Państwo starać
  o dodatkowe środki na zapewnienie wkładu własnego na realizację projektu w ramach środków MF EOG do WFOŚiGW, natomiast brak otrzymania tych środków nie powinien mieć wpływu na Państwa decyzję o realizacji lub rezygnacji z realizacji projektu.

  W trakcie realizacji projektu jest możliwość aktualizowania źródeł finansowania projektu.

 • Zakładka "Harmonogram płatności” będzie działała poprawnie po wypełnieniu danych w zakładce "Informacja o projekcie" - data rozpoczęcia i zakończenia projektu.

 • Do podwykonawstwa zaliczają się koszty umów, w którym beneficjent lub partner (zgodnie z podziałem zadań w umowie partnerskiej) nie jest stroną i w związku z tym nie sprawuje bezpośredniego nadzoru nad ich realizacją.

 • Proponujemy wpisać "nie dotyczy" - "not applicable" lub w inny sposób zaznaczyć, iż ta część wniosku Państwa nie dotyczy.

 • Umowa w sprawie Projektu jest podpisywana z Beneficjentem, w związku z tym to beneficjent będzie składał wnioski o płatność, w ramach których mogą być przedstawiane wydatki beneficjenta oraz partnera/partnerów. W przypadku wydatków partnera, udział finansowy partnera oraz możliwość ponoszenia wydatków na realizację określonych zadań musi zostać precyzyjnie wskazany w umowie partnerskiej.

  Wypłaty dofinansowania, zgodnie z umową również będą przekazywane beneficjentowi, a beneficjent na podstawie zapisów umowy partnerskiej będzie miał obowiązek rozliczenia się z partnerem.

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również