Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Pytania ogólne

 • Tak - zgodnie z zapisami kryteriów merytorycznych dostępnych do pobrania jako załącznik do ogłoszenia o naborze.

 • Tabela ze wskaźnikami w zakładce „SUMMARY” stanowi odzwierciedlenie zakładki „WSKAŹNIKI PROJEKTU”

  The general goal of the Project - Cel ogólny Projektu;

  Output - Rezultaty Projektu

  Input - Wyniki Projektu

 • Koszty, które mogą być jednoznacznie wskazane przez wnioskodawcę jako bezpośrednio związane
  z realizacją projektu, należą do kosztów bezpośrednich - umowa zlecenie dotycząca świadczenia pracy tylko na potrzeby realizacji projektu stanowi koszt bezpośredni.

  W przypadku, gdy zatrudniony przez Państwa np. na umowę o pracę prawnik realizowałby zadania
  w projekcie w 20 % swojego czasu pracy, to te 20 % czasu pracy stanowiłoby koszt pośredni.

 • Na podstawie wartości kosztów pośrednich wpisanych do zakładki „Harmonogram Rzeczowo – Finansowy” we wniosku o dofinansowanie (kwota kosztów pośrednich powinna być taka sama jak ta wyliczona w złączniku do wniosku - kalkulacja kosztów pośrednich) formularz wniosku
  o dofinansowanie w GWD automatycznie obliczy stopę ryczałtu (Część IV. KOSZTY PROJEKTU). 

  Stopa ryczałtu (%) będzie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy.

 • Zgodnie z treścią ogłoszeń o naborze:

  „Jedyną dopuszczalną metodą identyfikacji kosztów pośrednich jest ryczałt w wysokości do 25% całkowitych bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych z wyłączeniem bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na podwykonawstwo i kosztów zasobów udostępnionych przez strony trzecie, których nie wykorzystuje się na terenie beneficjenta lub partnera projektu, zgodnie z art. 8.5.1 lit. b) Regulacji.

  W Metodyce kalkulacji kosztów pośrednich-Wytyczne wpisano przykłady wyliczeń kosztów pośrednich, z których mogą Państwo skorzystać, natomiast mogą Państwo podać inny sposób wyliczenia, pod warunkiem, że zostanie szczegółowo opisany w załączniku do wniosku
  o dofinansowanie pt. Kalkulacja kosztów pośrednich wykonana na podstawie Metodyki wyliczania kosztów pośrednich będącej załącznikiem do ogłoszenia o naborze.

  Jeśli wskazany przez Państwa inny sposób wyliczenia wysokości kosztów pośrednich będzie prawidłowy, a wyliczona kwota kosztów pośrednich nie przekroczy 25 % kosztów bezpośrednich, to taki sposób wyliczenia jest możliwy do zakwalifikowania.

 • Wnioski o płatność (przez to należy również rozumieć wniosek o wypłatę zaliczki) należy składać nie rzadziej, niż raz na trzy miesiące. Mogą one być przekazywane częściej - faktyczna częstotliwość składania wniosków o zaliczkę uzależniona będzie od harmonogramu realizacji projektu i harmonogramu płatności.

 • Beneficjent zobowiązany jest do zapewnienia płynności projektu.

  Wystąpienie wskazanego ryzyka jest zależne od:

  - jakości przygotowanych wniosku o płatność rozliczających zaliczki oraz czasu weryfikacji i akceptacji wniosków;

  - od jakości przygotowania przez wnioskodawcę HRF (proszę wziąć pod uwagę terminy rozliczania zaliczek, tak aby w newralgicznym terminie - do czasu akceptacji wniosku i wypłaty kolejnej transzy zaliczki - zarezerwować środki na terminową realizację projektu, które później zostaną przedstawione do refundacji.

  Należy także pamiętać, że zaliczkowe finansowanie projektu, o ile projekt nie jest dofinansowany w 100%, nie zwalnia beneficjenta od zapewnienia środków na wkład własny (rozliczenie zaliczki wymaga udokumentowania wniesienia wkładu własnego).

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również