Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Pytania ogólne

 • Koszty pośrednie będą wypłacane w postaci refundacji w każdym wniosku o płatność jako % od przedstawionych we wniosku kosztów bezpośrednich. Również przy rozliczaniu zaliczki koszty pośrednie nie będą podstawą rozliczenia zaliczki, a będą stanowić odrębną kwotę refundacji.
  Na rozliczenie kosztów pośrednich wnioskodawca nie przedstawia dokumentów finansowych.

 • Nie ma ograniczeń formalnych co do daty początkowej projektu wpisanej do wniosku
  o dofinansowanie - planowana początkowa data podpisywania umów z beneficjentami to  początek 2021 roku.

  Początkową datą rozpoczęcia kwalifikowalności projektu jest data decyzji Operatora Programu
  o przyznaniu dofinansowania. 

  W przypadku, gdy data decyzji o przyznaniu dofinansowania będzie późniejsza, niż planowana data rozpoczęcia projektu wskazana we wniosku o dofinansowanie, a wnioskodawca wyrazi chęć aktualizacji terminu realizacji projektu - wniosek będzie wymagał aktualizacji - należy jednak pamiętać, iż data ostatecznej kwalifikowalności wydatków - tzn. 30 kwietnia 2024 r. jest datą ostateczną.

 • Wkład własny musi być wykazywany w każdym wniosku o płatność w wysokości wskazanej w umowie, natomiast istnieje możliwość kwalifikowania jednego dokumentu potwierdzającego wolontariat częściami w kilku wnioskach, np. łączna kwota za wolontariat 10 000 zł, we Wniosku o Płatność (WoP) nr 1 kwalifikują Państwo 3 000 zł, w WoP nr 2 - 3 500 zł, w WoP nr 3 - 3 500 zł - w zależności od kwoty wkładu własnego, jaki w danym wniosku musi zostać wniesiony.

  Na dokumencie potwierdzającym wolontariat należy zawrzeć informację jaka kwota, w ramach którego WoP jest kwalifikowana.

 • Oświadczenie to dotyczy wnioskodawcy oraz partnerów polskich.

 • Zgodnie z Podręcznikiem Wnioskodawcy załącznikami wymaganymi oprócz listu intencyjnego/umowy partnerskiej są oświadczenie o VAT oraz oświadczenie o pomocy publicznej oraz załączniki merytoryczne – jeśli dotyczy.

   

  aktualizacja 11.08.2020

  W przypadku dokumentów finansowych:
  W przypadku realizacji projektu w partnerstwie z partnerem zagranicznym czy Partnerem polskim, w zakresie kompletności dokumentów składanych wraz z wnioskiem o dofinansowanie należy stosować poniższe:

   

  a)       jeżeli Partnerzy (polscy/zagraniczni) nie ponoszą żadnych wydatków w ramach projektu – to nie przedkładają wraz z wnioskiem dokumentów finansowych, sprawozdań i prognoz finansowych wg tabel jak we wniosku,

   

  b)      jeżeli Partnerzy (polscy/zagraniczni) ponoszą jakieś (niewielkie) wydatki na działania info-promo-edukacja lub inne koszty nieinwestycyjnenp. koszt roboczogodzin na przygotowanie dokumentów, opracowanie lub  przygotowanie szkolenia/wizyty studyjnej/wygłoszenia prezentacji, koszty przyjazdu do Polski noclegi diety, to także nie przedkładają dokumentów finansowych, sprawozdań i prognoz finansowych wg tabel jak we wniosku,

   

  c)       jeżeli Partnerzy (polscy/zagraniczni) ponoszą część wydatków i są to koszty inwestycyjne to dają dokumenty finansowe, sprawozdania i prognozy finansowe wg tabel jak we wniosku.

   

  W przypadkach opisanych w pkt. b) Partner składa oświadczenie (podpisane zgodnie z jego reprezentacją), że sfinansuje wydatki w wysokości …. dotyczące ….. (działań info-promo-edukacja, ……) w projekcie ….. / wniosku złożonym przez … i potwierdza swoją partycypację we wskazanym zakresie.

  W przypadku, gdy załącznik ten nie dotyczy Wnioskodawcy, wówczas należy załączyć skan lub plik word z tekstem "nie dotyczy"

  W przypadku dokumentów dot. pomocy publicznej:
  Każdy partner, którego koszty są pokrywane z dofinansowania wypełnia oświadczenie dotyczące pomocy publicznej. Nie ma znaczenia, że koszty partnera są pokrywane za pośrednictwem wnioskodawcy. Nie ma również znaczenia jak duża część dofinansowania trafia do partnera, ani jakiego rodzaju koszty ponosi (inwestycyjne/nieinwestycyjne). Oświadczenia dotyczącego pomocy publicznej nie składa jedynie partner, który nie otrzymuje środków pochodzących z dofinansowania (finansuje swoje koszty z innych środków).

  Nie ma możliwości, aby partner - z ominięciem przepisów Prawa zamówień publicznych oraz Wytycznych KPK wystawiał fakturę wnioskodawcy.

  Partner może jedynie otrzymać refundację za poniesione przez siebie koszty - np. refundacja wynagrodzenia pracowników biorących udział w projekcie, czy refundacja zakupów na potrzeby projektu.

  Dodatkowe informacje pomagające zrozumieć, czy aby na pewno dofinansowanie dla partnera będzie stanowić dla niego pomoc publiczną?

  • Jeżeli udział partnera jest wyłącznie doradczy, projekt w żaden sposób nie będzie promował podmiotu, jeżeli podmiot ten nie będzie miał korzyści z udziału w projekcie, tj. dofinansowanie pochodzące ze środków norweskich pokryje wyłącznie faktyczną część kosztów, które będzie musiał ponieść i koszty te nie będą odbiegać od kosztów ponoszonych na rynku za podobną pracę, wówczas dofinansowanie nie będzie spełniać wszystkich przesłanek pomocy publicznej.
  • Jeżeli natomiast powyższe warunki nie zostaną spełnione, wówczas dofinansowanie będzie stanowiło pomoc, i właściwie kwalifikować się powinno jako pomoc de minimis".
 • Wartość docelowa wskaźników podana w ogłoszeniu o naborze, to wartość minimalna dla całego programu, a nie pojedynczego projektu.

  Projekt musi osiągać tylko te wskaźniki, które wynikają z treści projektu - należy jednak pamiętać, że wskaźniki dot. kampanii oraz liczby osób, których świadomość wzrosła w ramach udziału w kampaniach są wskaźnikami obligatoryjnymi.

 • Jeżeli wnioskowana dotacja będzie równa maksymalnej dopuszczalnej kwocie pomocy na projekt, wówczas w przypadku ubiegania się o pożyczkę ze środków NFOŚiGW może to być pożyczka wyłącznie rynkowa, nie preferencyjna, ponieważ ta ostatnia zawierałaby w sobie dodatkową pomoc.

  Odnośnie intensywności pomocy, to należy zwrócić uwagę, że mamy do czynienia z dwoma różnymi limitami: jeden wynikający z wymogów dla środków norweskich, a drugi dotyczący wymogów regulacji pomocowych (ten drugi obowiązujący, gdy w projekcie występuje pomoc publiczna) i ostateczna wartość dotacji nie może przekraczać mniejszego ze wskazanych limitów.

  Co ważne, obie intensywności odnoszą się do różnych kosztów, więc nie można ich porównywać na procentach (45% vs 60%), ale dopiero na kwotach wynikowych w złotych.
  Limit bowiem dla środków norweskich (45%) odnosi się do kwoty kosztów kwalifikowanych ustalanych zgodnie z zasadami dla środków norweskich, a limit pomocowy (60%) - do kosztów kwalifikujących się do danego rodzaju pomocy zgodnie z zasadami pomocowymi (w przypadku wysokosprawnej kogeneracji - koszty kwalifikowane do pomocy pomniejszone o koszt inwestycji referencyjnej, patrz: kalkulator pomocy, który jest załącznikiem w ramach GWD).

  Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami przygotowanymi dla - jest tam prezentacja o pomocy publicznej:

  http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-norweskie/szkolenia-dla-wnioskodawcow/

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również