Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Pytania ogólne

 • W przypadku wniosku o dofinansowanie o dotację i o pożyczkę na współfinansowanie załączniki są takie same.

  Tak więc jeśli w naborze dotacyjnym ze środków MF EOG wymagane jest studium wykonalności oraz model finansowy to będą to te same dokumenty.  Jeśli natomiast chodzi o nabór dotyczący termomodernizacji szkół to tutaj zamiast studium wykonalności wnioskodawca składa audyt energetyczny i metodykę liczenia redukcji CO2 tak jak wskazano w załącznikach do naboru o dotację MF EOG dla termomodernizacji. W tym przypadku studium wykonalności nie jest wymagane.  Wniosek o dotację można złożyć wcześniej niż o pożyczkę lub też można oba wnioski złożyć równocześnie. Decyduje wnioskodawca.

 • Nie, pożyczki na współfinansowanie nie mogą być umorzone, ale stopa może być preferencyjna.

 • We wniosku o dotację oraz we wniosku o pożyczkę na współfinansowanie w przypadku inwestycji polegającej na budowie instalacji wysokosprawnej kogeneracji stosuje się zasady określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska (Dz. U. poz. 2250) opartym na przywołanym rozporządzeniu Komisji nr 651/2014.

  Dla ustalenia, czy wnioskowane dofinansowanie spełnia warunki dopuszczalności pomocy na wysokosprawną kogenerację, stosuje się zasady określone w ww. rozporządzeniach. W szczególności dla obliczenia kwoty kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą uwzględnia się konieczność pomniejszania kosztów kwalifikowanych do pomocy o koszt inwestycji referencyjnej. Odpowiedni kalkulator pojawia się w Generatorze wniosków o dofinansowanie (GWD) w ramach załączników przy wypełnianiu wniosku - analogicznie jak miało to miejsce w POIiŚ.

 • JST jako jednostki sektora finansów publicznych nie są zobowiązane do wnoszenia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy. Powyższe informacje zamieszczono również w dokumencie wskazanym w pomocy kontekstowej do GWD:

  (https://gwd.nfosigw.gov.pl/pliki/Standardowe_formy_zabezpieczen_NFOSiGW.pdf), a dodatkowe wskazówki w tym zakresie znajdują się również w prezentacji - materiale szkoleniowym dla wnioskodawców (ocena finansowa, slajd 19): http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-norweskie/szkolenia-dla-wnioskodawcow/

  Poprawnym rozwiązaniem przy wypełnianiu tego pola przez jst będzie wpisanie: „nie dotyczy”

  Odnośnie przychodów i kosztów przedsięwzięcia – JST w wyniku przeprowadzonej termomodernizacji będą generować tzw. oszczędności kosztów. Co do zasady, JST nie będą mieć faktycznie dodatkowych przychodów, bo nie będą np. nadwyżek energii elektrycznej sprzedawać do sieci. Więc w wierszach dotyczących przychodów ze sprzedaży powinny zostać wpisane zera. (JST prowadzą przedsięwzięcie na własne potrzeby).

  Natomiast JST powinny również oszacować oszczędności i wykazać je ze znakiem minus w odpowiedniej pozycji koszów operacyjnych. Takie działanie jest szczególnie istotne, gdyby JST wdrażająca projekt w obszarze Energia Odnawialna, Efektywność Energetyczna, Bezpieczeństwo Energetyczne chciała wnioskować dodatkowo o pożyczkę NFOŚiGW (program na współfinansowanie) bo wtedy de facto roczne oszczędności na kosztach, które JST uzyska dzięki termomodernizacji, powinny być przeznaczane na spłatę pożyczki NF. Harmonogram spłaty pożyczki będzie można zweryfikować z uwzględnieniem osiąganych przez JST oszczędności na kosztach operacyjnych.12.

 • W dokumencie pn. „Standardowe formy zabezpieczeń dla umów o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków NFOŚiGW”, widnieje zapis:

  „NFOŚiGW nie wymaga zabezpieczenia wierzytelności z umowy o dofinansowanie w formie:

  1) dotacji, jeżeli postanowienia Programu Priorytetowego przewidują odstąpienie od ustanawiania zabezpieczenia zwrotu wypłaconych środków,

  2) dotacji oraz umorzenia dla:

  a) jednostek sektora finansów publicznych”.

 • Kwestie podziału zadań oraz udziału Partnerów projektów, w tym także Partnerów z Państw Darczyńców należą do decyzji Wnioskodawcy i powinny być zawarte w umowie partnerskiej.

  Nie ma więc obowiązku, by partner z Państw darczyńców ponosił koszty w ramach projektu.  

   
 • Nie ma wymogu, aby tytuł projektu planowanego do realizacji był wpisany do dokumentu strategicznego. Ważne jest, aby zakres przewidzianych działań był zgodny z dokumentem strategicznym.

  Nie jest koniecznym by działania określone w dokumentach strategicznych miały w każdym przypadku odnosić się do informacji bardzo konkretnych tj. nr działki, nazwy ulicy itp. Planowane do realizacji działania powinny być wskazane we wniosku aplikacyjnym w taki sposób, aby możliwa była ich ocena przez eksperta oceniającego pod względem zgodności z dokumentem strategicznym. Powinny się pojawić najważniejsze/podstawowe działania wchodzące w skład planowanego działania oraz podstawowe informacje/parametry umożliwiające identyfikację działania i jego charakter w odniesieniu do dokumentu strategicznego

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również