Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Pytania ogólne

 • Dokumenty przetargowe to dokumenty, które są załączane do ogłoszonego przetargu na wyłonienie wykonawcy. Sam Program Funkcjonalno-Użytkowy nie będzie wystarczający, gdyż sam w sobie nie jest dokumentem przetargowym

 • Wymóg przedstawienia informacji dotyczących wszystkich konsultantów zaangażowanych w przygotowanie wniosku ma zapobiec wystąpienia konfliktu interesów tzn. zapobiec sytuacji, gdy osoba biorąca udział w procesie tworzenia wniosku ma wpływ na proces wyboru projektów do dofinansowania.

  We wniosku o dofinansowanie sporządzanym w GWD znajduje się odpowiednie pole do wypełnienia.

 • Wszystkie zadania w projekcie powinny być wykonywane zgodnie z Wytycznymi w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021:

  http://www.eog.gov.pl/media/71162/Wytyczne_KPK_w_zakresie_zamowien_publicznych_podpisane_2019_03_06.pdf

  Zapraszamy również do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami i odpowiedziami w zakresie ww. Wytycznych:

  http://www.eog.gov.pl/strony/zapoznaj-sie-z-funduszami/podstawyprawne/

 • Jest to możliwe, jednak muszą Państwo mieć na uwadze, oświadczenie które składają wraz z wnioskiem o dofinansowanie:

  "Oświadczam, że zadania objęte niniejszym Projektem realizowanym ze środków MF EOG na lata 2014-2021 nie były i nie są finansowane/współfinansowane z innych środków publicznych (środków Unii Europejskiej oraz środków krajowych), z wyjątkiem finansowania/współfinansowania wymaganego wkładu własnego Wnioskodawcy"

  W przypadku gdy uzyskają Państwo dofinansowanie z innych źródeł (środków Unii Europejskiej oraz środków krajowych) należy niezwłocznie wycofać wniosek złożony w tym naborze (ze środków MF EOG na lata 2014-2021).

 • Tak, natomiast tabela standaryzowanych kosztów jednostkowych dla działań edukacyjno – promocyjnych w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 zawiera przykładowe działania edukacyjno – promocyjne oraz ich stawki jednostkowe, które znajdą zastosowanie we wszystkich projektach nieinwestycyjnych (nie dotyczy obszaru Energia Odnawialna, Efektywność Energetyczna, Bezpieczeństwo Energetyczne) przewidzianych do realizacji w Programie.

  W przypadku, gdy planowane do realizacji działania edukacyjno – promocyjne wynikają z ww. katalogu, wówczas ich stawki powinny być zgodne z katalogiem.

  W sytuacji, gdy planujecie Państwo w swoim projekcie inne działania edukacyjno – promocyjne, wybiegające poza katalog, wówczas zgodnie z kryteriami merytorycznymi, będącymi załącznikiem do ogłoszeń o naborze   w ramach obszarów programowych „Środowisko naturalne i ekosystemy” oraz „Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków” tj.: „Kwalifikowalność planowanych wydatków i poprawność szacowanych kosztów”, zawarte w HRF koszty jednostkowe powinny wynikać z powszechnie obowiązujących cenników lub ofert rynkowych dostawców i wykonawców lub wydruków ze stron internetowych lub danych historycznych (zaczerpniętych z innych projektów, których realizacja została zakończona w ciągu 5 lat do dnia złożenia wniosku).

   
 • Przede wszystkim należy pamiętać, iż zgodnie z Regulaminem naborów wnioskodawca nie    ma możliwości dokonania autokorekty wniosku, wszelkie jego uzupełnienia i poprawki odbywają się na podstawie wezwania NFOŚiGW skierowanego na etapie oceny i w terminach przewidzianych w ww. wezwaniu.

  Dokumenty podlegające uzupełnieniu można podzielić na dwie kategorie: 1) dokumenty „wytwarzane” przez wnioskodawcę (np. wniosek o dofinansowanie, załącznik ekologiczno-techniczny) oraz 2) dokumenty „zewnętrzne” (pozyskiwane z innych instytucji np. decyzje, zaświadczenia) i dokumenty strategiczne (np. miejski plan adaptacji, plan gospodarki niskoemisyjnej). I tak:

  1. w przypadku dokumentów wytwarzanych przez wnioskodawcę – data opracowania nie może być późniejsza, niż termin wyznaczony na uzupełnienie  dokumentów wskazany w wezwaniu do uzupełnienia
  2. w przypadku dokumentów "zewnętrznych" oraz dokumentów strategicznych

  w sytuacji, gdy dokumenty te nie zostaną dołączone do wniosku należy je dołączyć na podstawie wezwania do uzupełnień najpóźniej w terminie wskazanym w ww. wezwaniu. Co do zasady, dokumenty te powinny być obowiązujące, ważne na dzień złożenia wniosku. 

   

 • Załącznik może dotyczyć również partnerów z państwa Darczyńców w sytuacji opisanej w pomocy kontekstowej w generatorze Wniosków o Dofinansowanie:
   
  Zakładka "POMOC PUBLICZNA":

  "Partnerzy

  W przypadku, gdy projekt realizowany jest w partnerstwie, konieczne jest zweryfikowanie, czy dofinansowanie (choćby w części) nie stanowi pomocy publicznej dla Partnera/Partnerów. Jeżeli zatem w projekcie występuje co najmniej jeden Partner, należy wypełnić część wniosku dot. Partnerów.

  W tym celu należy w pierwszej kolejności wskazać, czy dotacja, o którą ubiega się Wnioskodawca, faktycznie stanowi (choćby w części) korzyść dla Partnera (faktycznie finansuje działania Partnera), a zatem czy de facto jest udzielona, nawet jeśli poprzez Wnioskodawcę i choćby w części, Partnerowi.

  Jeżeli dotacja będzie udzielana Partnerowi/Partnerom, wówczas Partnerzy ci wypełniają załącznik pn.: „Oświadczenie Partnera dotyczące pomocy publicznej”. Na tej podstawie wskazują dodatkowo we wniosku, czy dla choć jednego Partnera dotacja stanowi pomoc publiczną.

  W przypadku gdy dofinansowanie stanowi dla Partnera pomoc publiczną, załącza on do wniosku odpowiedni dla przeznaczenia wnioskowanej pomocy Formularz informacji oraz wykazuje w „Oświadczeniu Partnera dotyczącym pomocy publicznej” zgodność pomocy z przepisami regulującymi udzielanie pomocy publicznej. W przypadku, gdy dotacja stanowi pomoc publiczną dla kilku Partnerów, załącza się odpowiednią ilość Formularzy informacji."

   

  aktualizacja 06.08.2020:

  Każdy partner, którego koszty są pokrywane z dofinansowania wypełnia oświadczenie dotyczące pomocy publicznej. Nie ma znaczenia, że koszty partnera są pokrywane za pośrednictwem wnioskodawcy. Nie ma również znaczenia jak duża część dofinansowania trafia do partnera, ani jakiego rodzaju koszty ponosi (inwestycyjne/nieinwestycyjne). Oświadczenia dotyczącego pomocy publicznej nie składa jedynie partner, który nie otrzymuje środków pochodzących z dofinansowania (finansuje swoje koszty z innych środków).

  Nie ma możliwości, aby partner - z ominięciem przepisów Prawa zamówień publicznych oraz Wytycznych KPK wystawiał fakturę wnioskodawcy.

  Partner może jedynie otrzymać refundację za poniesione przez siebie koszty - np. refundacja wynagrodzenia pracowników biorących udział w projekcie, czy refundacja zakupów na potrzeby projektu.

  Dodatkowe informacje pomagające zrozumieć, czy aby na pewno dofinansowanie dla partnera będzie stanowić dla niego pomoc publiczną?

  Jeżeli udział partnera jest wyłącznie doradczy, projekt w żaden sposób nie będzie promował podmiotu, jeżeli podmiot ten nie będzie miał korzyści z udziału w projekcie, tj. dofinansowanie pochodzące ze środków norweskich pokryje wyłącznie faktyczną część kosztów, które będzie musiał ponieść i koszty te nie będą odbiegać od kosztów ponoszonych na rynku za podobną pracę, wówczas dofinansowanie nie będzie spełniać wszystkich przesłanek pomocy publicznej.
  Jeżeli natomiast powyższe warunki nie zostaną spełnione, wówczas dofinansowanie będzie stanowiło pomoc.

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również