Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Środowisko naturalne i ekosystemy

 • Tak, w ramach następujących naborów otwartych:

  · Wdrażanie planów zarządzania ekosystemami

  · Zwiększenie ochrony ekosystemów przed inwazyjnymi gatunkami obcymi

  o dofinansowanie wniosków mogą ubiegać się następujące podmioty:

  a) prywatne lub publiczne;

  b) komercyjne lub niekomercyjne;

  c) organizacje pozarządowe rozumiane jako wolontariackie organizacje non-profit ustanowione jako podmiot prawa krajowego, unijnego lub międzynarodowego o celach niekomercyjnych, niezależne od władz lokalnych, regionalnych i centralnych, podmiotów publicznych, partii politycznych i podmiotów gospodarczych. Instytucje religijne i partie polityczne nie są uznawane za organizacje pozarządowe zgodnie z art. 1.6 n) Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021.

 • Tak - partnerami mogą być nadleśnictwa nie sąsiadujące ze sobą.

 • W naborze podana jest tabela ze wskaźnikami oraz wartościami docelowymi, które muszą zostać osiągnięte dla całego naboru.

  Zgodnie z kryteriami oceny merytorycznej - załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze oraz "Podręcznikiem Wnioskodawcy"- załącznik nr 10 do ogłoszenia o naborze każdy projekt powinien mieć kompleksowy charakter - tzn. posiadać działanie w postaci kampanii podnoszącej świadomość z zakresu merytorycznego projektu. Zgodnie z ww. kryteriami (punkt 5.1.) najwyższa liczba punktów zostanie przyznana projektowi:

  "W ramach realizacji projektu zostanie zaplanowana oraz wdrożona kampania edukacyjna w zakresie merytorycznym projektu, która swoim zasięgiem obejmie powyżej 20 000 osób - 5 punktów"

  Zgodnie z podaną definicją:

  "Jako zwiększenie świadomości społecznej należy rozumieć kampanie podnoszące świadomość stanowiące zestaw różnorodnych działań z zastosowaniem mediów, zaplanowanych w trakcie realizacji projektu, których celem jest wzrost wiedzy, zmiana myślenia, zachowania wobec zidentyfikowanego lokalnego problemu związanego z ochroną środowiska.

  Należy przez to rozumieć działania w mediach tradycyjnych i Internecie, aktywizujące społeczność np. imprezy edukacyjne, konkursy oraz kształcenie i przekaz wiedzy w formie edukacji profilowanej np. konferencje, szkolenia i warsztaty, opracowanie i wydanie interaktywnych pomocy dydaktycznych."

 • Tak, pod warunkiem, że jest to metoda służąca przywracaniu właściwego stanu zdegradowanym mokradłom, a potrzeba jej wykonania jest wskazana w jednym z poniższych dokumentów zarządzających danym gatunkiem/siedliskiem/obszarem chronionym: 

  - obszar Natura 2000: plan ochrony, plan zadań ochronnych;

  - park narodowy, rezerwat: plan ochrony, zadania ochronne; 

  - park krajobrazowy: plan ochrony; 

  - program ochrony gatunków zgodnie z ustawą o ochronie przyrody,

  oraz 

  do wniosku o dofinansowanie dołączono opinię potwierdzającą zasadność realizacji projektu przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska, Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (w przypadku projektów ponadregionalnych tj. powyżej jednego województwa).

 • Tak - zgodnie z rozdziałem 5.1 Koszty kwalifikowane "Podręcznika Wnioskodawcy" - załącznik 10 do ogłoszenia o naborze:

  "Zakup nieruchomości i gruntu jako element projektów MF EOG Zgodnie z zapisami art. 8.6 Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu MF EOG 2014-2021: 

  1. Koszty zakupu nieruchomości i gruntów niezabudowanych mogą być kwalifikowalne, jeżeli spełnione zostały następujące warunki: 

  a) istnieje bezpośredni związek między nabyciem nieruchomości a celami projektu; 

  b) zakup nieruchomości i/lub gruntu nie może stanowić więcej niż 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu; 

  c) przed zakupem należy uzyskać świadectwo od niezależnego, wykwalifikowanego rzeczoznawcy lub właściwego organu urzędowego potwierdzające, że cena zakupu nie przekracza wartości rynkowej oraz że nieruchomość jest wolna od wszelkich zobowiązań w postaci kredytów hipotecznych i innych zobowiązań, w szczególności w odniesieniu do szkód związanych z zanieczyszczeniem. W przypadku zakupu nieruchomości świadectwo musi potwierdzać, że dana budowa jest zgodna z przepisami krajowymi lub określać, co nie jest zgodne z przepisami krajowymi, ale w ramach projektu ma zostać skorygowane przez Beneficjenta; 

  d) nieruchomość i/lub grunt powinny zostać wykorzystane do celów projektu i przez okres wskazany w decyzji o przyznaniu dofinansowania dla projektu. Przed zakończeniem projektu prawo własności musi być przekazane Beneficjentowi lub osobom w sposób wyraźny określonym przez Beneficjenta we wniosku aplikacyjnym jako odbiorcy nieruchomości i/lub gruntu. Nieruchomości i/lub gruntów nie można sprzedać, wynająć lub wykorzystać jako zastawu hipotecznego przez pięć lat od zakończenia projektu lub dłużej, jeśli tak określono w umowie w sprawie projektu. KMF może zrezygnować z tego ograniczenia, jeśli mogłoby to doprowadzić do nieuzasadnionych obciążeń dla Beneficjenta;

  e) nieruchomości i/lub grunt mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z celami projektu. W szczególności budynki mogą być użyte do celów administracji publicznej tylko wtedy, gdy takie użytkowanie jest zgodne z celem projektu;

  f) przed zakupem Operator Programu wyrazi wprost zgodę na nabycie nieruchomości i/lub gruntu albo w umowie w sprawie projektu albo na drodze późniejszej decyzji..."

 • Tak - w przypadku realizacji projektu zgodnie z programem ochrony gatunków, ustawą o ochronie przyrody lub tworzenie / zachowanie / udrożnianie korytarzy ekologicznych łączących obszary chronione zgodnie z dokumentem określającym przebieg korytarza ekologicznego, zgodnie z opracowaniem pt.: Projekt korytarzy ekologicznych łączących obszary Natura 2000 autorstwa zespołu pod kierunkiem prof. W. Jędrzejewskiego (2005, Opracowanie wykonane dla Ministerstwa Środowiska w ramach realizacji programu Phare PL0105.02. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża). Link do opracowania: 

  https://archiwum.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/mos/fundusze_srodow iskowe/POIiS/Ogloszenia_POIiS/Aktualnosci/2016-09- 21_Korytarze_ekologiczne/projekt_korytarzy_ekologicznych.pdf

  Dodatkowo, wartość dodaną projektu mogą stanowić działania zapobiegające nadmiernej presji turystycznej na obszarach chronionych poprzez budowę i/lub modernizację infrastruktury edukacyjnej i turystycznej.

 • Kwalifikowalność kosztów jest zależna od rodzaju projektu - ogrodzenie dla zwierząt musi wynikać z potrzeb ochrony gatunku- zgodnie z dokumentami strategicznymi.

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również