Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Aktualności LIFE

Gatunki i siedliska priorytetowe dla LIFE

28-07-2021, 16:50

W obecnej perspektywie finansowej Komisja Europejska chce skierować środki na ratowanie gatunków i siedlisk szczególnie zagrożonych. Projekty służące temu celowi mają duże szanse uzyskania dofinansowania w wysokości nawet do 75% kosztów kwalifikowanych, podczas gdy standardowo wynosi ono do 60% kosztów kwalifikowanych projektu.

Według obecnych zasad na zwiększone dofinansowanie KE mogą liczyć projekty dotyczące:

1) gatunków i siedlisk priorytetowych wg dyrektywy siedliskowej (oznaczone *);

2) ochrony gatunków znajdujących się na liście ptaków priorytetowych dla LIFE, o czym pisaliśmy tutaj;

3) każdy typ siedliska lub gatunki wymienione w załącznikach do dyrektywy siedliskowej, których stan ochrony został oceniony jako zły i wykazujący tendencję spadkową (U2-) w najnowszych dostępnych ocenach regionów biogeograficznych na poziomie UE i krajowym;

4) każdy typ siedliska lub gatunki (inne niż gatunki ptaków), których stan zagrożenia na poziomie UE został oceniony jako „zagrożony” lub gorszy w najbardziej aktualnej opublikowanej wersji europejskich czerwonych list gatunków lub siedlisk;

5) wszelkie inne siedliska lub gatunki na terytoriach nieobjętych europejskimi czerwonymi listami gatunków i siedlisk przyrodniczych, których stan zagrożenia został oceniony jako „zagrożony” lub gorszy w najbardziej aktualnej opublikowanej wersji globalnej Czerwonej Listy IUCN gatunków lub siedlisk.

W zakresie gatunków i siedlisk o których mowa w punkcie 3 powyżej GIOŚ na prośbę NFOŚiGW przygotował zestawienie występujących w Polsce  gatunków i siedlisk przyrodniczych, których stan ochrony został oceniony jako zły i wykazujący tendencję spadkową (U2-) w najnowszej dostępnej ocenie regionów biogeograficznych na poziomie UE i krajowym.

Poniżej udostępniamy listy zachęcając wszystkie podmioty zaangażowane w ochronę przyrody do przygotowywania projektów LIFE służących zachowaniu tych gatunków i siedlisk.

Polska nazwa gatunku Łacińska nazwa gatunku Kod gatunku Region biogeograficzny
haczykowiec błyszczący Hamatocaulis vernicosus 6216 ALP
dzwonecznik wonny Adenophora liliifolia 4068 CON
lipiennik Loesela Liparis loeselii 1903 CON
skalnica torfowiskowa Saxifraga hirculus 1528 CON
minóg morski Petromyzon marinus 1095 CON
minóg rzeczny Lampetra fluviatilis 1099 CON
sieja Coregonus lavaretus Complex 2494 CON
chomik europejski Cricetus cricetus 1339 CON
suseł perełkowany Spermophilus suslicus 2608 CON
zając bielak Lepus timidus 1334 CON

 

Nazwa siedliska Kod siedliska Region biogeograficzny
Solniska nadmorskie (Glauco-Puccinellietalia część - zbiorowiska nadmorskie) 1330 CON
Nadmorskie wydmy białe (Elymo-Ammophiletum) 2120 CON
Nadmorskie wydmy szare 2130 CON
Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea 3140 CON
Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) 6120 CON
Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardetalia - płaty bogate florystycznie) 6230 CON
Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) 6410 ALP
Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk 7230 CON
Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae) 9190 CON
Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) 91E0 CON
Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) 91F0 CON
Śródlądowy bór chrobotkowy 91T0 CON

 

Ponadto udostępniamy przygotowane przez GIOŚ listy gatunków i siedlisk, dla których trend oceny ogólnej jest spadkowy, a status jest niewłaściwy (U1 lub U2) w raporcie Polski i na poziomie UE. Co prawda projekty dotyczące przedmiotów ochrony umieszczonych na tych listach nie mogą liczyć na zwiększone dofinansowanie KE (do 75%), lecz z całą pewnością wymagają one pilnych działań ochronnych, które można sfinansować ze środków Programu LIFE (do 67% lub 60%).

Pamiętajmy, że LIFE to ambitny program, więc projekt powinien objąć jak największy zasięg polskiej / europejskiej populacji gatunku lub powierzchni siedliska!

Polska nazwa gatunku Łacińska nazwa gatunku Kod gatunku Region biogeograficzny
haczykowiec błyszczący Hamatocaulis vernicosus 6216 CON
arnica górska Arnica montana 1762 CON
leniec bezpodkwiatkowy Thesium ebracteatum 1437 CON
obuwik pospolity Cypripedium calceolus 1902 CON
ponikło kraińskie Eleocharis carniolica 1898 ALP
ponikło kraińskie Eleocharis carniolica 1898 CON
łątka ozdobna Coenagrion ornatum 4045 CON
rak szlachetny Astacus astacus 1091 CON
strzebla błotna Rhynchocypris percnurus 4009 CON
grzebiuszka ziemna Pelobates fuscus 1197 CON
rzekotka drzewna Hyla arborea 1203 CON
traszka grzebieniasta Triturus cristatus 1166 ALP
traszka grzebieniasta Triturus cristatus 1166 CON
nocek rudy Myotis daubentonii 1314 CON

 

Nazwa siedliska Kod siedliska Region biogeograficzny
Duże, płytkie zatoki 1160 MBAL
Kidzina na brzegu morskim 1210 CON
Śródlądowe błotniste solniska z solirodkiem (Salicornion ramosissimae) 1310 CON
Inicjalne stadia nadmorskich wydm białych 2110 CON
Nadmorskie wrzosowiska bażynowe 2140 CON
Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion 3150 CON
Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne 3160 ALP
Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków 3220 CON
Zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wierzby) 3240 ALP
Wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym (Ericion tetralix) 4010 CON
Wysokogórskie borówczyska bażynowe (Empetro-Vaccinietum) 4060 CON
Zarośla kosodrzewiny Pinetum mugo 4070 ALP
Subalpejskie zarośla wierzbowe wierzby lapońskiej lub śląskiej (Salicetum lapponum, Salicetum silesiacae)
4080 CON
Zarośla wisienki stepowej Prunetum fructinosae 40A0 CON
Zarośla jałowca pospolitego na wrzosowiskach lub murawach nawapiennych 5130 ALP
Skały wapienne i neutrofilne z roślinnością pionierską (AlyssoSedion) 6110 CON
Murawy galmanowe 6130 CON
Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardetalia - płaty bogate florystycznie)
6230 ALP
Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) 6430 CON
Łąki selernicowe (Cnidion dubii) 6440 CON
Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji 7120 CON
Torfowiska przejściowe i trzęsawiska 7140 CON
Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion 7150 CON
Torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumi, Schoenetum nigricantis) 7210 CON
Podgórskie i wyżynne rumowiska wapienne 8160 CON
Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum) 9160 CON
Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum i Tilio-Carpinetum) 9170 ALP
Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum i Tilio-Carpinetum) 9170 CON

 

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również