Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Rodzaje projektów

W ramach obecnej perspektywy finansowej Programu LIFE 2021-2027 możliwa jest realizacja 5 typów projektów LIFE: projekty dotyczące działań standardowych (dotychczas tradycyjne), strategiczne projekty przyrodnicze, strategiczne projekty zintegrowane, projekty dotyczące pomocy technicznej oraz inne działania. Poniżej przedstawiamy definicje typów projektów z Rozporządzenia:

a) Strategiczne  projekty  przyrodnicze (Strategic Nature Projects,  SNAPs) – oznaczają projekty, które sprzyjają osiąganiu unijnych celów w zakresie przyrody i różnorodności  biologicznej  poprzez  realizację  w  państwach  członkowskich  spójnych  programów  działań  zmierzających  do  włączania  tych  celów  i priorytetów do innych  polityk  i instrumentów  finansowania  m.in.  poprzez  skoordynowaną  realizację  priorytetowych  ram  działań  przyjętych  zgodnie  z  dyrektywą  92/43/EWG;

b) Strategiczne  projekty  zintegrowane (Strategic Integrated Projects, SIPs) – oznaczają  projekty,  w  ramach  których  realizowane  są  na  skalę  regionalną, międzyregionalną,  krajową  lub  międzynarodową  strategie  lub  plany  działania  w  dziedzinie  środowiska  lub  klimatu  opracowane przez organy państw  członkowskich  i  wymagane  na  podstawie  przepisów  szczególnych  lub  polityk  Unii  w zakresie środowiska, klimatu i odpowiednich kwestii energetycznych i które zapewniają jednocześnie zaangażowanie zainteresowanych stron, i sprzyjają koordynacji działań z co najmniej jednym spośród innych unijnych, krajowych lub prywatnych źródeł  finansowania  oraz  uruchamianiu  środków z co najmniej jednego z tych źródeł;

c) Projekty  dotyczące pomocy technicznej (Technical Assistance Projects, TA projects) – oznaczają projekty wspierające tworzenie potencjału do uczestnictwa w projektach  dotyczących  działań  standardowych,  przygotowywanie  strategicznych  projektów  przyrodniczych  i  strategicznych projektów zintegrowanych, przygotowanie do uzyskania dostępu do innych instrumentów finansowych Unii lub innych środków niezbędnych do przygotowania zwiększenia  skali  lub  powielenia  rezultatów  innych  projektów  finansowanych  przez  program  LIFE,  programy  go  poprzedzające  lub  inne  programy  unijne,  z  myślą  o  realizacji  celów  programu  LIFE  określonych  w  art.  3;  projekty  takie  mogą  także  obejmować  budowanie  potencjału  w  związku  z  działaniami  organów  państw  członkowskich  nakierowanymi  na  skuteczne  uczestnictwo  w  programie  LIFE;

d) Projekty  dotyczące  działań  standardowych (Standard Action Projects, SAP)  – oznaczają  projekty,  inne  niż  strategiczne  projekty  zintegrowane,  strategiczne  projekty  przyrodnicze  lub  projekty  dotyczące  pomocy  technicznej,  które  mają  na  celu  realizację  celów  szczegółowych  programu  LIFE.
 
Poniżej przedstawiono powiązania podprogramów z typami projektów:

Obszar

Podprogram

Typy projektów (dot. działań standardowych)

Środowisko

Przyroda i różnorodność biologiczna

• projekty dotyczące działań standardowych (SAP)
• strategiczne projekty przyrodnicze (SNAPs)
• projekty dot. pomocy technicznej (TA projects - na przygotowanie SNAPs)

Gospodarka o obiegu zamkniętym i jakość życia

• projekty dotyczące działań standardowych (SAP)
• strategiczne projekty zintegrowane (SIPs)
• projekty dot. pomocy technicznej (TA projects - na przygotowanie SIPs)


 

Działania na rzecz klimatu

 

Łagodzenie zmiany klimatu i przystosowanie się do niej

• projekty dotyczące działań standardowych (SAP)
• strategiczne projekty zintegrowane (SIPs)
• projekty dot. pomocy technicznej (TA projects - na przygotowanie SIPs)

Przejście na czystą energię

• inne działania

 


 

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również