Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Partner for LIFE

Nazwa Organizacji / Organization name

FUNDACJA ARTYSTYCZNA im TADEUSZA KALINOWSKIEGO

WOLNICA 7/8 m15 61-746 POZNAŃ

Dane kontaktowe / Contact details:

fundacja@tadeuszkalinowski.com

Obszar zainteresowania/ Area of interest

łagodzenie zmian klimatu/mitigation of climate change

Oferta / Offer

Szukamy gminy miejskiej, partnera projektu LIFE ( powyżej 150000 mieszkańców) w ramach konsorcjum międzynarodowego polsko-hiszpańsko-francuskiego, zainteresowanej \"zieloną\" infrastrukturą dla miast, poprawiającą jakość życia w klimacie chłodnym, środkowo europejskim a także klimacie gorącym i suchym, schładzającą między innymi wyspy ciepła a której istotą jest system PMS, będący przedmiotem opracowania patentowego P.429496, złożonego w 2019 do UPRP; (https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2020204737&_cid=P21-KI3LZZ-94640-1).

Nazwa Organizacji / Organization name

Dane kontaktowe / Contact details:

e-mail: cabal@mfvm.dk cc. merje@mfvm.dk

Obszar zainteresowania/ Area of interest

nature; management of the american mink

Oferta / Offer

 LIFE project on management of the American mink

Management of the American mink would benefit from a cross-border effort and a coherent toolbox for member states striving for an optimal and efficient control or even eradication of American mink in the wild. Therefore initiating a transnational LIFE project on the American mink may support Member States with the presence of American mink. The project should focus on developing best practices and guidelines for eradication in the nature to support conservation efforts for native species affected by American Mink. Best practice projects means projects that apply appropriate, cost-effective, state-of-the-art techniques, methods and approaches taking into account the specific context of the project.

Proposal for a LIFE project regarding the American mink

Denmark propose a LIFE project regarding the management of the American mink (Neovison vison) and propose that the project should run for a period of four years.

This project should build on knowledge and local knowhow from previous projects (e.g. LIFE projects in Spain, Poland and France) on controlling American mink in nature and ensure synergy between the scientific knowledge and practical field experiences with control of American mink to protect endangered species.

Denmark has identified topics that may be covered in three work packages as drafted in figure 1:

Figure 1: Work packages (WP) in the LIFE project regarding the American mink (Neovison vison).

More information is here.

Nazwa Organizacji / Organization name

PKP Informatyka

Dane kontaktowe / Contact details:

Address: Al. Jerozolimskie 142A 02-305 Warszawa
 
E-Mail: jan.kotlarz@pkp-ik.pl

 

Obszar zainteresowania/ Area of interest

gleba, lasy, gospodarka obiegowa/soil, forests, circular economy

środowisko i zdrowie (chemikalia, hałas)/environment and health (chemicals, noise)

łagodzenie zmian klimatu/mitigation of climate change

dostosowywanie się do skutków zmian klimatu/adapting to the effects of climate change

Oferta / Offer

PL
Szukamy partnerów, którzy chcieliby wykorzystać systemy sensorów rozmieszczone na infrastrukturze kolejowej w celu monitorowania zmian klimatu/atmosferycznych.

Nazwa Organizacji / Organization name

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Bydgoszczy

Dane kontaktowe / Contact details:

Address: ul. K. Gotowskiego 6, 85-030 Bydgoszcz
 
E-Mail: jagorecki@wp.pl

 

Obszar zainteresowania/ Area of interest

gleba, lasy, gospodarka obiegowa/soil, forests, circular economy

środowisko i zdrowie (chemikalia, hałas)/environment and health (chemicals, noise)

łagodzenie zmian klimatu/mitigation of climate change

dostosowywanie się do skutków zmian klimatu/adapting to the effects of climate change

Oferta / Offer

PL
Poszukujemy partnerów do realizacji działań związanych z wdrażaniem idei Circular Economy do budownictwa i innych dziedzin pokrewnych. Mile widziani partnerzy - przedsiębiorstwa produkcyjne wszelkich branż, którzy generują nieszkodliwe odpady dotąd niewykorzystywane, a mające potencjał użytkowy w budownictwie i branżach pokrewnych. Słowa kluczowe: Circular Economy, zero-odpadowa budowa, budownictwo, ponowne wykorzystanie odpadów

Nazwa Organizacji / Organization name

Biopoplar srl

Dane kontaktowe / Contact details:

Address: Localit San Isidoro, 97A, Cavallermaggiore (CN)

Dr. For. Crescenzo Valerio
Commercial Manager Biopoplar srl
 
E-Mail: commerciale@biopoplar.com
Tel: +39 3474919347

 

Obszar zainteresowania/ Area of interest

gleba, lasy, gospodarka obiegowa/soil, forests, circular economy

środowisko i zdrowie (chemikalia, hałas)/environment and health (chemicals, noise)

łagodzenie zmian klimatu/mitigation of climate change

dostosowywanie się do skutków zmian klimatu/adapting to the effects of climate change

Oferta / Offer

PL
Włoska firma Biopoplar srl  jest zainteresowana współpracą z polskim podmiotem zaangażowanym w projekt o tematyce środowiskowej. Widzi siebie w roli partnera.
Firma ma doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków krajowych i UE. Obecnie jest partnerem w międzynarodowym projekcie LIFE-The Green Link, skupiającym się na rewitalizacji obszarów pustynnych.
Firma jest zainteresowana uczestnictwem w projektach LIFE, w których jej wiedza i narodowość będą stanowić wartość dodaną dla całego projektu, rozszerzając jego europejski wymiar.
Biopoplar srl jest jedyną prywatną firmą badawczo-usługową, która działa w Europie na szybko rosnących gatunkach drzew, opracowując nowe klony / odmiany drzew odpowiednie do różnych zastosowań środowiskowych lub przemysłowych, sprzętu i technik uprawy, ale nasze doświadczenie obejmuje wszystkie główne produkty rolnicze, leśne i podsektory środowiskowe.                                                                                                                                                                                               
W roli partnera oferujemy techniczny know-how, najbardziej odpowiedni materiał roślinny do celów projektów (np. zabezpieczenie przed wiatrem, fitoekstrakcja/remediacja, produkcja biomasy, ponowne zalesianie, magazynowanie węgla itp.), grunty do każdej replikacji próbnej i inne niezbędne usługi.

Nazwa Organizacji / Organization name

PKP Informatyka

Dane kontaktowe / Contact details:

Al. Jerozolimskie 142A 02-305 Warszawa
jan.kotlarz@pkp-ik.pl

Obszar zainteresowania/ Area of interest

łagodzenie zmian klimatu/mitigation of climate change

Oferta / Offer

PL
Szukamy partnerów, którzy chcieliby wykorzystać systemy sensorów rozmieszczone na infrastrukturze kolejowej w celu monitorowania zmian klimatu/atmosferycznych.

Nazwa Organizacji / Organization name

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Bydgoszczy

Dane kontaktowe / Contact details:

ul. K. Gotowskiego 6, 85-030 Bydgoszcz
jagorecki@wp.pl

Obszar zainteresowania/ Area of interest

zarządzanie i informacja w zakresie środowiska (kampanie informacyjne)/ <br> management and information on climate (information campaigns)

Oferta / Offer

PL
Poszukujemy partnerów do realizacji działań związanych z wdrażaniem idei Circular Economy do budownictwa i innych dziedzin pokrewnych. Mile widziani partnerzy - przedsiębiorstwa produkcyjne wszelkich branż, którzy generują nieszkodliwe odpady dotąd niewykorzystywane, a mające potencjał użytkowy w budownictwie i branżach pokrewnych.__słowa kluczowe: Circular Economy, zero-odpadowa budowa, budownictwo, ponowne wykorzystanie odpadów

Nazwa Organizacji / Organization name

Instytut Badawczy Leśnictwa

Dane kontaktowe / Contact details:

Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3; 05-090 Raszyn; +48 22 715 0 461, M.Sulkowska@ibles.waw.pl

Obszar zainteresowania/ Area of interest

zarządzanie i informacja w zakresie środowiska (kampanie informacyjne)/ <br> management and information on climate (information campaigns)

Oferta / Offer

PL
Instytut Badawczy Leśnictwa (www.ibles.pl) poszukuje partnera z udokumentowanym doświadczeniem w zakresie organizacji i prowadzeniami kampanii społecznych, dysponującego jednocześnie merytorycznym przygotowaniem w zakresie weryfikacji różnorodnych narzędzi badań opinii społecznej (jakościowych i ilościowych). Przedmiotem projektu jest ochrona przyrody w lasach prywatnych.

EN
The Forest Research Institute (www.ibles.pl) is looking for a partner with documented experience in the organisation and conducting of social campaigns, as well as possessing substantive preparation in the field of verification of various tools of opinion polling (qualitative and quantitative). The subject of the project is the protection of nature in private forests.

Nazwa Organizacji / Organization name

EMPEKO S.A.

Dane kontaktowe / Contact details:

ul. Mleczowa 3A, 61-680 Poznań, Poland, info@b-finder.eu

Obszar zainteresowania/ Area of interest

zarządzanie i informacja w zakresie środowiska (kampanie informacyjne)/ <br> management and information on climate (information campaigns)

Oferta / Offer

PL
Dla projektu planowanego do realizacji w ramach instrumentu LIFE poszukujemy partnerów w dwóch obszarach:- instytucje ochrony/monitoringu środowiska aktywne w zakresie ocen oddziaływania na środowisko / monitoringu środowiska;- właścicieli elektrowni wiatrowych gotowych udostępnić wieże elektrowni do bezinwazyjnego montażu na nich zdalnych urządzeń monitoringu środowiska.

EN
For realization of planned LIFE project we are looking for partners in two areas:- environmental administration / monitoring institutions active in environmental impact assessment  procdures / environmental monitoring;- wind power operators open to make accessible wind towers for installation of remote-control environmental monitoring devices

Nazwa Organizacji / Organization name

Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny

Dane kontaktowe / Contact details:

Biuro Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny:  Al. Kościuszki 59/61, (VI p.) 90-514 Łódź  tel.: +48 (42) 233-54-90 fax: +48 (42) 233-54-97, biuro@lom.lodz.pl

Obszar zainteresowania/ Area of interest

jakość powietrza i emisji (środowisko miejskie)/air quality and emissions (urban environment)

Oferta / Offer

PL
Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny tworzy 30 jednostek samorządu terytorialnego pięciu powiatów: Miasta Łodzi, brzezińskiego, łódzkiego – wschodniego, pabianickiego i zgierskiego, zaś podstawowym celem stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego._Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny jest zainteresowane udziałem w projekcie partnerskim LIFE z podmiotami działającymi w sektorze szeroko pojętej ochrony środowiska, w następujących obszarach tematycznych: działania związane z jakością powietrza i redukcji niskiej emisji (m.in. monitoring zanieczyszczeń powietrza, prognozowanie jakości powietrza), gospodarowanie odpadami, zarządzanie i informacja w zakresie środowiska, łagodzenie zmian klimatu, dostosowywanie się do zmian klimatu, zarządzanie i informacja w zakresie klimatu.

Nazwa Organizacji / Organization name

Gorzowski Ośrodek Technologiczny

Park Naukowo-Przemysłowy Sp. z o.o.

Dane kontaktowe / Contact details:

66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Teatralna 49, tel. +48 95 781 70 84 biuro@gotechnology.pl, p,gramza@gotechnology.pl

Obszar zainteresowania/ Area of interest

odpady/waste

Oferta / Offer

PL
Gorzowski Ośrodek Technologiczny jest parkiem technologicznym, który specjalizuje się w inkubowaniu projektów związanych z technologiami środowiskowymi oraz we wspieraniu firm działających w branżach związanych z: przetwarzaniem oraz odzyskiem surowców i energii z odpadów, ścieków i odcieków, paliwami alternatywnymi, energią odnawialną oraz ochroną środowiska. Na obszarze Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego działa laboratorium środowiskowe, wykorzystujące ponad 70 akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji metod badawczych. Laboratorium wykonuje badania na rzecz podmiotów z całego kraju. Park technologiczny dysponuje kadrą, która może uczestniczyć w projektach związanych z technologiami środowiskowymi w szerokim zakresie, na różnym etapie zaawansowania. Posiada również zaplecze techniczne w postaci ponad 3 tys. m.kw. hal produkcyjnych, przystosowanych do prowadzenia badań w skali półtechnicznej, pomieszczeń biurowych oraz zaplecza socjalnego. Gorzowski Ośrodek Technologiczny współpracuje z wieloma uczelniami, instytucjami badawczymi oraz naukowcami. Dzięki tej współpracy oraz kompetencjom własnej kadry jest zdolny do budowania oraz uczestniczenia w zespołach oraz konsorcjach B+R. Przy parku technologiczny działają cztery laboratoria dla dzieci i młodzieży (Klub Młodego Wynalazcy), w których regularnie organizujemy praktyczne zajęcia, w tym związane z energią odnawialną oraz ochroną środowiska. Poprzez profil swojej działalności Gorzowski Ośrodek Technologiczny wpisuje się w jedną z trzech Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji województwa lubuskiego“ Zieloną Gospodarkę oraz w Krajowe Inteligentne Specjalizacje.                                                                                                             

EN
Gorzowski Ośrodek Technologiczny is a technology park that specializes in incubating projects related to environmental technologies, and supporting companies operating in industries related to: processing and recovery of raw materials and energy from waste, sewage and leachate, alternative fuels, renewable energy and environmental protection. An environmental laboratory operates on the premises of the Gorzowski Ośrodek Technologiczny, using more than 70 accredited research methods accredited by the Polish Center for Accreditation. The laboratory conducts research for entities from all over the country. The technology park has employees who can participate in projects related to environmental technologies in a wide range of specialties and at various stages of advancement. It also has technical facilities in the form of over 3 thousand sq.m. of production halls, adapted to conduct semi-technical research, office rooms and social facilities. Gorzowski Ośrodek Technologiczny cooperates with many universities, research institutions and scientists. Thanks to this cooperation and the competences of its own staff, it is able to build and participate in teams and R&D consortia. Four laboratories for children and young people operate at the technology park (Klub Młodego Wynalazcy), where we regularly organize practical classes, including those related to renewable energy and environmental protection. Through its profile, Gorzowski Ośrodek Technologiczny is one of the three Regional Smart Specializations of the Lubusz Province - the Green Economy and National Smart Specializations.    

Nazwa Organizacji / Organization name

Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy Sp. z o.o.

Dane kontaktowe / Contact details:

Stanowice 29, 66-450 Bogdaniec, tel. +48 95 781 70 84 biuro@gotechnology.pl, p,gramza@gotechnology.pl

Obszar zainteresowania/ Area of interest

odpady/waste

Oferta / Offer

We are looking for a partner from the European Union (university, research institute, non-governmental organization) - grouping experts on the valuation of aquatic ecosystem services (lakes), who will take part in the implementation of the project: Optimi

Nazwa Organizacji / Organization name

Wigierski Park Narodowy

Dane kontaktowe / Contact details:

Krzywe 82, 16-402 Suwałki; dr Maciej Kamiński, tel. kom. 667 665 496 jmka@su.onet.pl

Obszar zainteresowania/ Area of interest

woda/water

Oferta / Offer

EN
We are looking for a partner from the European Union (university, research institute, non-governmental organization) - grouping experts on the valuation of aquatic ecosystem services (lakes), who will take part in the implementation of the project: Optimization of aquatic ecosystem services in Ostoja Wigierska Natura 2000 area and twice (in 2019 and 2024), it will investigate the value of the ecosystem services that Lake Wigry (Poland) provide. The studies should take into account the CICES classification, specify the list of parameters/indicators that will be used for the assessment, develop a survey for different groups of recipients of services, conduct twice and develop survey results. The contractor of the above action will play the role of co-beneficiary in the project and in addition to the valuation of the ecosystem services of Lake Wigry will also participate in the implementation of information and educational activities."

Nazwa Organizacji / Organization name

Miasto Bydgoszcz
City of Bydgoszcz

Dane kontaktowe / Contact details:

ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
h.lewandowska@um.bydgoszcz.pl

Obszar zainteresowania/ Area of interest

jakość powietrza i emisji (środowisko miejskie)
/air quality and emissions (urban environment)

Oferta / Offer

PL
Miasto Bydgoszcz jest zainteresowane udziałem w projekcie partnerskim LIFE w zakresie jakości powietrza. Miasto Bydgoszcz posiada  bogate doświadczenie w realizacji międzynarodowych projektów Interreg (rewitalizacja  rzek w mieście REURIS, tereny poprzemysłowe COBRAMAN, GreenerSItes, przemysły kreatywne Forget Heritage i dziedzictwo poprzemysłowe SHIFT-X.   Bardzo interesują nas problemy związane z zanieczyszczeniem powietrza, szczególnie wykonaniem sieci monitoringu w mieście, udostępnianiem informacji dla mieszkańców, podejmowaniem działań zmierzających do redukcji zanieczyszczeń itd. Od lat polityka miejska jest realizowana w kierunku ochrony klimatu, wdrożyliśmy SEAP, PGN, jesteśmy członkiem Porozumienia Burmistrzów, aktywnie włączamy się w prace Eurocities.

EN
City of Bydgoszcz searching for possible cooperation within LIFE project in the subject of air quality. City of Bydgoszcz has broad experience in transnational cooperation projects Interreg (urban river revitalisation REURIS, brownfields COBRAMAN, GreenerSItes, creative industries Forget Heritage i industrial heritage SHIFT-X. We are interested in the air contamination projects, especially connected to monitoring system of air quality in cities, data availability for citizens, reduction of air contamination etc. Since years the city policy is directed into climate protection, we implemented SEAP years ago and local low emission plan, we are also member of Covenant of Mayors and actively involved in Eurocities network.

Nazwa Organizacji / Organization name

Województwo Świętokrzyskie -
Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich
Parków Krajobrazowych w Kielcach

 

Dane kontaktowe / Contact details:

ul. Łódzka 244, 25-655 Kielce,
tel. 532 859 162
wsoltysiak@pk.kielce.pl

Obszar zainteresowania/ Area of interest

przyroda i różnorodność biologiczna/nature and biodiversity

Oferta / Offer

Strategic goal of the project:

1) Recreate the stable hydrological regime of the inland delta;
2) Increase biodiveristy of flora and fauna of the area through protection of the endangered species;
> 3) Increase the tourist and educational potential;
4) Increase the awareness of Nature 2000 areas.
We are looking for partner who is experienced in recreation of hydrological regime of inland waters and protection of species and habitats described below: Desc<x>ription of the species and habitats included in proposal:
1) *91E0 Alluvial forests with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae);
2) 3150 Natural eutrophic lakes with Nympheion, Potamion;
3) 6510 Extensively managed hay meadows of the planar to submontane zones (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis);
4) 6410 Molinia meadows on calcareous, peaty or clayey-silt-laden soils (Molinion);
5) 6210 Semi-natural dry grasslands and scrubland facies on calcareous substrates (Festuco-Brometalia);

Birds: _A021 Botaurus stellaris, A031 Ciconia ciconia, A075 Haliaeetus albicilla, A081 Circus aeruginossus, A084 Circus pygargus, A122 Crex crex, Amphibians and reptilias: 1166 Triturus cristatus, 1188 Bombina bombina, 1220 Emys orbicularis Fishes: 1145 Misgurnus fossilis, 5339 Rhodeus sericeus amarus Molluscs:_1016 Vertigo moulinsiana, 1032 Unio crassus, 4056 Anisus vorticulus Insects: 1060 Lycaena dispar, 4038 Lycena helle.

Nazwa Organizacji / Organization name

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk

Dane kontaktowe / Contact details:

ul Marii Skłodowskiej-Curie 34, 41-819
kamila.widziewicz@ipis.zabrze.pl

Obszar zainteresowania/ Area of interest

jakość powietrza i emisji (środowisko miejskie)
/air quality and emissions (urban environment

Oferta / Offer

PL Poszukujemy badaczy z ośrodków naukowych zajmujących się -oceną stanu jakości powietrza (analizy porównawcze) -modelowaniem ruchu mas powietrza -oceny przydatności poszczególnych gatunków drzew, krzewów i roślinności zielnej w pełnieniu oczekiwanych funkcji środowiskowych_oraz przedstawicieli administracji miejskiej w zakresie-planowania przestrzennego (urbanistyka)  i chętnych do wzięcia udziału w projekcie dotyczącym:  Roli drzew w miastach (gatunek, wiek, stan zdrowotny, budowa aparatu asymilacyjnego, wysokość drzewa, wysokość jego korony, zwarcie w jakim rosną drzewa, kolizja z istniejącą infrastrukturą) w ograniczaniu lub potencjacji lokalnych epizodów smogowych oraz  przewietrzaniu miast. Celem badań jest znalezienie alternatywy dla istniejącej szaty roślinnej (głównie drzew) poprzez analizę elementów pożądanych (efekty środowiskowo-zdrowotne) i niepożądanych (ograniczenie przewietrzania miast, kolizja z infrastrukturą, koszty ekonomiczne utrzymywania  i pielęgnacji drzew w miastach). Alternatywa ta, nie oznacza całkowitej eliminacji drzew z obszarów miejskich a jedynie redukcję i/lub przebudowę istniejących zadrzewień oraz zwiększenie udziału innych form zieleni w miastach (krzewy, zielone dachy, ogrody wertykalne).                                         

EN We are looking for scientists and local government interested in the following project: REDEVELOPMENT OF URBAN GREENERY AS A METHOD FOR IMPROVING AIR QUALITY IN CITIES  The aim of project: The main aim of the project is to work out the solutions that helps to improve air quality and thermal comfort in cities  on the basis of urban greenery management.  Hypothesis:  The positive role of urban greenery (mainly trees) depends on their health condition and tree planting design. Poor tree condition and its misguided planting strategy  bring adverse impact on air quality and pollutants dispersion within cities.

Nazwa Organizacji / Organization name

Urząd Miejski  w Ząbkowicach Śląskich

Dane kontaktowe / Contact details:

tel: 74 8 165 358
anna.majorczyk@zabkowiceslaskie.pl

Obszar zainteresowania/ Area of interest

przyroda i różnorodność biologiczna
/ nature and biodiversity

Oferta / Offer

Dotacji na sadzenie drzew i krzewów, programów  w których można wziąć udział i prowadzić kampanie promocyjne związane z ochroną przyrody dla przedszkoli i szkół.

Nazwa Organizacji / Organization name

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dane kontaktowe / Contact details:

ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa, tel. +48 22 569 68 38,  e-mail: wbns@uksw.edu.pl

Obszar zainteresowania/ Area of interest

odpady
/waste

Oferta / Offer

PL Poszukujemy współpracy z przedsiębiorstwami i jednostkami naukowymi w obszarach: biotechnologicznego unieszkodliwiania/odzysku odpadów niebezpiecznych oraz stabilizacji przemysłowych odpadów  niebezpiecznych. 

EN We are looking for cooperation with companies and research center in the fields of: biotechnological disposal / recovery of hazardous waste and stabilization of industrial hazardous waste.

Nazwa Organizacji / Organization name

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dane kontaktowe / Contact details:

ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa, tel. +48 22 569 68 38,  e-mail: wbns@uksw.edu.pl

Obszar zainteresowania/ Area of interest

środowisko i zdrowie (chemikalia, hałas)
/environment and health (chemicals, noise)

Oferta / Offer

PL Poszukujemy przedsiębiorstw i jednostek naukowych w obszarach: (eko)toksykologicznego oddziaływania ksenobiotyków na zdrowie ludzi i środowisko.                                                                                                                                       

EN We are looking for companies and research center in the areas of: (eco)toxicological effects of xenobiotics on human health and the environment.

Nazwa Organizacji / Organization name

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dane kontaktowe / Contact details:

ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa, tel. +48 22 569 68 38,  e-mail: wbns@uksw.edu.pl

Obszar zainteresowania/ Area of interest

przyroda i różnorodność biologiczna
/environment and health (chemicals, noise)

Oferta / Offer

PL Poszukujemy przedsiębiorstw i jednostek naukowych w obszarach badań ekologicznych, badań bioróżnorodności, badań ekosystemów.

EN We are looking for companies and research center in the field of ecological research, biodiversity research, ecosystem research.

Nazwa Organizacji / Organization name

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dane kontaktowe / Contact details:

ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa, tel. +48 22 569 68 38,  e-mail: wbns@uksw.edu.pl

Obszar zainteresowania/ Area of interest

woda
/water

Oferta / Offer

PL Poszukujemy przedsiębiorstw i jednostek naukowych w zakresie badań ekotoksykologicznych i biologicznych wody.

EN We are looking for companies and research center in ecotoxicological and biological water research.

Nazwa Organizacji / Organization name

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dane kontaktowe / Contact details:

ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa, tel. +48 22 569 68 38,  e-mail: wbns@uksw.edu.pl

Obszar zainteresowania/ Area of interest

gleba, lasy, gospodarka obiegowa
/soil, forests, circular economy

Oferta / Offer

PL Poszukujemy przedsiębiorstw i jednostek naukowych w obszarach badań ekologicznych obszarów przyrodniczych i remediacji zanieczonych gleb.                                                                                                                                                    

EN We are looking for companies and research center in the field of ecological research of natural areas and  the remediation of polluted soils.

Nazwa Organizacji / Organization name

Otoecar Sp. z o.o.

Dane kontaktowe / Contact details:

87-100 Toruń, ul. Moniuszki 31/5, tel. 734 196 992  biuro@otogroup.eu

Obszar zainteresowania/ Area of interest

jakość powietrza i emisji (środowisko miejskie)
/air quality and emissions (urban environment)

Oferta / Offer

Zajmujemy się przygotowaniem kompleksowej oferty na innowacyjne połączenie samochodu elektrycznego, stacji ładowania samochodów elektrycznych, wiaty fotowoltaicznej oraz magazynu energii, jako zintegrowanego systemu pozwalającego na niezależne korzystanie z samochodu elektrycznego oraz produkcję energii elektrycznej dla potrzeb domu lub firmy - autonomiczny pakiet energetyczny. Oferta kierowana jest zarówno do osób indywidualnych, firm oraz jednostek samorządu terytorialnego. Zapraszamy www.otoecar.com

Nazwa Organizacji / Organization name

University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies, Department of Geoinformatics, Cartography and Remote Sensing

Dane kontaktowe / Contact details:

Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa, Poland, Bogdan Zagajewski, +48 225520654

Obszar zainteresowania/ Area of interest

przyroda i różnorodność biologiczna
/nature and biodiversity

Oferta / Offer

The Department is interested in application of optical remote sensing in monitoring of environment. The Department has an experience in field, airborne, satellite-level acquiring data, processing and monitoring of mountain ecosystems of protected areas.

Nazwa Organizacji / Organization name

Fundacja Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju

Dane kontaktowe / Contact details:

02-766 Warszawa, ul. Indiry Gandhi 21, tel. 721 720 721 bogdan@uw.edu.pl

Obszar zainteresowania/ Area of interest

przyroda i różnorodność biologiczna/nature and biodiversity
/nature and biodiversity

Oferta / Offer

Szukamy partnerów polskich i zagranicznych, którzy swoim doświadczeniem i wiedzą są w stanie pomoc w pozyskaniu środków zagranicznych na realizacje w Polsce projektów. Z własnej strony posiadamy ponad 20 letnie doświadczenie w realizacji dużych

Nazwa Organizacji / Organization name

Urząd Miasta Bydgoszczy

Dane kontaktowe / Contact details:

ul. Jezuicka 1 Bydgoszcz  +48 52 5858664
zze@um.bydgoszcz.pl

Obszar zainteresowania/ Area of interest

jakość powietrza i emisji (środowisko miejskie)/air quality and emissions (urban environment)

Oferta / Offer

Szukamy partnera ukierunkowanego na działania w obszarze niskiej emisji:- inwentaryzacje emisji gazów cieplarnianych -bilans klimatyczny -PGN -SEAP -Pomoc mieszkańcom z zakresie wymiany źródeł ciepła  -rozwój transportu niskoemisyjnego

Nazwa Organizacji / Organization name

City Hall of Bydgoszcz

Dane kontaktowe / Contact details:

City of Bydgoszcz (Poland) Energy Management Office, 65  Wojska Polskiego St., 85825 Bydgoszcz, phone: +48052 585 94 85, mobile:885 553 594, katarzyna.szczublewska@um.bydgoszcz.pl

Obszar zainteresowania/ Area of interest

zarządzanie i informacja w zakresie środowiska (kampanie informacyjne)/ management and information on climate (information campaigns)

Oferta / Offer

City of Bydgoszcz, Energy Management Office is looking for project Partners to cooperate in various topic: energy and RES eduacation, informatiom campaigns, e-mobility, energy management

Nazwa Organizacji / Organization name

AGH University of Science and Technology, Drilling, Oil and Gas Faculty, Drilling and Geoengineering Dpt.

Dane kontaktowe / Contact details:

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, tel. (12) 617 22 17 sliwa@agh.edu.pl

Obszar zainteresowania/ Area of interest

jakość powietrza i emisji (środowisko miejskie)/air quality and emissions (urban environment)

Oferta / Offer

geotermalne pompy ciepła dla redukcji smogu

Nazwa Organizacji / Organization name

Institute of Aviation

Dane kontaktowe / Contact details:

Al. Krakowska 110/114, sylwia.nasilowska@ilot.edu.pl

Obszar zainteresowania/ Area of interest

przyroda i różnorodność biologiczna/nature and biodiversity

Oferta / Offer

Institute of Aviation is currently working on elaboration real time monitoring system of wild pollinators activities for Europe. EOMC2 (http://ilot.edu.pl/teledetekcja/projects/comoz/) system is the base for data processing and management. Core data came from SEVIRI dataset, but also meteorological ground data are taken into account. We are looking for partners in the field of etymology, forestry and environmental issues. Our aim is to submit Life proposal in the field of Nature and biodiversity. We are specialized in the technical side of the implementation of the application. We seek for support in environmental aspect of the challenge.

Nazwa Organizacji / Organization name

Instytut Techniki Budowlanej

Dane kontaktowe / Contact details:

Zakład Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska m.lipska@itb.pl

Obszar zainteresowania/ Area of interest

woda/water

Oferta / Offer

I would like to join with partner. Water Efficiency in Buildings. a) Water Policy and Regulations: Poland, b) Water Policy for Buildings: Poland Perspective, c) Alternative Water Technologies (Greywater, Rainwater). The proposal project \Re-Water\"_The main ob<x>jective of the project is to optimize the flow of water and sewage in sustainable building through evaluation of technologies used to recycle water resources based on actually operating systems. The project includes analysis of the standards and regulations for selected technologies using treated grey wastewater and/or rainwater in the building and its surroundings. There are several tasks defined within the project such as testing whether assumed biological and chemical indicators provide sufficient protection for the health of users and whether their thresholds are sufficient for use in countries with no regulations in this area. The results obtained in the demonstration sites will help to formulate recommendations for use, design and operation of alternative sources of water in buildings. One of the major challenges faced by the participants in this very project is also finding a way to increase the interest in green solutions and possibilities for reducing potable water consumption in buildings and their surroundings. Commercialisation of the project results will be the primarily done with help of newly created Internet platform allowing dissemination of knowledge and awareness of users._The project is divided into five tasks:_1.    analysis of standards and regulations for water recycling technology in buildings,_2.    development of the Internet-based platform for exchanging information and commercialization of the project results,_3.    analysis and selection of technologies for the recovery of greywater and rainwater in buildings and their surroundings,_4.    evaluation of biochemical quality indicators with an evaluation of technology for water recycling installation,_5.    commercialization of the project results and their practical use, and focuses on the evaluation of the three technologies used for water recycling representing three different types:_•    for the recovery greywater only,_•    for the recovery of rainwater only,_•    a mixed system, where rainwater and treated sewage (greywater) is used.__About us: Building Research Institute (ITB) Poland (RTO)- Main expertise:_Sustainable water management and water/energy savings – Energy efficiency technology & assessment – Environmental Assessment – Semantic modelling, simulation & Construction ICT – Validation & replication models – Transfer & Dissemination – Standardization recommendations, safety, quality, support for companies. Renewable energy and re-use water systems. Environmental Assessment of buildings and construction products. Life Cycle Assessment (LCA). Tests and assessments of required building materials. Notified and accredited laboratory. Member of CEN TC 350 WG1, WG5, LMI WG2 Life Cycle Cost, EOTA, SG12."

Nazwa Organizacji / Organization name

Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytet Wrocławski

Dane kontaktowe / Contact details:

ul. Kosiby 8, 51-621 Wrocław, +713729497 anetta.drzeniecka-osiadacz@uwr.edu.pl

Obszar zainteresowania/ Area of interest

zarządzanie i informacja w zakresie środowiska (kampanie informacyjne)/  management and information on climate (information campaigns)

Oferta / Offer

Szukamy partnerów w zakresie działań związanych z jakością powietrza, zarówno pod kątem monitoringu stężeń zanieczyszczeń powietrza,  jak i modelowania i prognozowania jakości powietrza ma obszarach miejskich, podgórskich. Kolejnym obszarem zainteresowań jest udostępnianie i upowszechnianie informacji o jakości powietrza, edukacja i popularyzacja wiedzy. Jesteśmy beneficjentem projektu LIFE+, a zbudowany podczas trwania projektu system prognoz można obejrzeć na stronie powietrze.uni.wroc.pl oraz na stronie projektu http://life-apis.meteo.uni.wroc.pl/.

Nazwa Organizacji / Organization name

Instytut Techniki Budowlanej / Building Research Institute

Dane kontaktowe / Contact details:

ul. Filtrowa 1, Warszawa e.nowicka@itb.pl

Obszar zainteresowania/ Area of interest

Scientists / project connected to acoustics.

Oferta / Offer

środowisko i zdrowie (chemikalia, hałas)/environment and health (chemicals, noise)

Nazwa Organizacji / Organization name

Miasto Kraśnik

Dane kontaktowe / Contact details:

ul. Lubelska 84; 23-200 Kraśnik wdziurda@krasnik.eu

Obszar zainteresowania/ Area of interest

jakość powietrza i emisji (środowisko miejskie)/air quality and emissions (urban environment)

Oferta / Offer

Miasto Kraśnik poszukuje partnerów projektów dotyczących opracowania systemu ograniczenia i monitorowania źródeł niskiej emisji. Ponadto jesteśmy zainteresowani działaniami prowadzącymi do poprawy jakości wody w rzekach związanych z zanieczyszczeniami wynikającymi z bezpośredniej bliskości zabudowy mieszkaniowej oraz pól uprawnych. Poprawa jakości wody w rzece wiązać się będzie z polepszeniem ekosystemów związanych ze zbiornikiem retencyjnym. Miasto Kraśnik zainteresowane jest również projektami związanymi z zagospodarowaniem wód opadowych.

Nazwa Organizacji / Organization name

Urząd Miasta Bydgoszczy

Dane kontaktowe / Contact details:

ul. Wojska Polskiego 65; 85-825 adam.musiala@um.bydgoszcz.pl

Obszar zainteresowania/ Area of interest

odpady/waste

Oferta / Offer

Jednostki samorządowe, jak i jednostki sektora prywatnego, chcących pracować przy wspólnym projekcie edukacyjnym związanym z gospodarką odpadami

Nazwa Organizacji / Organization name

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Dane kontaktowe / Contact details:

al. Kraśnicka 2 d, 20-718 Lublin i.pidek@poczta.umcs.lublin.pl

Obszar zainteresowania/ Area of interest

dostosowywanie się do skutków zmian klimatu/adapting to the effects of climate change

Oferta / Offer

Zakład Meteorologii i Klimatologii posiada wieloletnią serię danych pomiarowych z centrum miasta, które służą do badań nad zagadnieniem miejskiej wyspy ciepła. Ponadto prowadzone są badania nad falami upałów oraz monitoring gwałtownych ulew. Poszukiwani są partnerzy, którzy zajmują się praktycznymi rozwiązaniami, które zapobiegają negatywnym skutkom tych zjawisk dla mieszkańców.

Nazwa Organizacji / Organization name

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Dane kontaktowe / Contact details:

al. Kraśnicka 2 d, 20-718 Lublin i.pidek@poczta.umcs.lublin.pl

Obszar zainteresowania/ Area of interest

woda/water

Oferta / Offer

Zakład Hydrologii prowadzi od wielu lat różnorodne analizy fizykochemiczne wody oraz hydrologiczne badania wód w obszarach przyrodniczo-cennych, w tym w Poleskim i Roztoczańskim Parku Narodowym. Poszukiwani są partnerzy, którzy mogliby zaoferować współpracę w zakresie rozwiązywania problemów  zanieczyszczeń wód spowodowanych antropopresją.

Nazwa Organizacji / Organization name

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Dane kontaktowe / Contact details:

al. Kraśnicka 2 d, 20-718 Lublin i.pidek@poczta.umcs.lublin.pl

Obszar zainteresowania/ Area of interest

gleba, lasy, gospodarka obiegowa/soil, forests, circular economy

Oferta / Offer

Zakład Gleboznawstwa i Ochrony Gleb prowadzi od wielu lat badania antropogenicznego zanieczyszczenia gleb w obszarach przyrodniczo-cennych (między innymi w  Roztoczańskim Parku Narodowym).Poszukiwani są partnerzy, którzy mogliby zaoferować

Nazwa Organizacji / Organization name

Katedra Systemów Geoinformatycznych, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Politechnika Gdańska

Dane kontaktowe / Contact details:

Gdańsk University of Technology Faculty, of Electronics, Telecommunications and Informatics, Department of Geoinformatics,  ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk, tel. +48 58 347 13 26 andrzej.chybicki@eti.pg.gda.pl; ksg@eti.pg.gda.pl; tomberez@eti.pg.gda.pl

Obszar zainteresowania/ Area of interest

jakość powietrza i emisji (środowisko miejskie)/air quality and emissions (urban environment)

Oferta / Offer

Katedra Systemów Geoinformatycznych (KSG) Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji  Informatyki  Politechniki Gdańskiej (WETI PG) prowadzi badania naukowe w zakresie szeroko rozumianych Systemów Informacji Geograficznej (GIS) w zastosowaniach bezpieczeństwa, wizualizacji danych, systemów numerycznego prognozowania pogody oraz monitorowania i mapowania środowiska z wykorzystaniem technik satelitarnych i lotniczych. _W programie LIFE KSG oferuję potencjalnym partnerom  swoje doświadczenie oraz usługi w zakresie systemów monitorowania jakości powietrza, w szczególności:_- projektowania i tworzenia systemów oraz algorytmów asymilacji danych obserwacyjnych, _- operacyjnego przystosowania istniejących narzędzi do działania w trybie operacyjnym,_- implementację webowych systemów GIS,_- systemów numerycznego prognozowania pogody.__The Department of Geoinformatics (DG) of the Faculty of Electronics and Telecommunications of Gdansk University of Technology (GUT) conducts scientific research in the field of Geographic Information Systems (GIS) in security applications, data visualization, numerical weather forecasting systems and satellite environment monitoring and mapping._The Department's offer for the LIFE initiative covers various fields of expertise, namely:_- design and implementation of GIS systems, including algorithms of observational data assimilation, real-time data dissemination web-GIS development,  analysis and spatial data processing,_- adaptation of scientific tools to run in operational mode,_- numerical weather forecasting systems of use in environmental science.

Nazwa Organizacji / Organization name

Katedra Systemów Geoinformatycznych Politechnika Gdńska / Department of Geoinformatics Gdańsk University of Technology

Dane kontaktowe / Contact details:

Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk tomberez@eti.pg.edu.pl

Obszar zainteresowania/ Area of interest

woda/water

Oferta / Offer

Szukamy partnerów, którzy wykorzystają nasze możliwośći w zakresie informatyki, GIS i teledetekcji, w szczególności w zakresie hydrologii i modelowania hydrologicznego / _We look for partnetrs who can use our experience in programming, GIS and remote sensing, especially in hydrology and hydrological modelling

Nazwa Organizacji / Organization name

Politechnika Śląska, Wydział Górnictwa i Geologii

Dane kontaktowe / Contact details:

Gliwice ul. Akademicka 2a, tel. 692403579 tomasz.suponik@polsl.pl

Obszar zainteresowania/ Area of interest

gleba, lasy, gospodarka obiegowa/soil, forests, circular economy

Oferta / Offer

Poszukuję instytucji zajmującej się nowatorskimi sposobami usuwania zanieczyszczeń nieorganicznych i organicznych z wód podziemnych oraz z wód i ścieków przemysłowych.

Nazwa Organizacji / Organization name

Politechnika Śląska, Wydział Górnictwa i Geologii

Dane kontaktowe / Contact details:

Gliwice ul. Akademicka 2a, tel. 692403579 tomasz.suponik@polsl.pl

Obszar zainteresowania/ Area of interest

gleba, lasy, gospodarka obiegowa/soil, forests, circular economy

Oferta / Offer

Poszukuję instytucji zajmującej się odzyskiem surowców mineralnych z odpadów przemysłowych.

Nazwa Organizacji / Organization name

The Hungarian ÉMI Non-profit company

Dane kontaktowe / Contact details:

Ms. Zsófia Hadházi
zshadhazi@EMI.hu

Obszar zainteresowania/ Area of interest

LIFE Environment and Resource Efficiency

Oferta / Offer

The Hungarian ÉMI Non-profit company for quality control and innovation in building is willing to prepare a LIFE Environmental project proposal in the field of water management. The aim of the project is to promote appling alginite, zeolite, and perlite in order to clean a total of 1,200,000 m3 of water, improving people's quality of life directly, but their technology can be widely used after that throughout Europe. The company look for any partner, let it be an associated beneficiary or subcontractor to the project. They welcome public or private companies, universities, regions or specialists in the field of the project.                                                               

LIFE Project Abstract:
1. Sub-programme: LIFE Environment and Resource Efficiency
2. Sector: ENV Water
3. Member State of the coordinating beneficiary: Hungary
4. Expected duration: 3 years (2018. 07.03.- 2021. 07.01.)
5. Coordinating beneficiary: ÉMI Non-profit limited liability company for quality control and innovation in building
6. Associated beneficiaries: ÉGSZI SENIOR Research and Organization Ltd., Pannon University (Veszprém), Biocentrum Ltd.  
7. Expected total project budget – EU financial contribution requested: 1.000.000 EUR –600.000 EUR
8. Short summary of the project:
There is a serious contamination in the urban area of Szentendre, Pest country. There is a former Soviet military area contaminated with chlorinated aliphatic hydrocarbons (CAHs), as a result of surface treatment of military vehicles. The following pollutants entered into the soil and the groundwater:
• trichloroethylene (TCE),
• tetrachloroethylene (TeCE),
• cis-1, 2-dichloroethylene (cis-DCE)
• vinyl chloride (VC)
 Tetrachloroethylene (TeCE) and trichloroethylene (TCE) are mainly used for industrial degreasing and are transformed into cis-1, 2-dichloroethylene (cis-DCE) and vinyl chloride (VC). The main health hazard is vinyl chloride (VC) that is proven to be carcinogenic. At the contaminated spit area, the calculated carcinogenic and health risks are significantly high. The vast majority of the contamination is concentrated about 7.5 meters below surface.
The degree of the contamination is so high that it also reached wells in the nearby waterworks, three of which had to be shut down. The contamination has already spread from the barracks, it reached the ÉMI Industrial Park and constantly endangers its water base.
The above listed pollutants hinder the development of the ÉMI Industrial Park. The management of ÉMI has decided to eliminate the contamination with the help of the LIFE programme. Considering the current and planned land use and the damaged water resources of the territory, the elimination of the contamination is indispensable. The consortium led by ÉMI Nonprofit Limited Liability Company for Quality Control and Innovation in Building developed a methodology allowing 3 materials (alginite, perlite and zeolite) found in Hungary, to dissimilate the contamination and clean contaminated water. In addition, alginite is a nutrient for bacteria, therefore there is no need to add substrate. During the dissimilation, the pollutant transforms into a solid state. In contrast to the practices and technologies that have been used so far, this innovative system ensures that there are no hazardous substances during cleaning, which has to be treated by disposing the soil or burning it. That means that, as a result of the process, there are less emissions and polluting materials generated. Although the features of the 3 materials are known, they have not been used in Hungary for cleaning in such high scales (1,200,000 m3 water, 24.35 ha area).
For this reason, this could be a demonstration project proving that these materials are suitable for the elimination of similar groundwater contaminations in other Member States of the European Union as well. By the end of this project, 1.200.000 m3 water will be cleaned, contributing to the improvement of the safety and wellbeing of the employees working in ÉMI Industrial Park, as well as the wellbeing of citizens living nearby. With the use of this method in other European countries, the reduction of health risks can have

Nazwa Organizacji / Organization name

Instytut Badawczy Leśnictwa/Forest Research Institute

Dane kontaktowe / Contact details:

Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn +48 22 71 50 663/Sękocin Stary, 3 Braci Leśnej Street 05-090 Raszyn +48 22 71 50 663, fbs-biuro@ibles.waw.pl

Obszar zainteresowania/ Area of interest

przyroda i różnorodność biologiczna/nature and biodiversity

Oferta / Offer

The main aim of the LIFE+ ForBioSensing project (LIFE13 ENV/PL/000048) is to develop methods which will monitor changes in tree stands of Białowieża Forest. To make studies as accurate as it is possible the latest available remote sensing data such as laser scanning, aerial hyperspectral imagery, hemispherical photography and ground reference measurement (including dendrometer measurement and dendrohronological analysis) that provide reference to the data collected with remote sensing methods are used. The comparison of data collected in a traditional way with the remote sensing ones will allow to select a method which will be the most appropriate for characterising and forecasting changes in tree stands. Repeating studies within subsequent years will allow to monitor forest changes permanently across the whole area of Białowieża Forest and as a consequence in other forest complexes in Poland and Europe. The project, which has duration from October 2014 to June 2021, is coordinated by Forest Research Institute in Poland. The project manager and coordinator is Dr. Krzysztof Stereńczak (k.sterenczak@ibles.waw.pl). Since networking with other projects is not only a mandatory activity, but one of the pillars of the LIFE Programme, we do believe that by working together we will be able to exchange our views, ideas, experience and potential application of the projects outcomes. Furthermore, collaboration between projects can bring a win-win situation for disseminating and extending the project results. _In this sense we would be delighted to have a chance to collaborate with projects focused on creating best possible monitoring system of large forest areas and those managing forest areas with the use of remote sensing techniques as well as traditional methods (field measurement).

Nazwa Organizacji / Organization name

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie (Regional Water Management Board in Warsaw, RZGW Warszawa)

Dane kontaktowe / Contact details:

ul.  Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa, Polska, +48 22 58 70 300 .fratczak@warszawa.rzgw.gov.pl

Obszar zainteresowania/ Area of interest

woda/water

Oferta / Offer

RZGW Warszawa  is looking for a foreign partner to carry out an integrated project for the implementation of the River Basin Management Plans (RBMP). The main objective of integrated project is to achieve good ecological and chemical status of water bodies in the area upper and middle Pilica catchment.  The actions taken to achieve the goal will include a.o. water resources management, and reduction of municipal and agricultural pressure.  Another  aim of the project is to improve the cooperation between various stakeholders,  involved in water management process and increase awareness of a society considering River Basin Management Plans. We are looking for foreign partners with experience in water management area. We are interested in learning of knowledge and good practices introduced in other countries.

Nazwa Organizacji / Organization name

Główny Instytut Górnictwa/ Central Mining Institute

Dane kontaktowe / Contact details:

Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice, jkompala@gig.eu / mmiterska@gig.eu

Obszar zainteresowania/ Area of interest

środowisko i zdrowie (chemikalia, hałas)/environment and health (chemicals, noise)

Oferta / Offer

Główny Instytut Górnictwa w Katowicach i Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie poszukują partnera do projektu pt. "System oceny skumulowanych zagrożeń akustycznych środowiska z wykorzystaniem dynamicznych map hałasu". Celem projektu jest utworzenie sieci czujników akustycznych mierzących hałas skumulowany od instalacji przemysłowych. Wartością dodaną projektu jest skonstruowanie i zaprogramowanie czujników (systemów pomiarowych) potrafiących oddzielnie analizować pojedyncze źródła dźwięku w danym punkcie pomiarowym. Podczas  jednoczesnej  emisji hałasu od kilku różnych źródeł np. kilku instalacji , w obecności hałasu drogowego, kolejowego lub lotniczego system wyznaczać będzie wartości poziomów skumulowanych oraz indywidualnych dla każdego rodzaju hałasu. Poszukiwany jest partner z poza Polski, który przetestuje gotowe rozwiązanie na wybranym terenie przemysłowym w swoim kraju. Central Mining Institute in Katowice and AGH University of Science and Technology in Cracow are looking for a partner for the project: \System for assessing cumulative environmental noise hazards (threats) using dynamic noise mapping\". The aim of the project is to create a network of acoustic sensors measuring cumulated noise from industrial installations. The added value of the project is the construction and programming of sensors (measuring systems) capable of separately analysing individual sound sources at the given measurement point. At the simultaneous noise emission from several different sources, e.g. several installations, in the presence of road, rail or air noise, the system will set cumulative and individual levels for each type of noise. A partner from outside of Poland ready-to-test solution in the selected industrial area of their country is sought."

Nazwa Organizacji / Organization name

Fundacja Transformacja / Transformation Foundation

Dane kontaktowe / Contact details:

ul. Milionowa 257/11 92-335 Łódź, 0048 603649628 / 0048 506100121, adam.transformacja@gmail.com

Obszar zainteresowania/ Area of interest

gleba, lasy, gospodarka obiegowa/soil, forests, circular economy

Oferta / Offer

Poszukujemy partnerów do realizacji projektów B+R. Obszar naszych działań: - permakultura - zrównoważone rolnictwo - rolnictwo ekologiczne - gospodarka oparta na biowęglu - remediacja gleb i wód - remediacja wód - dostosowanie się do skutków zmian klimatu / sekwestracja CO2 - ekodizajn. Zapraszamy do współpracy! www.transformacja.org     /   We are looking for partners. Our field of action - permaculture - sustainable agriculture - biochar based economy - soil remediation - water remediation - mitigation of climate change / carbon dioxide sequestration - ecodesign. Please feel free to contact us!  www.transformacja.org

Nazwa Organizacji / Organization name

Rabe StartUp Sp. Z o.o.

Dane kontaktowe / Contact details:

BYDGOSZCZ, UL. LUDWIKOWO 1, 85-502 BYDGOSZCZ, adamkowalczyk1984@gmail.com, rebesc@wp.pl

Obszar zainteresowania/ Area of interest

woda/water

Oferta / Offer

Jesteśmy producentem innowacyjnej i opatentwanej technologii do rewitalizacji wód powierzchniowych oraz do zastosowania na bioreaktorach tlenowych w oczyszczalniach ścieków. Nasza technologia jest laureatem prestizowego konkursu Ministerstwa Środwiska .

Nazwa Organizacji / Organization name

Instytut Techniki Budowlanej

Dane kontaktowe / Contact details:

Ksawerów 21/Bud. H, m.lipska@itb.pl

Obszar zainteresowania/ Area of interest

woda/water

Oferta / Offer

Wykorzystanie wody opadowej lub/i oczyszczonych ścieków szarych w budynkach i ich otoczeniu należących do aglomeracji miejskiej.

Nazwa Organizacji / Organization name

LIGHTTECH Lámpatechnológia Ltd.

Dane kontaktowe / Contact details:

 

Obszar zainteresowania/ Area of interest

woda/water

Oferta / Offer

Expected duration: 3 years (01. 07. 2018 – 30. 06. 2021.) Coordinating beneficiary: LIGHTTECH Lámpatechnológia Ltd. Associated beneficiaries: Research Centre for Natural Sciences, Hungarian Academy of Sciences, S-Metalltech 98 Ltd. (Hungary), National Institute of Environmental Health (Hungary), Netglob Systems S.r.l. (Romania) Title of the project: Development of drinking water quality water for agriculture by the use of novel adsorbent technologies and AOP methods. Short summary of the project: The contamination of drinking water and irrigation water from groundwater and surface water sources poses significant challenges in Central and Southern Europe (Slovakia, Hungary, Romania, Greece, Italy, Spain). Due to special geological conditions and human activity, these water sources contain in many cases toxic inorganic contaminants (arsenic, iron, manganese, boron, etc) and harmful organic micropollutants (pesticides, pharmaceuticals, bacteria, etc.). Our project is dealing with the production of good quality irrigation and drinking water - so it is indirectly related to food safety as well. On the one hand, we investigate the occurrence of contaminants in water bases and, on the other hand, we develop and test a pilot, unique complex technology that can be a proper solution for the bioaccumulation (accumulation) of contamination. In designing the technology, we strive for the development and application of totally chemical-free water purification processes. Another objective is to keep the technologies running without supervision; i.e. through the development of a special data transfer system, the corresponding interventions are performed by the feed-back of data arriving to an operator center. The MET Water Units (MWU) are installed at different sites of the given agricultural plant and are organized into a GSM network via the Monitoring and Service Center. The aim of our pilot project is to demonstrate its broader innovative applicability in Europe's private and public agricultural sectors on which after the LIFE project, a larger project can be built based on European corporate co-operation. The main result of the project can be that the users of the developed technology meet the requirements of e.g. Regulation (EC) 178/2002 laying down the general principles and requirements of food law, establishing the European Food Safety Authority and laying down procedures in matters of food safety and Regulation (EC) No 183/2005 laying down requirements for feed hygiene.

Nazwa Organizacji / Organization name

City of Bydgoszcz

Dane kontaktowe / Contact details:

Jezuicka 1, tomasz.bondos@um.bydgoszcz.pl

Obszar zainteresowania/ Area of interest

jakość powietrza i emisji (środowisko miejskie)/air quality and emissions (urban environment)

 

Oferta / Offer

PL

Poszukujemy miast, uniwersytetów, agencji, które zainteresowane są monitoringiem i poprawą jakości powietrza w przestrzeni miejskiej. Poszukujemy partnerów do projektu Instalacje OZE w starych centrach miast.   

EN                                                                                                                                                                                                                                

We are looking cities, universities, agencies that are interested in monitoring and improving quality in urban space. We are looking for partners for the RES project in the old city centers.

Nazwa Organizacji / Organization name

Magyar Suzuki Corporation

Dane kontaktowe / Contact details:

contact Mr János BARTAL, (jbartal@suzuki.hu) or Mr Máté OLTI, (molti@deloittece.com

Obszar zainteresowania/ Area of interest

CCM Energy

Oferta / Offer

Expected total project budget – EU financial contribution requested: 5.200.000 EUR – 2.860.000 EUR

Short summary and aim of the project: Within the project, an innovative prototype flexible photovoltaic panel would be installed and tested on an area of about 19.900 m2 on the territory of Magyar Suzuki Corporation. The aim is to convert part of the power plant's energy production to renewable energy that would significantly decrease the carbon footprint of the car manufacturing plant in Esztergom and showcase an ultra-lightweight, unique technology with high energy yield. In order to disseminate the project results, effective communication actions would be realized too.

EU legislation background:
-    Directive 2008/50/EC on ambient air quality and cleaner air for Europe
-    Directive 2009/28/EC on the promotion of the use of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC

Projects whose results the project is planned to be built on: e.g. LIFE PHOSTER, LIFE Factory Microgrid, LIFE BIPV

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również