Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Program LIFE Przystosowanie do zmian klimatu

Państwa członkowskie UE zobowiązane są do redukcji emisji gazów cieplarnianych o 40% do końca  2030 r. w porównaniu z poziomem z roku 1990. Na terenie Europy główne zagrożenia płynące ze zmiany klimatu to straty ekonomiczne i zwiększenie liczby osób zagrożonych powodzią, suszą, falami upałów czy pożarami lasów. Część tych zagrożeń można zneutralizować na drodze działań przystosowawczych. Przykładowo szacuje się, że każde euro wydane na ochronę przeciwpowodziową to oszczędność sześciu euro na możliwych kosztach szkód. Działania przystosowawcze oznaczają również wykorzystywanie nadarzających się okazji. Jak zostanie wykazane w niniejszej
publikacji, adaptacja do zmiany klimatu to stosunkowo nowa dziedzina zostawiająca sporo miejsca na kreatywność oraz rozwijanie innowacyjnych metod i technologii, które często przynoszą dodatkowe korzyści.
Przystosowanie się do zmian klimatu, jak również jego łagodzenie, zostało uwzględnione we wszystkich programach finansowania UE na lata 2014–2020 zgodnie z wyznaczonym celem, który przewiduje wydatkowanie przynajmniej 20% budżetu UE – czyli aż 180 miliardów euro – na działania na rzecz klimatu. Fundusz ten obejmuje 864 miliony euro dostępne w ramach podprogramu LIFE dotyczącego działań na rzecz klimatu i przeznaczonych na projekty ukierunkowane zarówno na przystosowanie się do zmiany klimatu, jak również jego łagodzenie.
Na nowym etapie finansowania można rozwijać to, co już udało się wypracować dzięki 307 milionom euro, które uruchomiono dotąd w ramach programu LIFE na wsparcie przystosowania się do zmiany klimatu. Dzięki tym środkom przeprowadzono rozliczne działania, od planowania strategicznego po lokalne przedsięwzięcia w sektorach takich jak rolnictwo, gospodarka wodna czy leśnictwo.
Wnioski wyciągnięte z lektury prezentowanych w broszurze projektów LIFE mogą się do tego procesu przyczynić.

life__przystosowanie_do_zmain_klimatu.pdf
life__przystosowanie_do_zmain_klimatu.pdf - (6,11 MB) Program LIFE Przystosowanie do zmian klimatu

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również