Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Publikacje

Gotowi do biegu po zieleń!

Zapraszamy Państwa do lektury broszury opracowanej przez KE „Gotowi do biegu po zieleń”.

Zmiany klimatu czy utrata różnorodności biologicznej stanowią istotne zagrożenie i wpływają m.in. na rozwój rolnictwa oraz leśnictwa. Autorzy publikacji podejmują wyzwanie pokazania wybranych rozwiązań poprzez przedstawienie działań podejmowanych w projektach zrealizowanych w ramach Programu LIFE.

Mamy nadzieję, że publikacja ta przybliży Państwu Program LIFE wspierający projekty w zakresie ochrony środowiska i klimatu oraz zainspiruje do przygotowania wniosku w naborze 2021, który właśnie się rozpoczął w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027.

 

Przystosowanie do zmian klimatu

Zapraszamy Państwa do lektury broszury opracowanej przez KE „Przystosowanie do zmian klimatu”.

Program LIFE stanowi jedno z głównych źródeł finansowania projektów demonstracyjnych, które ułatwiają wdrożenie i realizację polityki UE w zakresie przystosowania się do zmian klimatu.

Od 2000 roku w ramach programu LIFE dofinansowano ponad 150 projektów, które koncentrowały się, w całości albo częściowo, na zagadnieniu przystosowania się do zmian klimatu. Dzięki projektom uruchomiono środki w wysokości ok. 307 milionów Euro na przystosowanie się do zmian klimatu (wkład KE wyniósł 152 miliony Euro). Kwota ta nie obejmuje wielu milionów wydanych np. na środki rolnośrodowiskowe (które mają związek z adaptacją, ale nie wchodzą stricte w jej zakres). Nie uwzględnia też wydatków na zieloną infrastrukturę, która wspomaga odporność ekosystemu na zmianę klimatu.

Program LIFE pomógł włączyć adaptację do głównego nurtu w wielu obszarach polityki. Dzięki niemu zainteresowane strony połączyły siły, by pracować na rzecz wspólnych celów i podnosić świadomość wagi zagadnień związanych z przystosowaniem się do zmiany klimatu. W ramach programu najwięcej działań poświęcono włączeniu adaptacji do głównego nurtu polityki wodnej (43 projekty). Szczególnie silny nacisk położono na zagadnienia niedoboru wody, powodzi, polityki rolnej (25 projektów), a także polityki w zakresie planowania obszarów miejskich i podmiejskich (22 projekty).

Projekty adaptacyjne były prowadzone głównie przez organizacje pozarządowe, uniwersytety oraz władze lokalne i regionalne przy uczestnictwie rolników, agronomów, zarządców lasów, obywateli, firmy i organy sektora publicznego.

 

Program LIFE a gospodarka o obiegu zamkniętym

Oddajemy w Państwa ręce przetłumaczoną na język polski broszurę „Program LIFE a gospodarka o obiegu zamkniętym”.

Publikacja przedstawia ponad 100 projektów LIFE, które pokazują, w jaki sposób gospodarka o obiegu zamkniętym funkcjonuje w praktyce. Projekty uruchomiły około 270 milionów euro na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym 110 milionów z funduszy UE. Projekty LIFE pomogły zwiększyć świadomość obywateli i ustanowić nowe procesy zapobiegania marnotrawstwu. Program LIFE przyczynił się również do powstania tzw. "pętli zamkniętej" w obszarach takich jak: projektowanie produktu, nowe procesy produkcyjne, świadomość konsumentów.

 

Przewodnik po dokumentach programowych LIFE 2017.03

Przewodnik po dokumentach programowych LIFE

Podręcznik pisania wniosków do Programu LIFE

 


 

Oddajemy w Państwa ręce Podręcznik pisania wniosków do programu LIFE, którego celem jest wyjaśnienie przystępnym językiem, czym jest program LIFE, na jakie typy projektów można otrzymać dofinansowanie, jak przygotować wniosek i gdzie szukać informacji i pomocy w pisaniu wniosków.
Na podstawie informacji zawartych w Podręczniku czytelnik powinien być w stanie określić, czy pomysł na projekt, który posiada spełnia warunki programu LIFE, a jednocześnie, czy program LIFE będzie odpowiednim programem do jego finansowania. Poza tym będzie wiedział jak przygotować i przeprowadzić proces planowania projektu oraz jak napisać wniosek o dofinansowanie do programu LIFE.
Potrzeba przygotowania Podręcznika wynika z mnogości dostępnych dokumentów dotyczących programu LIFE i regulujących jego wdrażanie. Podręcznik ma za zadanie podsumować najważniejsze reguły i zasady programu LIFE i wskazać, gdzie szukać szczegółowych informacji.
Podręcznik jest przygotowany tak, by pokazać logikę tworzenia projektu od pomysłu na niego, przez sprawdzanie, czy spełnia on wymagania programu LIFE, czy też może program LIFE nie jest odpowiednim dla niego źródłem dofinansowania. Poza tym Podręcznik przeprowadza czytelnika przez kolejne etapy przygotowania i planowania projektu oraz pisania samego wniosku o dofinansowanie.
W Podręczniku przedstawiono także po krótce przykłady projektów, które otrzymały dofinansowanie z programu LIFE.

 

podrecznik_pisania_wnioskow_do_programu_life.pdf
podrecznik_pisania_wnioskow_do_programu_life.pdf - (2,63 MB) Podręcznik pisania wniosków do Programu LIFE

LIFE a łagodzenie zmian klimatu

Wydany w 2015 r. przez NFOŚiGW, jako Krajowy Punkt Kontaktowy LIFE, polskojęzyczny zeszyt poświęcony projektom dofinansowanym ze środków Programu LIFE, których zakres tematyczny dotyczy łagodzenia zmian klimatycznych.

 

Broszura informacyjna Programu LIFE

Broszura jest źródłem wiedzy na temat Programu LIFE - instrumentu finansowego Unii Europejskiej poświęconego współfinansowaniu działań na rzecz środowiska i klimatu. Znajdą w niej Państwo podsumowanie dotychczas podejmowanych działań, jak również szeroki opis Programu w perspektywie 2014-2020 (m.in. rodzaje projektów, podprogramy LIFE, budżet).

 

program_life_ulotka.pdf
program_life_ulotka.pdf - (569,36 KB)

LIFE i samorządy lokalne. Pomoc dla regionów i gmin w rozwiązywaniu

problemów ochrony środowiska
 

Samorządy lokalne i regionalne mają do odegrania kluczową rolę we wdrażaniu europejskiej polityki ochrony środowiska i realizacji jej ambitnych celów. Wiele spośród lokalnych i regionalnych samorządów to pionierzy w dziedzinie wdrażania przyszłościowej i innowacyjnej polityki środowiskowej. Europejskie gminy i regiony dysponują niezbędnymi narzędziami do podejmowania działań.

Biuletyn stanowi źródło użytecznej wiedzy dla władz lokalnych na temat przykładów najlepszych praktyk w zakresie realizacji projektów LIFE. Kładzie on nacisk na fakt, że europejskie samorządy mogą stać się liderami w realizacji określonych na szczeblu UE celów polityki oraz mają do odegrania kluczową rolę w kształtowaniu świadomości obywateli i zachęcaniu ludności do uczestnictwa w działaniach na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego. Ma on zachęcić europejskie gminy i regiony do wykorzystywania potencjału programu LIFE+ i czerpania z doświadczeń i wniosków z realizowanych dotychczasowych projektów. Broszura może stanowić dla samorządów inspirację i zachęcać do wykorzystania stwarzanych przez program LIFE możliwości opracowania projektów, które pomogą w rozwiązywaniu ważnych problemów środowiskowych,z którymi mamy do czynienia na co dzień oraz przyczynią się do ogólnej poprawy jakości życia.

 

life_sam_160.jpg
life_sam_160.jpg - (11,81 KB)

Ucząc się z LIFE. Najlepsze praktyki w ochronie przyrody 

Publikacja stanowi omówienie głównych założeń polityki UE w zakresie ochrony przyrody i różnorodności biologicznej. Zawiera ona również dodatkowe, cenne informacje na temat dotychczasowych osiągnięć programu LIFE Przyroda oraz jego kontynuacji w ramach programu LIFE+. Każda z ośmiu tematycznych sekcji zawiera rekomendacje ekspertów w zakresie najlepszych praktyk projektów LIFE Przyroda. Omówiono je pokrótce w ogólnym podsumowaniu: „LIFE+ jako narzędzie wdrażania strategii WE w zakresie różnorodności biologicznej – przyszłość.

Publikacja jest podsumowaniem zorganizowanej jesienią 2008 roku w Brukseli, konferencji pt. „Learning from LIFE. Nature conservation best practices”, w której uczestniczyli delegaci z całej Europy. Podstawowym tematem konferencji było przedstawienie, na bazie dotychczasowych projektów LIFE, najlepszych narzędzi i technik wdrażania dyrektywy w sprawie ochrony dzikiego ptactwa i dyrektywy w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

 

uczac_sie_z_life.jpg
uczac_sie_z_life.jpg - (15,91 KB)

Osiągnąć więcej zużywając mniej. Program LIFE a zrównoważona produkcja w UE 

Coraz częściej firmy muszą udowadniać, że ich troska o środowisko nie sprowadza się jedynie do opanowania konkretnej retoryki, ale co ważniejsze, że ich codzienne funkcjonowanie i strategie inwestycyjne są zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Coraz więcej przedsiębiorstw przyznaje, że dzięki zrównoważonej produkcji można obniżyć koszty, spróbować swoich szans na nowych rynkach i zyskać przewagę konkurencyjną. Program LIFE odgrywa istotną rolę w promowaniu innowacyjnych metod zrównoważonej produkcji w przemyśle i przedsiębiorczości europejskiej.

Publikacja przedstawia szereg innowacyjnych rozwiązań, zgodnie z założeniami programu LIFE i ma na celu promowanie zrównoważonej produkcji w Europie. Opisuje ona 10 modelowych projektów LIFE związanych z głównymi sektorami przemysłu w Europie, pokazujących, że przedsiębiorstwa europejskie mogą odegrać wiodącą rolę w przestawieniu się na bardziej zrównoważoną produkcję i konsumpcję. Może być również źródłem inspiracji dla przedsiębiorstw i zachęci je do podążania drogą produkcji zrównoważonej oraz do czerpania związanych z nią korzyści, zarówno biznesowych, jak i ekologicznych.

 

LIFE w mieście. Innowacyjne rozwiązania dla środowiska miejskiego Europy

 

Szereg kwestii dotyczących środowiska wiąże się w szczególny sposób z obszarami miejskimi.
Celem zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich jest poprawa jakości środowiska i zmniejszenie niekorzystnego oddziaływania na szeroko pojęte środowisko miejskie. Osiągnięta w ten sposób wysoka jakość życia przyciąga inwestycje i wykwalifikowaną siłę roboczą, co z kolei przyczynia się do tworzenia dynamicznej i konkurencyjnej gospodarki. Program LIFE odgrywa kluczową rolę w promowaniu tych metod i instrumentów, dzięki takim działaniom jak finansowanie projektów innowacyjnych, ułatwianie rozpowszechniania dobrych praktyk i wspieranie powszechnego wdrażania sprawdzonych i możliwych do przeniesienia rozwiązań dla szeregu problemów środowiska naturalnego, z jakimi borykają się miasta europejskie.

Broszura opisuje 24 projekty miejskie współfinansowane ze środków programu LIFE. W ramach tych projektów wnikliwie przetestowano i wypróbowano podejścia innowacyjne, które okazują się zarówno skuteczne, jak i możliwe do szerokiego stosowania.

 

life_w_miescie.jpg
life_w_miescie.jpg - (8,65 KB)

LIFE na rzecz przedsiębiorstw bardziej przyjaznych środowisku. Przykłady innowacyjnego podejścia do poprawy efektywności środowiskowej europejskich przedsiębiorstw


 

Europejskie przedsiębiorstwa odgrywają pierwszoplanową rolę w kształtowaniu zrównoważonej przyszłości środowiska i gospodarki, nie tylko ze względu na fakt, że wiele rodzajów działalności gospodarczej zależnych jest od naturalnych zasobów ziemi, ale również dlatego, że często gospodarka może wywierać negatywny wpływ zarówno na dostępność zasobów naturalnych w dłuższej perspektywie, jak i na przyszłą jakość zasobów środowiskowych. Wiele branż przemysłu zmierza do czystszych i bardziej zrównoważonych procesów produkcyjnych, wychodzących naprzeciw wysokim europejskim standardom ochrony środowiska. Coraz częściej równowaga ekologiczna pozwala uzyskać przewagę konkurencyjną przedsiębiorstw. Przemysł ekologiczny staje się jedną z najsilniejszych branż europejskich.

W publikacji omówiono dziewiętnaście zakończonych sukcesem projektów LIFE z 11 krajów. W każdej części publikacji przedstawiono jedną z głównych branż europejskiego przemysłu. Omawiane są tu dobre praktyki, które mogą stanowić inspirację i przykład dla przedsiębiorstw na terenie Unii Europejskiej w z Polski.

 

life_przeds.jpg
life_przeds.jpg - (8,83 KB)

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również