Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Realizowane projekty

PROJEKTY PRZYRODNICZE

Poniżej przedstawiono linki do stron internetowych przyrodniczych projektów krajowych oraz zagranicznych, usystematyzowane według kolejności alfabetycznej. Projkety zostały oznkowane numerami świadczącymi o roku naboru do KE.

• Biebrzański Park Narodowy
LIFE11/NAT/PL/422- Ochrona siedlisk mokradłowych doliny Górnej Biebrzy
LIFE09 NAT/PL/000258- Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym doliny Biebrzy. Etap. I
LIFE13 NAT/PL/000050- Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym doliny Biebrzy. Etap. II

• Gmina Klucze
LIFE09 NAT/PL/000259- Czynna ochrona kompleksu priorytetowych siedlisk napiaskowych (6120, 2330) w obszarze Natura 2000 na Pustyni Błędowskiej

• Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk
LIFE09 NAT/PL/000263- Ochrona ptaków wodnych i błotnych w pięciu parkach narodowych - odtwarzanie siedlisk i ograniczanie wpływu inwazyjnych gatunków

• Kampinoski Park Narodowy
LIFE10 NAT/PL/655- Ochrona zasobów przyrodniczych Puszczy Kampinoskiej - obszaru Natura 2000, poprzez renaturyzację wykupionych gruntów
LIFE12 NAT/PL/000084- Ochrona i reneturyzacja mokradeł obszaru Natura 2000 Puszcza Kampinoska

• Klub Przyrodników
LIFE11 NAT/PL/000423- Ochrona torfowisk alkalicznych w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej
LIFE08 NAT/PL/000513- Ochrona muraw kserotermicznych w Polsce - teoria i praktyka
LIFE13 NAT/PL/000024- Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski

• Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne
LIFE13 NAT/PL/000060- Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie

• Miasto Stołeczne Warszawa
LIFE09 NAT/PL/000264- Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej

• Nadleśnictwo Ruszów
LIFE11 NAT/PL/000428- Czynna ochrona nizinnej populacji głuszca na terenie Borów Dolnośląskich i Puszczy Augustowskiej

• Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
LIFE09 NAT/PL/000260- Zarządzanie siedliskiem wodniczki (Acrocephalus paludicola) poprzez wdrożenie zrównoważonych systemów zagospodarowania biomasy

• Park Narodowy Ujście Warty
LIFE09 NAT/PL/000254- Restytucja i utrzymanie siedlisk lęgowych ptaków wodnych i błotnych

• Pieniński Park Narodowy
LIFE12 NAT/PL/000034- Natura w mozaice- ochrona gatunków i siedlisk w obszarze "Pieniny"

• Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
LIFE11 NAT/PL/000436- Czynna ochrona dubelta Gallinago media w obszarze Natura 2000 dolina Górnej Narwi

• Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody "pro Natura"
LIFE12 NAT/PL/000060- Ochrona podkowca małego i innych gatunków nietoperzy w południowej Polsce

• Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku
LIFE08 NAT/PL/000510- Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach NATURA 2000

• Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Lublinie
LIFE13 NAT/PL/000032- W zgodzie z naturą - LIFE+ dla Lasów Janowskich

• Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Szczecinie
LIFE13 NAT/PL/000009- Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce

• Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach
LIFE12 NAT/PL/000012- Wykonanie zabiegów ochrony przyrody na terenie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 Szachownica

• Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
LIFE12 NAT/PL/000053- Ochrona siedlisk kserotermicznych w obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej

• Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie
LIFE09 NAT/PL/000253- Ochrona populacji bociana białego na terenie obszaru Natura 2000 Ostoja Warmińska

• Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie
LIFE12 NAT/PL/000031- Kompleksowa ochrona nieleśnych siedlisk przyrodniczych na terenach wojskowych w obszarze Natura 2000

• Słowiński Park Narodowy
LIFE13 NAT/PL/000018- Ochrona wybranych siedlisk i gatunków priorytetowych Ostoi Słowińskiej PLH 220023 i Pobrzeża Słowińskiego PLB220003

• Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda"
LIFE12 NAT/PL/000063- Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce

• Stowarzyszenie Ptaki Polskie
LIFE08 NAT/PL/000511- ORLIK PTAK JAKICH MAŁO, Zabezpieczenie populacji orlika grubodziobego Aquila clanga w Polsce: opracowanie Krajowego Planu Ochrony oraz podstawowe działania ochronne

LIFE09 NAT/PL/000257- Aktywna ochrona ptaków wodnych i błotnych na terenie Polderu Północnego w Parku Narodowym „Ujście Warty” poprzez poprawę warunków wodnych siedlisk lęgowych oraz miejsc żerowania i odpoczynku w czasie migracji i zimowania. Bagna są Dobre! Etap 2

• Wigierski Park Narodowy
LIFE11 NAT/PL/000431- Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 "Ostoja Wigierska"

• Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie
LIFE11 NAT/PL/000424- Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów
LIFE10 NAT/PL/000654- Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów

• Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze
LIFE13 NAT/PL/000010- Dywersyfikacja i rozwój populacji żubrów w północno- zachodniej Polsce

• Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego
LIFE11 NAT/PL/000432- Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd
LIFE12 NAT/PL/000081- Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych

• Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych
LIFE13 NAT/PL/000038- Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu


Projekty międzynarodowe
• Uniwersytet Gdański/Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
SAMBAH – Static Acoustic Monitoring of the Baltic Harbour Porpoises (Statyczny monitoring akustyczny morświnów bałtyckich)

 

 

PROJEKTY ŚRODOWISKOWE

Poniżej przedstawiono linki do stron internetowych środowiskowych projektów krajowych oraz zagranicznych, usystematyzowane według kolejności alfabetycznej. Projkety zostały oznkowane numerami świadczącymi o roku naboru do KE.

• EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej Sp. z o. o.
LIFE11 ENV/PL/000444 - Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych i inteligentnych sieciach

• ENERGA Innowacje Sp. z o. o.
LIFE13 ENV/PL/000004 -ENERGA Living Lab dla poprawy efektywności końcowego wykorzystania energii elektrycznej

• Geotermia Pyrzyce Sp. z o.o.
LIFE11 ENV/PL/000447 - Demonstracja nowatorskiej technologii poprawy chłonności warstwy złożowej wód geotermalnych

• Instytut Badawczy Leśnictwa
LIFE13 ENV/PL/000048 - Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych

• Instytut Lotnictwa
LIFE11 ENV/PL/000459 - Ocena wpływu nawozów fosforynowych na stan zdrowotny lasów zobrazowany za pomocą fotowoltaicznego SDL BSP

• Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
LIFE11 ENV/PL/000442 - Mobilna linia demonstracyjna do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł - zmikronizowanej biomasy
LIFE10 ENV/PL/000662 - Instalacja demonstracyjna wytwarzania kruszyw lekkich z osadów ściekowych i krzemionki odpadowej

• Instytut Ogrodnictwa
LIFE10 ENV/PL/661- Nowe środki ulepszania gleby do redukcji zanieczyszczeń i rewitalizacji ekosystemu glebowego

• Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
LIFE11 ENV/PL/000445 - Nowa metoda rekultywacji terenów zdegradowanych w rejonie KWB Konin z zastosowaniem uprawy konopi włóknistych

• InvestEko S.A.
LIFE12 ENV/PL/000013 - Instalacja demonstracyjna do wysokowydajnej produkcji energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji na bazie zgazowania innowacyjnego paliwa formowanego z odpadów komunalnych i osadów ściekowych

• Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe " FUWI "
LIFE11 ENV/PL/000453 - Instalacja demonstracyjna termicznej utylizacji osadów pościekowych metodą pirolizy

• Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
LIFE08 ENV/PL/000517 - EKOtony dla Redukcji zanieczyszczeń Obszarowych

• Uniwersytet Łódzki
LIFE08 ENV/PL/000517 - Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych "Arturówek" (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich

• Uniwersytet Wrocławski
LIFE12 ENV/PL/000056 - System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia

 

Projekty międzynarodowe

• Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych/Międzynarodowy Instytut Polskiej Akademii Nauk Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii pod auspicjami UNESCOLIFE08 ENV/IT/000399- Ocena jakości środowiska i wpływających na nią czynników w Europie - sieć LTER jako zintegrowany system monitoringu ekosystemów

• Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Ocena gospodarki odchodami z produkcji zwierzęcej i metod ich przetwarzania dla ochrony środowiska i zrównoważonej hodowli zwierząt w Europie – MANEV

• Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
BIAS LIFE11 ENV /SE 841- Informacja o Poziomie Dźwięków Podwodnych Morza Bałtyckiego
 

PROJEKTY INFORMACYJNE

Poniżej przedstawiono linki do stron internetowych informacyjnych projektów krajowych oraz zagranicznych, usystematyzowane według kolejności alfabetycznej. Projkety zostały oznkowane numerami świadczącymi o roku naboru do KE.

• Fundacja Zielonych GAJA
LIFE10 INF/PL/000678 - Ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest

• Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych
LIFE10 INF/PL/000673 - Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym na obszarach Natura 2000 - promocja najlepszych praktyk

• Fundacja EkoRozwoju
LIFE11 INF/PL/000467 -Drogi dla Natury - kampania promocji zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych

• Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych Kraków
LIFE11 INF/PL/000478 - Misja Natura

• Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych
LIFE08 INF/PL/000523 - Ogień w lesie a przyroda - podniesienie świadomości mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie zapobiegania pożarom lasów
LIFE09 INF/PL/000275 - Ogień w lesie a przyroda - podniesienie świadomości mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie zapobiegania pożarom lasów (II etap)

• Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
LIFE10 INF/PL/000677 - Ogólnopolska Kampania informacyjno-promocyjna "Poznaj swoją Naturę”

• Instytut na rzecz Ekorozwoju
LIFE13 INF/PL/000039 - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej
LIFE09 INF/PL/000283- Dobry klimat dla powiatów

• Stowarzyszenie REFA Wielkopolska
LIFE12 INF/PL/000009 - Trzy kampanie integrujące przedsiębiorstwa sektora MSP i ich otoczenie w działaniach na rzecz ochrony środowiska
 

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również