Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Współpracujemy

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej

Autor: Małgorzata Tomaszewska

Porozumienie o współpracy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej, dotyczące działań na rzecz wykorzystania przez polskie podmioty instrumentów finansowych UE w ramach Programu LIFE  zostało zawarte w dniu 6 maja 2020 w Warszawie.

Porozumienie ustala zasady współpracy NFOŚiGW i KPK IF w zakresie wspólnej promocji oraz wykorzystania środków Programu LIFE przez polskie podmioty, w szczególności przedsiębiorstwa, jednostki samorządowe oraz instytucje finansowe.

Strony zobowiązały się:

 • Wymieniać aktualnymi informacjami na temat swojej działalności skierowanej do polskich podmiotów, będących potencjalnymi beneficjentami Programu LIFE
 • Podejmować wspólne działania w celu rozpowszechniania wśród polskich podmiotów będących potencjalnymi beneficjentami Programu LIFE informacji na temat możliwych źródeł finansowania projektów i inwestycji ze środków Unii Europejskiej
 • Przekazywać sobie wzajemnie materiały informacyjne i promocyjne, w celu bezpłatnej dystrybucji wśród polskich podmiotów będących potencjalnymi beneficjentami Programu LIFE.

KPK IF będzie wspierać NFOŚiGW w promocji Programu LIFE w ramach prowadzonych przez siebie działań promocyjnych, informacyjnych i doradczych w zakresie Programu LIFE, które na dzień zawarcia niniejszego Porozumienia obejmują: Private Finance for Energy Efficiency (PF4EE) oraz Natural Capital Financing Facility (NCFF). W przypadku uruchomienia przez regulatora unijnego w okresie późniejszym, ewentualnych, dodatkowych zadań w ramach Programu LIFE, zostaną one także objęte niniejszym Porozumieniem.

NFOŚiGW, w ramach prowadzonych działań promocyjnych i informacyjnych w zakresie Programu LIFE, będzie uwzględniał KPK IF w zakresie informacji o instrumentach finansowych tego Programu.

W przypadku zainteresowania tematyką instrumentów finansowych Programu LIFE i KPK IF ze strony podmiotów krajowych każda ze Stron będzie zainteresowanych informować o ofercie drugiej strony w zakresie o jakim mowa w porozumieniu. NFOŚiGW będzie podmioty te przekierowywał bezpośrednio do KPK IF. Natomiast KPK IF będzie przekierowywał bezpośrednio do NFOŚiGW wszelkie podmioty zainteresowane ofertą Programu LIFE, z wyłączeniem instrumentów finansowych.

Każda ze Stron:

 • informormuje zgłaszające się podmioty o wzajemnej działalności
 • informuje drugą Stronę o wydarzeniach i działaniach przez siebie realizowanych,
  w szczególności konferencjach i seminariach, w których uczestnictwo drugiej Strony byłoby pożądane, oraz włączać drugą stronę w takie wydarzenia i projekty, o ile jest to możliwe i zgodne z mandatem organizacji
 • stosownie do posiadanego potencjału kadrowego i informacyjnego i w granicach swoich kompetencji, udziela drugiej Stronie wsparcia merytorycznego (eksperckiego) w zakresie szkoleń i seminariów, spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców i innych podmiotów, m.in. kierując do udziału w wydarzeniach organizowanych przez drugą Stronę swoich pracowników w charakterze prelegentów i ekspertów lub umożliwia prezentację swojej działalności na stoisku albo w innej formie
 • umieszcza na swojej witrynie internetowej łącza do witryny drugiej Strony w celu bezpośredniego udostępniania jej i wzajemnej promocji
 • wzajemnie przekazuje, w celu bezpłatnej dystrybucji pośród polskich podmiotów będących potencjalnymi beneficjentami Programu LIFE, materiały informacyjne i promocyjne
 • Każda ze stron ponosi we własnym zakresie wszelkie koszty związane z realizacją zadań wynikających z niniejszego Porozumienia i nie jest zobowiązana do zapłaty wynagrodzenia na rzecz drugiej Strony.

Do komunikacji i realizacji Porozumienia zostali wyznaczeni:

Ze strony NFOŚiGW: Andrzej Muter, kierownik Wydziału LIFE, kontakt tel.: (22) 459 06 28 e-mail: andrzej.muter@nfosigw.gov.plnfosigw.gov.pl

Ze strony KPK IF: Arkadiusz Lewicki, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej,
kontakt: tel.: (22) 696 64 97, e–mail: arkadiusz.lewicki@zbp.pl.

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również