Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Cześć 2 GEPARD - Bezemisyjny transport publiczny

Aktualizacja 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, działający jako Krajowy operator systemu zielonych inwestycji uprzejmie informuje, że Zarząd NFOŚiGW na posiedzeniu w dniu 12.02.2018 roku zatwierdził Listę rankingową przedsięwzięć wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach naboru programu priorytetowego "System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme). Część 2) GEPARD - Bezemisyjny transport publiczny.

Lista rankingowa przedsięwzięć wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach programu priorytetowego GIS cz. 2) GEPARD – Bezemisyjny transport publiczny

Wnioskodawcy, których przedsięwzięcia umieszczone zostały na liście rankingowej przedsięwzięć wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania, otrzymają pisemną informację o wynikach konkursu wraz z zaproszeniem do negocjacji warunków dofinansowania.

W wyniku przeprowadzonych negocjacji, zostaną przygotowane indywidualne decyzje w sprawie udzielenia dofinansowania tj. Uchwały Zarządu NFOŚiGW oraz Uchwały Rady Nadzorczej NFOŚiGW.

W przypadku dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym, zgodnie z Regulaminem naboru, będą to decyzje warunkowe (pod warunkiem zaakceptowania przedsięwzięcia do udzielenia dofinansowania przez Ministra Środowiska).

 

Aktualizacja Programu priorytetowego i Regulaminu

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, iż nabór wniosków o dofinansowanie w formie pożyczki  w ramach programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme). Część 2) GEPARD - Bezemisyjny transport publiczny” został wydłużony do 30.03.2018 r. W Generatorze Wniosków o Dofinasowanie (GWD) http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/generator-wnioskow/ dostępny jest formularz wniosku o dofinasowanie w formie pożyczki.

Podsumowanie naboru wniosków

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działający jako Krajowy operator systemu zielonych inwestycji przedstawia wyniki I naboru wniosków Programu priorytetowego System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme). Część 2) Gepard – Bezemisyjny transport publiczny

W dniu 22.09.2017 r. zakończył się nabór wniosków w ramach ww. programu priorytetowego.

Kwota środków w formie dotacji przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć w tym konkursie wynosiła 41 mln zł. natomiast w formie pożyczki 159 mln zł.

Do NFOŚiGW wpłynęły wnioski o dofinansowanie dla 6 przedsięwzięć, o łącznym koszcie całkowitym 89,5 mln zł.

Wnioskowana forma dofinansowania

Liczba wniosków

Wnioskowana kwota dofinansowania

Dotacja

Pożyczka

Dotacja

6

27 695 216,00

-

Pożyczka

1

-

4 650 000,00 zł

Razem

7

27 695 216,00

4 650 000,00 zł

 

Lista wniosków w ramach Programu Priorytetowego System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme). Część 2) GEPARD - Bezemisyjny transport publiczny 

 • Cel programu

Uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia energii i paliw w transporcie publicznym. 

 • Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 04.09.2017 r. do 22.09.2017 r., do godz. 15.30.

 

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:

 • skrócony wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
 • oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,

bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

z dopiskiem: „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme). Część 2) GEPARD - Bezemisyjny transport publiczny”.

Dla wniosków składanych w formie skróconego wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane w ramach niniejszego naboru. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

 • Budżet I naboru wniosków

Budżet na realizację celu programu wynosi do 200 000 tys. zł, w tym:

1) dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 41 000 tys. zł;

2) dla zwrotnych form dofinansowania  – do 159 000 tys. zł.

 • Formy dofinansowania

Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji i pożyczki, zgodnie z programem priorytetowym.

 • Intensywność dofinansowania
 1. dofinansowanie w formie dotacji w wysokości do 40 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia;
 2. dofinansowanie w formie pożyczki w wysokości do 100% różnicy pomiędzy wartością kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia a dotacją.
 • Beneficjenci
 1. jednostki samorządu terytorialnego;
 2. spółki komunalne, które działają w celu wykonania zadań jednostek samorządu terytorialnego związanych z publicznym transportem zbiorowym;
 3. inne podmioty świadczące usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego.
 • Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu

Koordynator programu: Pani Aleksandra Kopcińska, e-mail: Aleksandra.Kopcinska@nfosigw.gov.pl, nr tel.: 22 45 90 680

 

 

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również