Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

I konkurs "Biogazownie rolnicze" - zakończony

17.02.2016 r.

Raporty Beneficjentów z monitorowania efektu ekologicznego

W okresie pięciu lat od zakończenia realizacji inwestycji każdy projekt wymaga właściwego monitorowania uzyskanego efektu ekologicznego. Zgodnie z umowami o dofinansowanie Beneficjenci zobowiązani są przedstawiać NFOŚiGW roczne Raporty z monitorowania osiągniętej redukcji emisji.

UWAGA!

Ze względu na błędy jakie pojawiają się w przedkładanych NFOŚiGW Raportach oraz Opiniach z weryfikacji, przed przystąpieniem do sporządzania Raportu oraz weryfikacji Raportu należy zapoznać się z instrukcją oraz z Metodyką.

Więcej informacji na temat monitorowania efektu ekologicznego, w tym wzór Raportu, proponowany wzór  Opinii z weryfikacji oraz Instrukcja sporządzania Raportu jest udostępniona na:

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/system-zielonych-inwestycji---gis/.

Bardzo prosimy o stosowanie udostępnionych wzorów.

Pliki do pobrania:

Metodyka

Załącznik do Metodyki - Instrukcja sporządzenia dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania

Załącznik do Metodyki - Instrukcja weryfikacji rezultatów monitorowania


 

27.02.2015 r.

Raporty Beneficjentów z monitorowania efektu ekologicznego

W okresie pięciu lat od zakończenia realizacji inwestycji każdy projekt wymaga właściwego monitorowania uzyskanego efektu ekologicznego. Zgodnie z umowami o dofinansowanie Beneficjenci zobowiązani są przedstawiać NFOŚiGW roczne Raporty z monitorowania osiągniętej redukcji emisji.

UWAGA!

Ze względu na błędy jakie pojawiają się w przedkładanych NFOŚiGW Raportach oraz Opiniach z weryfikacji, przed przystąpieniem do sporządzania Raportu oraz weryfikacji Raportu należy zapoznać się z instrukcją oraz z Metodyką.

Więcej informacji na temat monitorowania efektu ekologicznego, w tym wzór Raportu, proponowany wzór  Opinii z weryfikacji oraz Instrukcja sporządzania Raportu jest udostępniona na:

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/system-zielonych-inwestycji---gis/.

Bardzo prosimy o stosowanie udostępnionych wzorów.

Pliki do pobrania:

Metodyka

Załącznik do Metodyki - Instrukcja sporządzenia dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania

Załącznik do Metodyki - Instrukcja weryfikacji rezultatów monitorowania


 

Ogłoszenie wyników I konkursu w ramach Programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 2) Biogazownie rolnicze”

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, działający jak Krajowy operator systemu zielonych inwestycji, uprzejmie informuje, że Minister Środowiska w dniu 04.01.2012 r. zaakceptował na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130 poz. 170 z późn. zm.) listę rankingową przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym, realizowanych w ramach Programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 2) Biogazownie rolnicze”.

Poniżej lista rankingowa przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania.

Lista rankingowa przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym w ramach I konkursu Programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 2) Biogazownie rolnicze” (plik PDF)

28.12.2011 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uprzejmie informuje, że Zarząd NFOŚiGW na posiedzeniu w dniu 12.10.2011 r. zatwierdził Listę rankingową przedsięwzięć wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach I konkursu Programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) Część 2) Biogazownie rolnicze”.


Alokacja konkursu wynosiła 36 mln zł.


Indywidualne decyzje o dofinansowaniu poszczególnych przedsięwzięć zostały podjęte przez Zarząd NFOŚiGW w dniach 30.11.2011 r. i 06.12.2011 r. oraz zatwierdzone przez Radę Nadzorczą NFOŚiGW w dniu 13.12.2011 r. Procedura naboru wniosków zakończyła się przekazaniem listy rankingowej przedsięwzięć wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania Ministrowi Środowiska do zatwierdzenia w trybie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070 z późn. zm.).


Jednocześnie NFOŚiGW wystąpił do Ministra Środowiska o zgodę na podwyższenie alokacji konkursu do kwoty 49,3 mln zł.


Po zatwierdzeniu listy rankingowej przedsięwzięć Minister Środowiska zamieszcza na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska listę przedsięwzięć, które zostały zaakceptowane do dofinansowania w ramach konkursu.
Wyniki konkursu będą również zamieszczone na stronie internetowej NFOŚiGW poprzez umieszczenie listy rankingowej przedsięwzięć zaakceptowanych do dofinansowania.


Poniżej lista rankingowa przedsięwzięć wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania.

Lista rankingowa przedsięwzięć wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach I konkursu Programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) Część 2) Biogazownie rolnicze”  (plik PDF)

UWAGA!!!   Zał. 3 do Regulaminu I Konkursu Lista załączników wymagana do oceny według kryteriów 1.1 - 1.17 uległ zmianie. Zmiana dotyczy wykreślenia pkt. 3.2 w części II załącznika nr 3 w brzmieniu „Opinia Wydziału Ochrony Środowiska, właściwego terytorialnie starostwa lub urzędu wojewódzkiego przedsięwzięciu (z podaniem przewidywanej mocy źródła) z informacją o zgodności przedsięwzięcia z prowadzoną krajową/regionalną/lokalną polityką w zakresie ochrony środowiska, w tym z krajowymi/lokalnymi/regionalnymi programami i ich ocenami strategicznymi OOŚ.”   Poniżej nowa treść zał. 3 do Regulaminu Konkursu w trybie rejestracji zmian.     Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działający jako Krajowy operator systemu zielonych inwestycji przedstawia wyniki naboru I Konkursu Programu priorytetowego System zielonych inwestycji Część 2) – biogazownie rolnicze.

Kwota środków w formie dotacji przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć w tym konkursie wynosiła 36 mln zł.
W dniu 28.09.2010 r. zakończył się nabór wniosków ramach w.w programu priorytetowego.
 
Do NFOŚiGW wpłynęło 62 wnioski o dofinansowanie w formie dotacji, o łącznym koszcie całkowitym na kwotę 1 560 084 711,25 PLN.
 
 
 
Wnioski złożone w I konkursie GIS – biogazownie rolnicze w podziale na formę dofinansowania
 
 
Forma dofinansowania Liczba wniosków Wnioskowana kwota dofinansowania - dotacja (PLN) Wnioskowana kwota dofinansowania - pożyczka (PLN)
Dotacja 3 13 511 178 0
Dotacja i pożyczka 59 358 159 945 572 884 783
Razem 62 371 671 123 572 884 783
 

Obecnie trwa ocena wniosków.     Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działający jako Krajowy operator systemu zielonych inwestycji OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach
I konkursu programu priorytetowego p.n.: System zielonych inwestycji Część 2) – biogazownie rolnicze.
Dofinansowanie w I konkursie udzielane będzie wyłącznie w formie dotacji ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym, do 30% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. W celu uzyskania dodatkowych środków w formie pożyczki ze środków NFOŚiGW należy złożyć odrębny wniosek. W ramach niniejszego konkursu nie przewiduje się dodatkowych dotacji ze środków NFOŚiGW. Koszt całkowity przedsięwzięcia musi przewyższać 10 mln zł. Kwota środków w formie dotacji przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć w tym konkursie wynosi 36 mln zł. WNIOSKI MOZNA SKŁADAĆ W DNIACH OD 30 SIERPNIA 2010 ROKU DO 28 WRZEŚNIA 2010 ROKU, DO GODZ. 15:30. Przygotowane wnioski należy składać bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa
    z dopiskiem „GIS – Biogazownie rolnicze – Konkurs I" Dla wniosków przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu wniosku uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW. Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska i na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Informacje dodatkowe można uzyskać pod tel. 0-22 45 95 830, 45 95 840, 45 95 841, 45 95 843 bądź pod adresem e-mail: gis@nfosigw.gov.pl Wnioski powinny być opracowane zgodnie z dokumentacją konkursową zamieszczoną poniżej. Informacje nt. wartości wskaźników opałowych (WO) i wskaźników emisji CO2 (WE) w roku 2007 do raportowania w ramach Wspólnotowego Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2010, można znaleźć na stronie:

www.kashue.pl/index.php Do wyliczenia efektu ekologicznego należy stosować wskaźnik emisji dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący 0,89 MgCO2/MWh UWAGA
Poniżej zamieszczony został kalkulator pomocy publicznej wraz z przykładem

Kalkulator (plik XLS)

Przykład (plik XLS)

Przykład - opis (plik DOC)


Ikonka FAQ Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (strona otworzy się w nowym oknie) 


 

Dokumenty

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również