Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

I konkurs "Biomasa" - zakończony

10.01.2012 r.

Ogłoszenie wyników I konkursu w ramach Programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 3) Elektrociepłownie i ciepłownie na biomasę”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, działający jak Krajowy operator systemu zielonych inwestycji, uprzejmie informuje, że Minister Środowiska w dniu 04.01.2012 r. zaakceptował na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130 poz. 170 z późn. zm.) listę rankingową przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym, realizowanych w ramach Programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 3) Elektrociepłownie i ciepłownie na biomasę”.

Poniżej lista rankingowa przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania.

Lista rankingowa przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym w ramach I konkursu Programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 3) Elektrociepłownie i ciepłownie na biomasę” (plik PDF)

28.12.2011 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uprzejmie informuje, że Zarząd NFOŚiGW na posiedzeniu w dniu 12.10.2011 r. zatwierdził Listę rankingową przedsięwzięć wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach I konkursu Programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) Część 3) Elektrociepłownie i ciepłownie na biomasę”.


Alokacja konkursu wynosiła 36 mln zł.


Indywidualne decyzje o dofinansowaniu poszczególnych przedsięwzięć zostały podjęte przez Zarząd NFOŚiGW w dniu 30.11.2011 r. oraz zatwierdzone przez Radę Nadzorczą NFOŚiGW w dniu 13.12.2011 r. Procedura naboru wniosków zakończyła się przekazaniem listy rankingowej przedsięwzięć wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania Ministrowi Środowiska do zatwierdzenia w trybie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070 z późn. zm.).


Po zatwierdzeniu listy rankingowej przedsięwzięć Minister Środowiska zamieszcza na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska listę przedsięwzięć, które zostały zaakceptowane do dofinansowania w ramach konkursu.
Wyniki konkursu będą również zamieszczone na stronie internetowej NFOŚiGW poprzez umieszczenie listy rankingowej przedsięwzięć zaakceptowanych do dofinansowania.

Poniżej lista rankingowa przedsięwzięć wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania.

Lista rankingowa przedsięwzięć wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach I konkursu Programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) Część 3) Elektrociepłownie i ciepłownie na biomasę” (plik PDF)

UWAGA!!!   Zał. 3 do Regulaminu I Konkursu Lista załączników wymagana do oceny według kryteriów 1.1 - 1.17 uległ zmianie. Zmiana dotyczy wykreślenia pkt. 3.2 w części II załącznika nr 3 w brzmieniu „Opinia Wydziału Ochrony Środowiska, właściwego terytorialnie starostwa lub urzędu wojewódzkiego przedsięwzięciu (z podaniem przewidywanej mocy źródła) z informacją o zgodności przedsięwzięcia z prowadzoną krajową/regionalną/lokalną polityką w zakresie ochrony środowiska, w tym z krajowymi/lokalnymi/regionalnymi programami
i ich ocenami strategicznymi OOŚ.”
  Poniżej nowa treść zał. 3 do Regulaminu Konkursu w trybie rejestracji zmian.  

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działający jako Krajowy operator systemu zielonych inwestycji przedstawia wyniki naboru I Konkursu Programu priorytetowego System zielonych inwestycji Część 3) – elektrociepłownie i ciepłownie na biomasę.

W dniu 28.10.2010 r. zakończył się nabór wniosków w ramach w.w programu priorytetowego.

Kwota środków w formie dotacji przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć w tym konkursie wynosiła 36 mln zł. Wnioskodawcy mogli ubiegać się o dodatkowe środki w formie pożyczek, niezbędnym było złożenie odrębnego wniosku do NFOŚiGW.

Do NFOŚiGW wpłynęły wnioski o dofinansowanie dla 11 przedsięwzięć, o łącznym koszcie całkowitym 246 380 830,00 PLN.
 

Wnioski złożone w I konkursie GIS – elektrociepłownie i ciepłownie na biomasę w podziale na formę dofinansowania

Forma dofinansowania Liczba przedsięwzięć Wnioskowana kwota dofinansowania - PLN
Dotacja Pożyczka
Dotacja 2 21 660 000,00 0,00
Dotacja +pożyczka 9 37 516 450,00 75 881 665,00
Razem 11 59 176 450,00 75 881 665,00

Obecnie trwa ocena wniosków.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działający jako Krajowy operator systemu zielonych inwestycji

OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach
I konkursu programu priorytetowego p.n.: System zielonych inwestycji Część 3) – elektrociepłownie i ciepłownie na biomasę.

Dofinansowanie w I konkursie udzielane będzie wyłącznie w formie dotacji ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym, do 30% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. W celu uzyskania dodatkowych środków w formie pożyczki ze środków NFOŚiGW należy złożyć odrębny wniosek. W ramach niniejszego konkursu nie przewiduje się dodatkowych dotacji ze środków NFOŚiGW.

Koszt całkowity przedsięwzięcia musi przewyższać 2 mln zł.

Kwota środków w formie dotacji przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć w tym konkursie wynosi 36 mln zł.

WNIOSKI MOZNA SKŁADAĆ W DNIACH OD 29 WRZEŚNIA 2010 ROKU DO 28 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU, DO GODZ. 15:30.

Przygotowane wnioski należy składać bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

z dopiskiem „GIS – Biomasa – Konkurs I"

Dla wniosków przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu wniosku uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska i na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Informacje dodatkowe można uzyskać pod tel. 0-22 45 95 840, 45 95 830, 45 95 841, 45 95 843 bądź pod adresem e-mail: gis@nfosigw.gov.pl

Wnioski powinny być opracowane zgodnie z dokumentacją konkursową zamieszczoną poniżej.

Informacje nt. wartości wskaźników opałowych (WO) i wskaźników emisji CO2 (WE) w roku 2007 do raportowania w ramach Wspólnotowego Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2010, można znaleźć na stronie:

www.kashue.pl/index.php

Do wyliczenia efektu ekologicznego należy stosować wskaźnik emisji dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący 0,89 MgCO2/MWh

UWAGA

W ogłoszeniu I konkursu w ramach Programu priorytetowego System zielonych inwestycji Część 2) - biogazownie rolnicze został opublikowanych kalkulator pomocy publicznej wraz z przykładem, który może być również stosowany dla wniosków składanych w ramach I konkursu System zielonych inwestycji Część 3) - elektrociepłownie i ciepłownie na biomasę. kliknij >>TUTAJ<<


Ikonka FAQ Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (strona otworzy się w nowym oknie) 


Uwaga!
Dnia 9 września 2010 r. zamieszczono poniżej poprawny załącznik nr 3 do Regulaminu I konkursu "Załączniki wymagane do wniosku".

UWAGA dotycząca wniosków pożyczkowych

Zgodnie z zapisami Regulaminu (par. 4 ust. 5) i Programu priorytetowego (ust. 10) Wnioskodawca w celu uzyskania dodatkowego dofinansowania w formie pożyczki ze środków NFOŚiGW innych niż GIS może złożyć odrębny Wniosek do NFOŚiGW. Wniosek o pożyczkę należy złożyć równocześnie z wnioskiem o dotację GIS, na formularzu znajdującym się poniżej. Wniosek o pożyczkę (oryginał i kopia) należy umieścić w odrębnej teczce / segregatorze z widocznym napisem „POŻYCZKA”. Wersja elektroniczna wniosku o pożyczkę powinna być zamieszczona na płycie CD dołączonej do wniosku o dotację GIS.

Wszystkie informacje i dokumenty niezbędne do oceny wniosku o pożyczkę zostaną dołączone do wniosku o dotację GIS, który dotyczy tego samego Przedsięwzięcia.

Zgodnie z zapisami Programu priorytetowego, Wniosek o pożyczkę musi być złożony wraz z wnioskiem o dotację GIS. Procedura oceny Wniosku o pożyczkę jest analogiczna jak dla Wniosku o dotację GIS.

 

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również