Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

I konkurs GAZELA - zakończony

26.08.2015 r.

KOMUNIKAT
AKTUALIZACJA REGULAMINU I KONKURSU

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działający jako Krajowy operator systemu zielonych inwestycji informuje, że ulega zmianie treść Regulaminu I Konkursu programu priorytetowego p.n.: System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme). Część 7) Gazela - Niskoemisyjny transport miejski.

Zostały wprowadzone poniższe zmiany polegające na nadaniu w § 3:

1) ust. 1 następującego brzmienia:
„NFOŚiGW w ramach niniejszego konkursu przeznacza środki w łącznej wysokości 142 815 706 zł na dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji.”;

2) ust. 2 następującego brzmienia:
„Okres kwalifikowalności kosztów: od 01.01.2012 r. do 31.12.2017 r., w którym poniesione koszty mogą być uznane za kwalifikowane i stanowić podstawę wyliczenia wysokości dofinansowania, z zastrzeżeniem, że koszty poniesione na przedsięwzięcie przed datą złożenia wniosku będą uznane, jako wkład własny wnioskodawcy i zaliczone do kosztów całkowitych nie podlegających refundacji ze środków GIS lub innych środków NFOŚiGW.”;

3) ust. 5 następującego brzmienia:
„Warunkiem udzielenia dofinansowania jest realizacja przedsięwzięcia zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym sporządzonym w sposób umożliwiający wydatkowanie 100% dofinansowania oraz zakończenie realizacji Przedsięwzięcia do dnia 31.12.2017 r.”;

4) ust. 6 następującego brzmienia:
„W wyniku zrealizowania przedsięwzięć wybranych w drodze konkursu szacuje się uzyskanie następującego efektu ekologicznego: ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla w wyniku oszczędności energii na poziomie 1478 Mg/rok”.

zmiana_regulaminu_i_konkursu_2015.pdf
zmiana_regulaminu_i_konkursu_2015.pdf - (375,72 KB) Zaktualizowany Regulamin I Konkursu

18.04.2014 r.

Lista rankingowa przedsięwzięć wstępnie zakwalifikowanych
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, działający jako Krajowy operator systemu zielonych inwestycji uprzejmie informuje, że Zarząd NFOŚiGW na posiedzeniu w dniu 17 kwietnia 2014 roku zatwierdził Listę rankingową przedsięwzięć wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach I Konkursu programu priorytetowego "System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme). Część 7) Gazela - Niskoemisyjny transport miejski” w podziale na listę rankingową podstawową i rezerwową.
Zgodnie z Regulaminem Konkursu, w przypadku, gdy suma wnioskowanego dofinansowania przedsięwzięć znajdujących w projekcie listy rankingowej przekracza dostępne środki alokacji przeznaczonej na konkurs, listę rankingową dzieli się na listę rankingową podstawową i listę rankingową rezerwową, na której umieszczone są przedsięwzięcia, dla których pula środków została wyczerpana. 
 
Wnioskodawcy, których przedsięwzięcia umieszczone zostały na liście rankingowej podstawowej przedsięwzięć wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania, otrzymają pisemną informację o wynikach konkursu wraz z zaproszeniem na spotkanie dotyczące uszczegółowienia warunków dofinansowania.
Wnioskodawcy, których przedsięwzięcia umieszczone zostały na liście rankingowej rezerwowej przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania, otrzymają pisemną informację o dalszej procedurze postępowania w przypadku zwolnienia środków lub zwiększenia alokacji.
W wyniku przeprowadzonych spotkań dotyczących uszczegółowienia warunków dofinansowania, zostaną przygotowane indywidualne decyzje w sprawie udzielenia dofinansowania tj. Uchwały Zarządu NFOŚiGW oraz Uchwały Rady Nadzorczej NFOŚiGW.

W przypadku dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym, zgodnie z Regulaminem Konkursu, będą to decyzje warunkowe (pod warunkiem zaakceptowania przedsięwzięcia do udzielenia dofinansowania przez Ministra Środowiska).

 

23.05.2013 r.

KOMUNIKAT


Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działający jako Krajowy operator systemu zielonych inwestycji informuje, że ulega zmianie treść Regulaminu I Konkursu programu priorytetowego p.n.: System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme). Część 7) Gazela - Niskoemisyjny transport miejski.
Zostały wprowadzone poniższe zmiany:
- pkt. 8 w par 18 otrzymuje brzmienie: "Niezależnie od uprawnienia określonego w ust. 7, NFOŚiGW zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień niniejszego Regulaminu oraz jego załączników w przypadku zmian w obowiązującym prawie niezależnie od tego czy zmiany te będą korzystne dla wnioskodawców/beneficjentów."

aktualizacja_regulamin_i_konkursu_gazela_09.05.2013.pdf
aktualizacja_regulamin_i_konkursu_gazela_09.05.2013.pdf - (130,96 KB) Zaktualizowany Regulamin I konkursu GAZELA - 09.05.2013 r.

 
11.04.2013 r.
 Podsumowanie naboru wniosków
 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, działający jako Krajowy operator systemu zielonych inwestycji, przedstawia wyniki naboru I Konkursu Programu priorytetowego p.n.: System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 7) GAZELA - Niskoemisyjny transport miejski.

W dniu 02.04.2013 r. zakończył się nabór wniosków w ramach ww. programu priorytetowego.
 
Kwota środków w formie dotacji przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć w tym konkursie wynosiła 80 mln PLN.
Do NFOŚiGW wpłynęły wnioski o dofinansowanie dla 32 przedsięwzięć, na kwotę dofinansowania 643,6 mln PLN.
Wnioski dotyczą zakupu 362 niskoemisyjnych autobusów miejskich.

 

31.12.2012 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działający jako Krajowy operator systemu zielonych inwestycji

OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach I konkursu programu priorytetowego p.n.: System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme)
Część 7) GAZELA – Niskoemisyjny transport miejski.


Dofinansowanie w I konkursie udzielane będzie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji ze środków NFOŚiGW, w tym ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym (GIS) w konkursie wynosi 80 mln zł.

Minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia: nie może być mniejszy niż 8 mln zł.

Wnioski wstępne mozna składać od 1 marca do 2 kwietnia 2013 roku, do godz. 15:30.

Przygotowane wnioski należy składać bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa
z dopiskiem „GIS – GAZELA niskoemisyjny transport miejski – Konkurs I”

Dla wniosków przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu wniosku uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz na stronie Ministerstwa Środowiska.

Wnioski składane są w dwóch etapach. W pierwszym etapie składany jest wniosek wstępny wraz z załącznikami. Wnioski wstępne podlegają ocenie pod kątem spełnienie formalnych kryteriów dostępu. Wnioskodawcy, których wnioski wstępne zostaną ocenione pozytywnie, będą zobowiązani do złożenia pełnego wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w terminie 120 dni kalendarzowych (termin liczony od dnia otrzymania informacji o wyniku oceny wniosku wstępnego).

Szczegółowe informacje o warunkach udziału w konkursie oraz sposobu przygotowania wniosków (wstępnego oraz o dofinansowanie) oraz wymaganych załączników znajdują się w programie priorytetowym oraz Regulaminie konkursu.

Treść programu priorytetowego GAZELA znajduje się w zakładce System Zielonych Inwestycji GIS/ Programy priorytetowe


Ikonka FAQ Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (strona otworzy się w nowym oknie) 


Szczegółowe informacje:
Departament Ochrony Klimatu
Aleksandra Kopcińska - tel. (22) 45-90-480

Mariusz Przeczka - tel. (22) 45-90-200


 

 

Formularz wniosku wstępnego:

formularz_wniosek_cz.a.doc
formularz_wniosek_cz.a.doc - (159,5 KB) Część A Formularz wniosku
zal._1_do_regulaminu_czesc_a.1_dot_pomocy_publicznej_wniosek_wstepny.doc
zal._1_do_regulaminu_czesc_a.1_dot_pomocy_publicznej_wniosek_wstepny.doc - (183,5 KB) Część A.1 Część dotycząca pomocy publicznej
zal._1_do_regulaminu_czesc_b_ekologiczno_-_techniczna_wniosek_wstepny.doc
zal._1_do_regulaminu_czesc_b_ekologiczno_-_techniczna_wniosek_wstepny.doc - (46,5 KB) Część B Część ekologiczno- techniczna wniosku wstępnego
hrf_dotacja.xls
hrf_dotacja.xls - (45,5 KB) Harmonogram rzeczowo – finansowy
instrukcja_do_hrf_dotacja.doc
instrukcja_do_hrf_dotacja.doc - (31 KB) Instrukcja wypełniania harmonogramu

 

Formularz wniosku o dofinansowanie:

formularz_wniosek_cz.a.doc
formularz_wniosek_cz.a.doc - (159,5 KB) Część A Formularz wniosku
zal._2_do_regulaminu_czesc_b_czesc_ekologiczna-techniczna_wniosku.doc
zal._2_do_regulaminu_czesc_b_czesc_ekologiczna-techniczna_wniosku.doc - (75,5 KB) Część B Część ekologiczno- techniczna wniosku
zal._2_do_regulaminu_czesc_b_formularz_ekol_tech_tabele.xls
zal._2_do_regulaminu_czesc_b_formularz_ekol_tech_tabele.xls - (94 KB) Część B formularz ekologiczno - techniczny
czesc_c_czesc_finansowa_wniosku_o_dofinansowanie.doc
czesc_c_czesc_finansowa_wniosku_o_dofinansowanie.doc - (82 KB) Część C Część finansowa wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia
czesc_c_czesc_finansowa_wniosku_o_dof_instrukcja_wypelniania.doc
czesc_c_czesc_finansowa_wniosku_o_dof_instrukcja_wypelniania.doc - (164 KB) Część C Część finansowa wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia – instrukcja wypełniania
czesc_c_finansowa_wniosku_o_dofinansowanie_-_tabele.xls
czesc_c_finansowa_wniosku_o_dofinansowanie_-_tabele.xls - (467 KB) Część C Część finansowa wniosku o dofinansowanie – tabele
hrf_dotacja.xls
hrf_dotacja.xls - (45,5 KB) Harmonogram rzeczowo – finansowy
instrukcja_do_hrf_dotacja.doc
instrukcja_do_hrf_dotacja.doc - (31 KB) Instrukcja wypełniania harmonogramu
formularz_de_minimis.doc
formularz_de_minimis.doc - (226,5 KB) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
formularz_inna_niz_pomoc_de_minimis.doc
formularz_inna_niz_pomoc_de_minimis.doc - (234 KB) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również