Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

I konkurs "Sieci elektroenergetyczne" - zakończony

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działający jako Krajowy operator systemu zielonych inwestycji informuje, że na podstawie zapisów §11 ust. 9 Regulaminu konkursu unieważnia I konkurs w ramach programu priorytetowego System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 4) Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu podłączenia odnawialnych źródeł energii wiatrowej.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje potencjalnych Wnioskodawców, że planuje w II połowie 2011 roku ogłoszenie kolejnego naboru wniosków. NFOŚiGW pracuje w chwili obecnej nad zmianami zapisów przedmiotowego programu priorytetowego w celu polepszenia warunków uczestniczenia w konkursie.

Zatwierdzony program priorytetowy zostanie opublikowany na stronie internetowej NFOŚiGW.

28.09.2010 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działający jako Krajowy operator systemu zielonych inwestycji przedstawia wyniki naboru I Konkursu Programu priorytetowego System zielonych inwestycji Część 4) – budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu podłączenia odnawialnych źródeł energii wiatrowej.

Kwota środków w formie dotacji przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć w tym konkursie wynosiła 43,7 mln zł.

W dniu 28.09.2010 r. zakończył się nabór wniosków ramach w.w programu priorytetowego.

Do NFOŚiGW wpłynęły 2 wnioski o dofinansowanie w formie dotacji. Łączny koszt całkowity wynosi 181 435 643 PLN, wnioskowane dofinansowanie w formie dotacji wynosi 33 610 030 PLN.

Obecnie trwa ocena wniosków.

27.07.2010 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wodnej działający jako Krajowy operator systemu zielonych inwestycji

OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach
I konkursu programu priorytetowego p.n.: System zielonych inwestycji Część 4) – budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu podłączenia odnawialnych źródeł energii wiatrowej.

Dofinansowanie w I konkursie udzielane będzie wyłącznie w formie dotacji ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym - 200 zł za każdy kW przyłączonej mocy ze źródeł wiatrowej energii odnawialnej, lecz nie więcej niż 20% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. W ramach niniejszego konkursu nie przewiduje się dodatkowych dotacji ze środków NFOŚiGW. 

Koszt całkowity przedsięwzięcia musi przewyższać 50 mln zł.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć w tym konkursie wynosi 43,7 mln zł.

WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ W DNIACH OD 30 SIERPNIA 2010 ROKU DO 28 WRZEŚNIA 2010 ROKU, DO GODZ. 15:30.

Przygotowane wnioski należy składać bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

z dopiskiem „GIS – Sieci elektroenergetyczne – Konkurs I"

Dla wniosków przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu wniosku uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska i na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Informacje dodatkowe można uzyskać pod tel. 0-22 45 95 841, 45 95 830, 45 95 840, 45 95 843 bądź pod adresem e-mail: gis@nfosigw.gov.pl

Wnioski powinny być opracowane zgodnie z dokumentacją konkursową zamieszczoną poniżej.

Do wyliczenia efektu ekologicznego należy stosować wskaźnik emisji dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący 0,89 MgCO2/MWh

UWAGA
W ogłoszeniu I konkursu w ramach Programu priorytetowego System zielonych inwestycji Część 2) - biogazownie rolnicze został opublikowanych kalkulator pomocy publicznej wraz z przykładem. Dla wniosków składanych w ramach I konkursu System zielonych inwestycji Część 4) - budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu podłączenia odnawialnych źródeł energii wiatrowej można skorzystać z arkusza "EDB" powyższego kalkulatora, należy jednak zwrócić uwagę na katalog kosztów kwalifikowanych do dotacji, który różni się od katalogu dla biogazowni.
Kliknij >>TUTAJ<<
 


Ikonka FAQ Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (strona otworzy się w nowym oknie) 


.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również