Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

I konkurs SOWA - zakończony

03.04.2014 r.

Trzecia częściowa lista przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania


Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, działający jak Krajowy operator systemu zielonych inwestycji, uprzejmie informuje, że Minister Środowiska w dniu 31.03.2014 r. zaakceptował na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1107) trzecią częściową listę rankingową przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym, realizowanych w ramach I konkursu programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme). Część 6) SOWA - Energooszczędne oświetlenie uliczne”.

NFOŚiGW informuje, że trzecia częściowa lista rankingowa jest ostatnią listą rankingową w ramach I konkursu programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme). Część 6) SOWA - Energooszczędne oświetlenie uliczne”.


Trzecią częściową listę zamieszczamy poniżej.

trzecia_lista_rankingowa_przedsiewziec_zakwalifikowanych_sowa.pdf
trzecia_lista_rankingowa_przedsiewziec_zakwalifikowanych_sowa.pdf - (57,06 KB) III częściowa lista przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach konkursu SOWA

 

03.04.2014 r.

Druga częściowa lista przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania


Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, działający jak Krajowy operator systemu zielonych inwestycji, uprzejmie informuje, że Minister Środowiska w dniu 31.03.2014 r. zaakceptował na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1107) drugą częściową listę rankingową przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym, realizowanych w ramach I konkursu programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme). Część 6) SOWA - Energooszczędne oświetlenie uliczne”.


Drugą częściową listę zamieszczamy poniżej.
 

druga_lista_rankingowa_przedsiewziec_zakwalifikowanych_sowa.pdf
druga_lista_rankingowa_przedsiewziec_zakwalifikowanych_sowa.pdf - (48,08 KB) II częściowa lista przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach konkursu SOWA

 

18.03.2014 r.

Aktualizacja pierwszej częściowej listy przedsięwzięć
zakwalifikowanych do dofinansowania


Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, działający jak Krajowy operator systemu zielonych inwestycji, uprzejmie informuje, że zaktualizowano pierwszą częściową listę rankingową przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym, realizowanych w ramach I konkursu programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme). Część 6) SOWA - Energooszczędne oświetlenie uliczne”.

Zaktualizowaną pierwszą częściową listę załączamy poniżej.

aktualizacja_i_czesciowa_lista_rankingowa_sowa.pdf
aktualizacja_i_czesciowa_lista_rankingowa_sowa.pdf - (46,32 KB) Zaktualizowana I częściowa lista przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach konkursu SOWA

 

15.01.2014 r.

Pierwsza częściowa lista przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania


Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, działający jak Krajowy operator systemu zielonych inwestycji, uprzejmie informuje, że Minister Środowiska w dniu 03.01.2014 r. zaakceptował na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1107) pierwszą częściową listę rankingową przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym, realizowanych w ramach I konkursu programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme). Część 6) SOWA - Energooszczędne oświetlenie uliczne”.

NFOŚiGW informuje, że w ramach I konkursu będą sporządzone kolejne częściowe listy rankingowe, których publikacja nastąpi po zatwierdzeniu przez Ministra Środowiska.

Pierwszą częściową listę załączamy poniżej.

pierwsza_czesciowa_lista_rankingowa_sowa.pdf
pierwsza_czesciowa_lista_rankingowa_sowa.pdf - (46,29 KB) I częściowa lista przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach konkursu SOWA

 

01.10.2013 r.

Lista rankingowa przedsięwzięć wstępnie zakwalifikowanych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, działający jako Krajowy operator systemu zielonych inwestycji uprzejmie informuje, że Zarząd NFOŚiGW na posiedzeniu w dniu 25 września 2013 roku zatwierdził Listę rankingową przedsięwzięć wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach I Konkursu programu priorytetowego "System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme). Część 6) SOWA - Energooszczędne oświetlenie uliczne".


Lista rankingowa I konkursu programu GIS cz. 6  SOWA - Energooszczędne oświetlenie uliczne

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Regulaminem I Konkursu, z Wnioskodawcami przedsięwzięć umieszczonych na ww. liście rankingowej będą prowadzone negocjacje dotyczące warunków dofinansowania. Decyzja o dofinansowaniu i jego warunkach dla poszczególnych przedsięwzięć zatwierdzana będzie przez Zarząd NFOŚiGW i w przypadkach określonych prawem – przez Radę Nadzorczą.

Procedura naboru wniosków kończy się przekazaniem listy rankingowej Ministrowi Środowiska do zatwierdzenia w trybie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070 z późn. zm.).

Wyniki konkursu po zatwierdzeniu listy rankingowej przedsięwzięć zaakceptowanych do dofinansowania przez Ministra Środowiska będą zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska oraz Narodowego Funduszu.
 

 


23.05.2013 r.

KOMUNIKAT


Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działający jako Krajowy operator systemu zielonych inwestycji informuje, że ulega zmianie treść Regulaminu I Konkursu programu priorytetowego p.n.: System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme). Część 6) SOWA - Energooszczędne oświetlenie uliczne.
Zostały wprowadzone poniższe zmiany:
- pkt. 8 w par 7 otrzymuje brzmienie: "Niezależnie od uprawnienia określonego w ust. 7, NFOŚiGW zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień niniejszego Regulaminu oraz jego załączników w przypadku zmian w obowiązującym prawie niezależnie od tego czy zmiany te będą korzystne dla wnioskodawców/beneficjentów."

aktualizacja__regulamin_i_konkursu_sowa_09.05.2013.pdf
aktualizacja__regulamin_i_konkursu_sowa_09.05.2013.pdf - (226,41 KB) Zaktualizowany Regulamin I konkursu SOWA - 09.05.2013 r.


10.05.2013 r.

Podsumowanie naboru wniosków

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, działający jako Krajowy operator systemu zielonych inwestycji, przedstawia wyniki naboru I konkursu programu priorytetowego p.n.: System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme). Część 6) SOWA - Energooszczędne oświetlenie uliczne.

W dniu 30.04.2013 r. zakończył się nabór wniosków w ramach ww. programu priorytetowego.
Do NFOŚiGW wpłynęły wnioski o dofinansowanie dla 48 przedsięwzięć, o łącznym koszcie całkowitym 265,83 mln PLN.

Wnioskowana forma dofinansowania Liczba przedsięwzięć Wnioskowania kwota dofinansowania
dotacja mln PLN pożyczka mln PLN
dotacja 14 40,73 0
dotacja + pożyczka 34 77,54 90,37
Razem 48 118,27 90,37

 

31.12.2012 r.


Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działający jako Krajowy operator Systemu Zielonych Inwestycji

OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach I konkursu programu priorytetowego p.n.: System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme)
Część 6) SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne.


Dofinansowanie w I konkursie udzielane będzie w formie dotacji do 45% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

W celu uzyskania dodatkowych środków w formie pożyczki ze środków NFOŚiGW należy złożyć odrębny wniosek. Dofinansowanie w formie pożyczki do 55% kosztów całkowitych przedsięwzięcia.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji ze środków NFOŚiGW, w tym ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym (GIS) w konkursie wynosi 160 mln zł.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć w formie pożyczki ze środków NFOŚiGW wynosi 196 mln zł.

Minimalne ograniczenie emisji CO2 o 40% w wyniku realizacji przedsięwzięcia.
Minimalne ograniczenie emisji CO2 o 250 Mg/rok w wyniku realizacji przedsięwzięcia.

Wnioski można składać w dniach od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2013 roku do godz. 15:30.

Przygotowane wnioski należy składać bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa
z dopiskiem „GIS – SOWA oświetlenie uliczne – Konkurs I”

Dla wniosków przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu wniosku uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.


Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz na stronie Ministerstwa Środowiska.

Szczegółowe informacje o warunkach udziału w konkursie oraz sposobu przygotowania wniosków oraz wymaganych załączników znajdują się w programie priorytetowym oraz Regulaminie konkursu.

Treść programu priorytetowego SOWA znajduje się w zakładce System Zielonych Inwestycji GIS/ Programy priorytetowe


Ikonka FAQ Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (strona otworzy się w nowym oknie) 


Szczegółowe informacje:
Departament Ochrony Klimatu
Michał Kolasiński – tel. 45-95-842


 


Formularz wniosku o dofinansowanie:

formularz_wniosku_czesc_a.doc
formularz_wniosku_czesc_a.doc - (159,5 KB) Część A Formularz wniosku
zal._1_do_regulaminu_czesc_b_ekologiczno_-_techniczna_wniosku.doc
zal._1_do_regulaminu_czesc_b_ekologiczno_-_techniczna_wniosku.doc - (72,5 KB) Część B Część ekologiczno- techniczna wniosku
zal._2_do_regulaminu_metodyka_zal._3__formularz_ekol-tech.xls
zal._2_do_regulaminu_metodyka_zal._3__formularz_ekol-tech.xls - (119,5 KB) Formularz ekologiczno - techniczny
wniosek_czesc_c.doc
wniosek_czesc_c.doc - (82,5 KB) Część C Część finansowa wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia
wniosek_czesc_c_instrukcja_wypelniania.doc
wniosek_czesc_c_instrukcja_wypelniania.doc - (164,5 KB) Część C Część finansowa wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia – instrukcja wypełniania
wniosek_czesc_c_-_tabele_finansowe.xls
wniosek_czesc_c_-_tabele_finansowe.xls - (467 KB) Część C Część finansowa wniosku o dofinansowanie – tabele
wzor__hrf_dotacja.xls
wzor__hrf_dotacja.xls - (45,5 KB) Harmonogram rzeczowo – finansowy dotacja
instrukcja_do_hrf_dotacja.pdf
instrukcja_do_hrf_dotacja.pdf - (35,61 KB) Instrukcja wypełniania harmonogramu
wzor_hrf_pozyczka.xls
wzor_hrf_pozyczka.xls - (51 KB) Harmonogram rzeczowo – finansowy pożyczka
instrukcja_do_hrf_pozyczka.pdf
instrukcja_do_hrf_pozyczka.pdf - (69,55 KB) Instrukcja wypełniania harmonogramu

 

UWAGA dotycząca wniosków pożyczkowych
W celu uzyskania dodatkowych środków w formie pożyczki ze środków NFOŚiGW należy złożyć równocześnie z wnioskiem o dofinansowanie w formie dotacji odrębny wniosek o dofinansowanie w formie pożyczki. Procedura oceny wniosku o pożyczkę jest analogiczna jak dla wniosku o dotację.

Wniosek o pożyczkę wraz z załącznikami (oryginał i kopia) należy umieścić w odrębnej teczce/segregatorze z widocznym napisem „POŻYCZKA”. Wersja elektroniczna powyższych dokumentów powinna być zamieszczona na płycie CD dołączonej do wniosku o dotację.

Wniosek o pożyczkę należy złożyć na formularzu „Część A Formularz wniosku”. Do wniosku o pożyczkę należy dołączyć harmonogram rzeczowo – finansowy pożyczkowy, pozostałe dokumenty należy dołączyć do dokumentacji wniosku dotacyjnego (zgodnie z instrukcjami dla poszczególnych części).

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również