Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

I konkurs cz.5 "Zarządzanie energią" dla PAN PIK - zakończony

17.02.2016 r.

Raporty Beneficjentów z monitorowania efektu ekologicznego

W okresie pięciu lat od zakończenia realizacji inwestycji każdy projekt wymaga właściwego monitorowania uzyskanego efektu ekologicznego. Zgodnie z umowami o dofinansowanie Beneficjenci zobowiązani są przedstawiać NFOŚiGW roczne Raporty z monitorowania osiągniętej redukcji emisji.

UWAGA!

Ze względu na błędy jakie pojawiają się w przedkładanych NFOŚiGW Raportach oraz Opiniach z weryfikacji, przed przystąpieniem do sporządzania Raportu oraz weryfikacji Raportu należy zapoznać się z instrukcją oraz z Metodyką.

Więcej informacji na temat monitorowania efektu ekologicznego, w tym wzór Raportu, proponowany wzór  Opinii z weryfikacji oraz Instrukcja sporządzania Raportu jest udostępniona na:

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/system-zielonych-inwestycji---gis/.

Bardzo prosimy o stosowanie udostępnionych wzorów.

Pliki do pobrania:

Metodyka

Załącznik do Metodyki - Instrukcja sporządzenia dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania

Załącznik do Metodyki - Instrukcja weryfikacji rezultatów monitorowania


 

27.02.2015 r.

Raporty Beneficjentów z monitorowania efektu ekologicznego

W okresie pięciu lat od zakończenia realizacji inwestycji każdy projekt wymaga właściwego monitorowania uzyskanego efektu ekologicznego. Zgodnie z umowami o dofinansowanie Beneficjenci zobowiązani są przedstawiać NFOŚiGW roczne Raporty z monitorowania osiągniętej redukcji emisji.

UWAGA!

Ze względu na błędy jakie pojawiają się w przedkładanych NFOŚiGW Raportach oraz Opiniach z weryfikacji, przed przystąpieniem do sporządzania Raportu oraz weryfikacji Raportu należy zapoznać się z instrukcją oraz z Metodyką.

Więcej informacji na temat monitorowania efektu ekologicznego, w tym wzór Raportu, proponowany wzór  Opinii z weryfikacji oraz Instrukcja sporządzania Raportu jest udostępniona na:

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/system-zielonych-inwestycji---gis/.

Bardzo prosimy o stosowanie udostępnionych wzorów.

Pliki do pobrania:

Metodyka

Załącznik do Metodyki - Instrukcja sporządzenia dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania

Załącznik do Metodyki - Instrukcja weryfikacji rezultatów monitorowania


 

10.01.2012 r.

Ogłoszenie wyników I konkursu w ramach Programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, działający jak Krajowy operator systemu zielonych inwestycji, uprzejmie informuje, że Minister Środowiska w dniu 04.01.2012 r. zaakceptował na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130 poz. 170 z późn. zm.) listę rankingową przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym, realizowanych w ramach Programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych”.

Poniżej lista rankingowa przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania.
 

lista_rankingowa_gis_cz._5_pan_pik_zatwierdzona_przez_ms.pdf
lista_rankingowa_gis_cz._5_pan_pik_zatwierdzona_przez_ms.pdf - (41,32 KB) Lista rankingowa przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym w ramach I konkursu Programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 5) Zarządzanie energią w bu

 

 

07.11.2011 r.


Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uprzejmie informuje, że Zarząd NFOŚiGW na posiedzeniu w dniu 17.10.2011 r. zatwierdził Listę rankingową przedsięwzięć wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach I konkursu Programu priorytetowego "System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych".

Jednocześnie alokacja I Konkursu została zwiększona do kwoty 69,5 mln zł.

Listę załączamy poniżej.

Ponadto informujemy, że zgodnie z Regulaminem I Konkursu, z Wnioskodawcami przedsięwzięć umieszczonych na ww. liście rankingowej będą prowadzone negocjacje dotyczące warunków dofinansowania. Decyzja o dofinansowaniu i jego warunkach dla poszczególnych przedsięwzięć zatwierdzana będzie przez Zarząd NFOŚiGW i w przypadkach określonych prawem – przez Radę Nadzorczą.

Procedura naboru wniosków kończy się przekazaniem listy rankingowej Ministrowi Środowiska do zatwierdzenia w trybie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070 z późn. zm.).

Wyniki konkursu po zatwierdzeniu listy rankingowej przedsięwzięć zaakceptowanych do dofinansowania przez Ministra Środowiska będą zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska oraz Narodowego Funduszu.

 

 

 

15.06.2011 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działający jako Krajowy operator systemu zielonych inwestycji przedstawia wyniki naboru I Konkursu Programu priorytetowego System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych.

W dniu 13.06.2011 r. zakończył się nabór wniosków w ramach ww. programu priorytetowego.

Kwota środków w formie dotacji przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć w tym konkursie wynosi 50 mln PLN.

W ramach naboru wpłynęło 25 wniosków o dofinansowanie w formie dotacji na łączną kwotę 111 220 836 PLN, przy łącznym koszcie całkowitym projektów 121 715 158,50 PLN.

Obecnie trwa ocena wniosków.

 

 

02.05.2011 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działający jako Krajowy operator systemu zielonych inwestycji OGŁASZA NABÓR wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach I konkursu programu priorytetowego p.n.: System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych.
 
Konkurs skierowany jest do: 
·         Polskiej Akademii Nauk oraz utworzonych przez nią instytutów naukowych;
·         państwowych instytucji kultury;
·         instytucji gospodarki budżetowej.
 
Dofinansowanie w I konkursie udzielane będzie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć w konkursie wynosi 50 mln zł.
 
Minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia: powyżej 2 mln zł.
 
Wnioski można składać w dniach od 13 MAJA 2011 roku do 11 CZERWCA 2011 roku, do godz. 15:30 (z uwagi na fakt, że termin 30-dniowy naboru wniosków upływa w sobotę, NFOŚiGW będzie przyjmował wnioski składane do 13 CZERWCA 2011 ROKU).
 
Przygotowane wnioski należy składać bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa
z dopiskiem „GIS – Zarządzanie energią cz. 5 – Konkurs I PAN PIK
 
Dla wniosków przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu wniosku uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.
Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska i na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 0-22 45 95 843,  0-22 45 95 840, 0-22 45 95 830, 0-22 45 95 841 bądź pod adresem e-mail: gis@nfosigw.gov.pl
 
Wnioski powinny być opracowane zgodnie z dokumentacją konkursową zamieszczoną poniżej.
 
Informacje nt. wartości wskaźników opałowych (WO) i wskaźników emisji CO2 (WE) w roku 2008 do raportowania w ramach Wspólnotowego Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2011, można znaleźć na stronie:
http://www.kashue.pl/index.php?page=materialy-do-pobrania
 
Do wyliczenia efektu ekologicznego należy stosować wskaźnik emisji dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący 0,89 MgCO2/MWh.

Dokumentacja konkursowa:

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również