Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

I konkurs "Zarządzanie energią" - zakończony

17.02.2016 r.

Raporty Beneficjentów z monitorowania efektu ekologicznego

W okresie pięciu lat od zakończenia realizacji inwestycji każdy projekt finansowany ze środków GIS zgromadzonych na Rachunku klimatycznym wymaga właściwego monitorowania uzyskanego efektu ekologicznego. Zgodnie z umowami o dofinansowanie Beneficjenci zobowiązani są przedstawiać NFOŚiGW roczne Raporty z monitorowania osiągniętej redukcji emisji.

UWAGA!

Ze względu na błędy jakie pojawiają się w przedkładanych NFOŚiGW Raportach oraz Opiniach z weryfikacji, przed przystąpieniem do sporządzania Raportu oraz weryfikacji Raportu należy zapoznać się z instrukcją oraz z Metodyką.

Więcej informacji na temat monitorowania efektu ekologicznego, w tym wzór Raportu, proponowany wzór  Opinii z weryfikacji oraz Instrukcja sporządzania Raportu jest udostępniona na:

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/system-zielonych-inwestycji---gis/.

Bardzo prosimy o stosowanie udostępnionych wzorów.

Pliki do pobrania:

Metodyka

Załącznik do Metodyki - Instrukcja sporządzenia dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania

Załącznik do Metodyki - Instrukcja weryfikacji rezultatów monitorowania


 

27.02.2015 r.

Raporty Beneficjentów z monitorowania efektu ekologicznego

W okresie pięciu lat od zakończenia realizacji inwestycji każdy projekt finansowany ze środków GIS zgromadzonych na Rachunku klimatycznym wymaga właściwego monitorowania uzyskanego efektu ekologicznego. Zgodnie z umowami o dofinansowanie Beneficjenci zobowiązani są przedstawiać NFOŚiGW roczne Raporty z monitorowania osiągniętej redukcji emisji.

UWAGA!

Ze względu na błędy jakie pojawiają się w przedkładanych NFOŚiGW Raportach oraz Opiniach z weryfikacji, przed przystąpieniem do sporządzania Raportu oraz weryfikacji Raportu należy zapoznać się z instrukcją oraz z Metodyką.

Więcej informacji na temat monitorowania efektu ekologicznego, w tym wzór Raportu, proponowany wzór  Opinii z weryfikacji oraz Instrukcja sporządzania Raportu jest udostępniona na:

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/system-zielonych-inwestycji---gis/.

Bardzo prosimy o stosowanie udostępnionych wzorów.

Pliki do pobrania:

Metodyka

Załącznik do Metodyki - Instrukcja sporządzenia dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania

Załącznik do Metodyki - Instrukcja weryfikacji rezultatów monitorowania


 

Lista rankingowa

Ogłoszenie wyników I konkursu w ramach Programu priorytetowego System zielonych inwestycji Część 1) – zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej

03.08.2011 r.
 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, działający jak Krajowy operator  systemu zielonych inwestycji, uprzejmie informuje, że Minister Środowiska w dniu 01.08.2011 r. zaakceptował na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130 poz. 170 z późn. zm. ) kolejne listy rankingowe przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym, realizowanych w ramach programu priorytetowego pn. System zielonych inwestycji (GIS-Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej.
 
Zatwierdzone listy rankingowe przedsięwzięć załączamy poniżej.

19.04.2011 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, działający jak Krajowy operator  systemu zielonych inwestycji, uprzejmie informuje, że Minister Środowiska w dniu 18.04.2011 r. zaakceptował na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji  (Dz. U. Nr 130 poz. 170 z późn. zm. ) listę rankingową przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym, realizowanych w ramach programu priorytetowego pn. System zielonych inwestycji (GIS-Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej.

 
Zatwierdzoną listę rankingową przedsięwzięć załączamy poniżej.
 

05.11.2010 r.

UWAGA!

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że została dokonana aktualizacja Listy rankingowej przedsięwzięć zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do dofinansowania, w zakresie omyłki pisarskiej dotyczącej poz. 18 w.w Listy w zakresie wstepnie przyznanej kwoty dofinansowania w formie pożyczki dla Wniosku nr 830/2010, złożonego przez Miasto Łomżę.

12.10.2010 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uprzejmie informuje, że Zarząd NFOŚiGW na posiedzeniu w dniu 12.10.2010 r. zatwierdził Listę rankingową przedsięwzięć zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do dofinansowania.

 

aktualizacja_listy_rankingowej.pdf
aktualizacja_listy_rankingowej.pdf - (54,55 KB) Zaktualizowana lista rankingowa przedsięwzięć zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do dofinansowania w ramach I konkursu programu System zielonych inwestycji Część 1) – zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej

 

UWAGA

Ulega zmianie treść Regulaminu I Konkursu programu priorytetowego p.n.: System zielonych inwestycji Część 1) - zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej. Zostaje zmieniony § 6 ust. 4 i 10. Wprowadzona zmiana nie powoduje pogorszenia warunków udziału w konkursie.

Poniżej nowa treść Regulaminu I Konkursu.

KOMUNIKAT Informujemy, że 26.04.2010 r. zakończył się nabór wniosków w ramach I Konkursu programu priorytetowego p.n.: System zielonych inwestycji Część 1) - zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej. W ramach konkursu wpłynęło 45 wniosków, w tym jeden wniosek wpłynął po terminie. Całkowity koszt przedsięwzięć przedstawionych do dofinansowania ze środków NFOŚiGW wynosi 635,2 mln zł, w tym koszt kwalifikowany 579,3 mln zł. Wnioskodawcy w ramach złożonych wniosków (12 wniosków dotacyjnych i 32 wnioski łączone - dotacja i pożyczka) wystąpili o dofinansowanie w formie:

  • dotacji w kwocie 176,3 mln zł, przy kwocie 260 mln zł założonych w konkursie,
  • pożyczki w kwocie 233,2 mln zł, przy kwocie 520 mln zł założonych w konkursie.

  Obecnie trwa ocena wniosków.  

UWAGA!!!

Zał. 3 do Regulaminu I Konkursu Wzory oświadczeń składanych do wniosku uległ zmianie. Zmiana dotyczy ustępu 14, który obecnie brzmi:

Koszty, które zostały sfinansowanie ze środków NFOŚiGW, w ramach realizacji przedsięwzięcia, nie będą przedstawione do dofinansowania w ramach premii termomodernizacyjnej.

Dotychczasowy Załącznik nr 3 do Regulaminu został poniżej zastąpiony dokumentem w nowym brzmieniu.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach
I konkursu programu priorytetowego p.n.: System zielonych inwestycji Część 1) - zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej.

W I konkursie 2010 roku kwota środków przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć wynosi:

- 260 mln zł na dofinansowanie w formie dotacji;

- 520 mln zł na dofinansowanie w formie pożyczek.


Minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia: 10 mln zł.


WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ W DNIACH od 26 marca 2010 roku do 26 kwietnia 2010 roku, do godz. 15:00. (z uwagi na fakt, że termin 30-dniowy naboru wniosków upływa w sobotę, NFOŚiGW będzie przyjmował wnioski składane do poniedziałku 26 kwietnia 2010 r. do godz. 15.00).

Przygotowane wnioski należy składać bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

z dopiskiem „GIS – Zarządzanie energią – Konkurs I"

Dla wniosków przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu wniosku uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.nfosigw.gov.pl.

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 0-22 45 95 841, 0-22 45 95 840 bądź pod adresem e-mail: gis@nfosigw.gov.pl

Wnioski powinny być opracowane zgodnie z zamieszczonym poniżej programem priorytetowym oraz dokumentacją konkursową.


Ikonka FAQ Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (strona otworzy się w nowym oknie) 


Pełna treść ogłoszenia o naborze wniosków wraz z załącznikami jest dostępna <<<TUTAJ>>>

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również