Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

II konkurs "Biogazownie rolnicze" - zakończony

17.02.2016 r.

Raporty Beneficjentów z monitorowania efektu ekologicznego

W okresie pięciu lat od zakończenia realizacji inwestycji każdy projekt wymaga właściwego monitorowania uzyskanego efektu ekologicznego. Zgodnie z umowami o dofinansowanie Beneficjenci zobowiązani są przedstawiać NFOŚiGW roczne Raporty z monitorowania osiągniętej redukcji emisji.

UWAGA!

Ze względu na błędy jakie pojawiają się w przedkładanych NFOŚiGW Raportach oraz Opiniach z weryfikacji, przed przystąpieniem do sporządzania Raportu oraz weryfikacji Raportu należy zapoznać się z instrukcją oraz z Metodyką.

Więcej informacji na temat monitorowania efektu ekologicznego, w tym wzór Raportu, proponowany wzór  Opinii z weryfikacji oraz Instrukcja sporządzania Raportu jest udostępniona na:

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/system-zielonych-inwestycji---gis/.

Bardzo prosimy o stosowanie udostępnionych wzorów.

Pliki do pobrania:

Metodyka

Załącznik do Metodyki - Instrukcja sporządzenia dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania

Załącznik do Metodyki - Instrukcja weryfikacji rezultatów monitorowania


 

27.02.2015 r.

Raporty Beneficjentów z monitorowania efektu ekologicznego

W okresie pięciu lat od zakończenia realizacji inwestycji każdy projekt wymaga właściwego monitorowania uzyskanego efektu ekologicznego. Zgodnie z umowami o dofinansowanie Beneficjenci zobowiązani są przedstawiać NFOŚiGW roczne Raporty z monitorowania osiągniętej redukcji emisji.

UWAGA!

Ze względu na błędy jakie pojawiają się w przedkładanych NFOŚiGW Raportach oraz Opiniach z weryfikacji, przed przystąpieniem do sporządzania Raportu oraz weryfikacji Raportu należy zapoznać się z instrukcją oraz z Metodyką.

Więcej informacji na temat monitorowania efektu ekologicznego, w tym wzór Raportu, proponowany wzór  Opinii z weryfikacji oraz Instrukcja sporządzania Raportu jest udostępniona na:

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/system-zielonych-inwestycji---gis/.

Bardzo prosimy o stosowanie udostępnionych wzorów.

Pliki do pobrania:

Metodyka

Załącznik do Metodyki - Instrukcja sporządzenia dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania

Załącznik do Metodyki - Instrukcja weryfikacji rezultatów monitorowania


 

30.06.2014 r.

Lista przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, działający jak Krajowy operator systemu zielonych inwestycji, uprzejmie informuje, że Minister Środowiska w dniu 24.06.2014 r. zatwierdził na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2013 poz. 1107) III częściową listę rankingową przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym, realizowanych w ramach II konkursu Programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 2) Biogazownie rolnicze”.

Listę załączamy poniżej.

iii_lista_czesciowa_gis_biogazownie_rolnicze.pdf
iii_lista_czesciowa_gis_biogazownie_rolnicze.pdf - (27,42 KB) III częściowa lista przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach II konkursu

13.05.2014 r.

Lista przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania


Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, działający jak Krajowy operator systemu zielonych inwestycji, uprzejmie informuje, że Minister Środowiska w dniu 08.05.2014 r. zatwierdził na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2013 poz. 1107) II częściową listę rankingową przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym, realizowanych w ramach II konkursu Programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 2) Biogazownie rolnicze”.

Listę załączamy poniżej.

ii_lista_czesciowa_gis_biogazownie_rolnicze.pdf
ii_lista_czesciowa_gis_biogazownie_rolnicze.pdf - (37,85 KB) II częściowa lista przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach II konkursu

19.08.2013 r.
Lista przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania
 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, działający jak Krajowy operator systemu zielonych inwestycji, uprzejmie informuje, że Minister Środowiska w dniu 19.08.2013 r. zatwierdził na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130 poz. 170 z późn. zm.) I częściową listę rankingową przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym, realizowanych w ramach II konkursu Programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 2) Biogazownie rolnicze”.
 
Listę załączamy poniżej.
 
i_lista_czesiowa_gis_biogazownie_rolnicze.pdf
i_lista_czesiowa_gis_biogazownie_rolnicze.pdf - (26,79 KB) I częściowa lista przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach II konkursu

19.08.2013 r.
KOMUNIKAT
 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działający jako Krajowy operator systemu zielonych inwestycji informuje, że ulega zmianie treść Regulaminu II Konkursu programu priorytetowego p.n.: System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 2) Biogazownie rolnicze.

 

Wprowadzona zmiana polega na zmianie brzmienia § 3 ust. 2 i 3 na następujące:

  • ust. 2 Okres kwalifikowalności kosztów: od 01.01.2010 r. do 31.12.2015 r., z zastrzeżeniem przepisów dotyczących pomocy publicznej.
  • ust. 3 Wnioskodawca powinien wykazać, że możliwe jest zakończenie realizacji przedsięwzięcia w terminie do dnia 31.12.2015 r.

 

aktualizacja_regulamin_ii_konkursu_biogaz_19.08.2013.pdf
aktualizacja_regulamin_ii_konkursu_biogaz_19.08.2013.pdf - (137,75 KB) Zaktualizowany Regulamin II konkursu GIS Biogazownie rolnicze -19.08.2013 r.

04.07.2013 r.

KOMUNIKAT

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działający jako Krajowy operator systemu zielonych inwestycji informuje, że ulega zmianie treść Regulaminu II Konkursu programu priorytetowego p.n.: System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 2) Biogazownie rolnicze.
Zostały wprowadzone poniższe zmiany:
- w par. 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Przy udzielaniu dofinansowania, NFOSiGW będzie przyporządkowywał źródło dofinansowania kierując się możliwością wykorzystania środków GIS zgodnie z umowami AAU.”
 

aktualizacja_regulamin_ii_konkurs_biogaz_25.06.2013.pdf
aktualizacja_regulamin_ii_konkurs_biogaz_25.06.2013.pdf - (187,57 KB) Zaktualizowany Regulamin II konkursu GIS Biogazownie rolnicze - 25.06.2013 r.

23.05.2013 r.


KOMUNIKAT


Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działający jako Krajowy operator systemu zielonych inwestycji informuje, że ulega zmianie treść Regulaminu II Konkursu programu priorytetowego p.n.: System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 2) Biogazownie rolnicze.
Zostały wprowadzone poniższe zmiany:
- w par. 16 ust. 8 otrzymuje brzmienie: „Niezależnie od uprawnienia określonego w ust. 7, NFOŚiGW zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień niniejszego Regulaminu oraz jego załączników w przypadku zmian w obowiązującym prawie, niezależnie od tego czy zmiany te będą korzystne dla wnioskodawców/beneficjentów.”
 

aktualizacja_regulamin_ii_konkursu_biogaz__09.05.2013.pdf
aktualizacja_regulamin_ii_konkursu_biogaz__09.05.2013.pdf - (145,21 KB) Zaktualizowany Regulamin II konkursu Biogazownie rolnicze - 09.05.2013 r.

 

04.02.2013 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uprzejmie informuje, że Zarząd NFOŚiGW na posiedzeniu w dniu 1 lutego 2013 roku zatwierdził Listę rankingową przedsięwzięć wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach II konkursu programu priorytetowego "System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) Część 2) Biogazownie rolnicze".

Listę załączamy poniżej.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Regulaminem II Konkursu z Wnioskodawcami przedsięwzięć umieszczonych na ww. liście rankingowej będą prowadzone negocjacje dotyczące warunków dofinansowania. Dofinansowanie będzie przyznawane na podstawie indywidualnych decyzji NFOŚiGW, podjętych w granicach prawa, z uwzględnieniem zasad udzielania dofinansowania ze środków NFOŚiGW oraz programu priorytetowego.

W zakresie środków GIS lista rankingowa wymaga dodatkowo zatwierdzenia przez Ministra Środowiska. Po odbytych negocjacjach NFOŚiGW samodzielnie przyporządkuje źródła finansowania do danego przedsięwzięcia.

Zaktualizowana po przeprowadzonych negocjacjach lista rankingowa zostanie przedstawiona Ministrowi Środowiska do zatwierdzenia w trybie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. nr 130, poz. 1070 z późn. zm.).

Wyniki konkursu po zatwierdzeniu listy rankingowej przedsięwzięć zaakceptowanych do dofinansowania przez Ministra Środowiska będą zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska oraz NFOŚiGW.


28.08.2012

KOMUNIKAT

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działający jako Krajowy operator systemu zielonych inwestycji informuje, że ulega zmianie treść Regulaminu II Konkursu programu priorytetowego p.n.: System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 2) Biogazownie rolnicze.

Zostały wprowadzone poniższe zmiany:
- w par. 12 dodano ust. 3 następującej treści: "Minister Środowiska akceptuje listę rankingową, o której mowa w ust. 2, w zakresie alokacji ze środków GIS lub odmawia w drodze decyzji administracyjnej akceptacji poszczególnych przedsięwzięć."
- zmianie brzmienia ust. 6 w par. 12: "W przypadku zwolnienia środków lub zwiększenia alokacji konkursu, NFOŚiGW zaktualizuje listę rankingową poprzez przeniesienie projektów z listy rankingowej rezerwowej na listę podstawową, uwzględniając wskaźnik efektywności kosztowej DGC. Ust. 1 – 3 stosuje się odpowiednio."

Poniżej nowa treść Regulaminu II konkursu:

zmiana_regulaminu_biogaz_ii.pdf
zmiana_regulaminu_biogaz_ii.pdf - (137,85 KB) [Nowa treść Regulaminu II konkursu]

28.08.2012

Podsumowanie naboru
dla
II konkursu
programu priorytetowego NFOŚiGW pt. "System Zielonych Inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) Część 2) Biogazownie rolnicze"

Forma dofinansowania Ilość wniosków Koszt
Całkowity
Wnioskowana kwota dofinansowania - dotacja (PLN) Wnioskowana kwota dofinansowania - pożyczka (PLN)
Dotacja 2 633 465 084,00 11 179 984,00 0,00
Dotacja + Pożyczka 24 145 116 064,30 214 448 217,75
  Suma 156 296 048,30 214 448 217,75

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działający jako Krajowy operator systemu zielonych inwestycji
OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach II konkursu Programu priorytetowego p.n.: System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 2) Biogazownie rolnicze.

Dokumentacja nie uległa zmianie w stosunku do wcześniej opublikowanych

Konkurs skierowany jest do podmiotów (osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną) podejmujących realizację przedsięwzięć w zakresie wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej z wykorzystaniem biogazu powstałego w procesach rozkładu szczątek roślinnych i zwierzęcych oraz wytwarzania biogazu rolniczego celem wprowadzenia go do sieci gazowej dystrybucyjnej i bezpośredniej, przy czym podmiot dominujący oraz spółki handlowe od niego zależne, mogą złożyć w jednym konkursie tylko jeden wniosek o dofinansowanie, a:

a) złożenie wniosku o dofinansowanie przez podmiot dominujący wyklucza złożenie takiego wniosku przez spółki od niego zależne. Złożenie wniosku o dofinansowanie przez spółkę zależną wyklucza złożenie takiego wniosku przez inną spółkę zależną, która ma ten sam podmiot dominujący, a także przez ten podmiot dominujący,

b) podmiotem dominującym jest osoba fizyczna, osoba prawna (z wyłączeniem Skarbu Państwa), jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną:
- który w spółce kapitałowej (spółce zależnej) posiada udziały lub akcje przekraczające 50% lub jest wspólnikiem w spółce osobowej (spółce zależnej), lub
- którego członkowie zarządu lub innego równorzędnego organu stanowią więcej niż połowę członków zarządu  innej spółki handlowej (spółki zależnej).

c) spółką zależną jest spółka handlowa, co do której zachodzą relacje względem podmiotu dominującego, wskazane w lit. b.

Dofinansowanie w II konkursie udzielane będzie w formie dotacji do 30% kosztów kwalifikowanych dla dotacji. Dotacja będzie pochodziła ze środków NFOŚiGW, w tym ze środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym NFOŚiGW (Rachunku klimatycznym), na który przekazywane są wpływy ze zbycia jednostek AAU, utworzonym na podstawie art. 23 Ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych (Dz. U. 2009 r. poz. 1320, nr 1070 z późn. zm.).

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie w formie pożyczki udzielanej do 45% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. W tym celu, razem z wnioskiem o dotacje należy złożyć odrębny wniosek o pożyczkę.
Minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia musi przewyższać 10 mln zł.
Kwota środków w formie dotacji przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć w tym konkursie wynosi 147 600 000,00 zł.

Do wyliczenia efektu ekologicznego należy stosować wskaźnik emisji dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący 0,89 MgCO2/MWh.

WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ W DNIACH:
OD 04 MAJA 2012 ROKU DO 31 LIPCA 2012 ROKU (jeśli koniec naboru wniosków przypada na dzień wolny od pracy w NFOŚiGW, termin ten upływa z następnym dniem roboczym w NFOŚiGW)

Uwaga: udokumentowanie całkowitego zagospodarowania energii cieplnej znacząco zwiększa szanse Wnioskodawcy na uzyskanie dofinansowania – tylko udokumentowane wykorzystanie energii cieplnej będzie ujęte w danych do wyliczenia wskaźnika DGC stanowiącego kryterium selekcji .

Przygotowane wnioski należy składać bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem (decyduje data wpływu do kancelarii NFOŚiGW) na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa
z dopiskiem „GIS – Biogazownie rolnicze – Konkurs II".


Informacje dodatkowe można uzyskać tel. 22 45 95 845, 45 95 828 bądź pod adresem e-mail: gis@nfosigw.gov.pl


Poniżej Regulamin II konkursu wraz z załącznikami oraz formularz wniosku o pożyczkę wraz z harmonogramem:

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również