Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

II konkurs cz. 5 "Zarządzanie energią" dla PAN - zakończony


27.03.2015 r.

Aktualizacja Listy rankingowej


Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uprzejmie informuje, że w związku z uwolnieniem środków, Lista rankingowa przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach II konkursu Programu priorytetowego "System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme). Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych", została zaktualizowana.
Listę rankingową w nowym brzmieniu załączamy poniżej.

23.10.2014 r.

Aktualizacja Listy rankingowej


Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uprzejmie informuje, że w związku ze zwiększeniem alokacji konkursu, Lista rankingowa przedsięwzięć wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach II konkursu Programu priorytetowego "System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme). Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych", została zaktualizowana.
Listę rankingową w nowym brzmieniu załączamy poniżej.


30.10.2013 r.

Lista rankingowa przedsięwzięć zakwalifikowanych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uprzejmie informuje, że Zarząd NFOŚiGW na posiedzeniu w dniu 25.10.2013 r. zatwierdził Listę rankingową przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach II konkursu Programu priorytetowego "System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych".

Listę załączamy poniżej.

Ponadto informujemy, że zgodnie z Regulaminem II Konkursu, z Wnioskodawcami przedsięwzięć umieszczonych na ww. liście rankingowej będą prowadzone negocjacje dotyczące warunków dofinansowania. Decyzja o dofinansowaniu i jego warunkach dla poszczególnych przedsięwzięć zatwierdzana będzie przez Zarząd NFOŚiGW i w przypadkach określonych prawem – przez Radę Nadzorczą.


24.06.2013 r.

Podsumowanie naboru wniosków

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia wyniki naboru II Konkursu Programu priorytetowego System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych.

W dniu 07.06.2013 r. zakończył się nabór wniosków w ramach ww. programu priorytetowego.

Kwota środków w formie dotacji przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć w tym konkursie wynosi 31,4 mln zł.

Wyniki nabory przedstawia poniższa tabela:


Liczba wniosków
Koszt całkowity projektów
Koszt kwalifikowany projektów
Wnioskowana kwota dotacji
Komendy powiatowe i miejskie państwowej straży pożarnej 90 185 395 613
175 000 255 172 477 191
Inne 46
119 754 586 106 886 573 106 636 589
RAZEM
136
305 150 199 281 886 828 279 113 780

Obecnie trwa ocena wniosków.


25.04.2013 r.

UWAGA!

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że z uwagi na konieczność wydłużenia czasu na przygotowanie dokumentacji przez Wnioskodawców, termin składania wniosków został przedłużony do dnia 7 czerwca 2013 r. do godz. 15:30.


 

 04.03.2013 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej OGŁASZA NABÓR wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach II konkursu programu priorytetowego p.n.: System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme). Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych.
 
Konkurs skierowany jest do:
  • Polskiej Akademii Nauk oraz utworzonych przez nią instytutów naukowych;
  • państwowych instytucji kultury;
  • samorządowych instytucji kultury działających w oparciu o ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
  • instytucji gospodarki budżetowej;
  • komend powiatowych i miejskich państwowej straży pożarnej.
     
Dofinansowanie w II konkursie udzielane będzie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć w konkursie wynosi 31,4 mln zł.
 
Minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia: powyżej 1 mln zł. (w przypadku projektów grupowych – powyżej 2 mln zł)
 
Wnioski można składać w dniach od 16 kwietnia 2013 roku do 7 maja 2013 roku, do godz. 15:30.
Przygotowane wnioski należy składać bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A 02-673 Warszawa
z dopiskiem „GIS – Zarządzanie energią cz. 5 – Konkurs II PAN PIK
 
Dla wniosków przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu wniosku uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.
Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Informacje dodatkowe można uzyskać w godzinach 10.00 - 12.00 pod numerami telefonów:
22 45 95 840

lub pod adresem e-mail gis@nfosigw.gov.pl
 

Ikonka FAQ Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (strona otworzy się w nowym oknie) Regulamin konkursu wraz z załącznikami:

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również