Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

II konkurs "Sieci elektroenergetyczne" - zakończony

01.07.2014 r.

KOMUNIKAT

 

Informujemy, że z uwagi na wygaszenie przepisów dotyczących pomocy regionalnej w zakresie energetyki z dniem 30.06.2014 r., zakończono zawieranie umów o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme). Część 4) Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu umożliwienia przyłączenia źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej (OZE)”.

 


 

30.06.2014 r.

Lista przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, działający jako Krajowy operator systemu zielonych inwestycji, uprzejmie informuje, że Minister Środowiska zatwierdził na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130 poz. 170 z późn. zm.) czwartą częściową listę rankingową przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym, realizowanych w ramach II konkursu Programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme). Część 4) Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu umożliwienia przyłączenia źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej (OZE)”.

Listę załączamy poniżej.

czwarta_lista_przedsiewzec_zakwalifikowanych_gis_sieci.pdf
czwarta_lista_przedsiewzec_zakwalifikowanych_gis_sieci.pdf - (40,63 KB) IV częściowa lista przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach II konkursu

22.04.2014 r.

Listy przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania


Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, działający jak Krajowy operator systemu zielonych inwestycji, uprzejmie informuje, że Minister Środowiska zatwierdził na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130 poz. 170 z późn. zm.) zaktualizowaną drugą oraz trzecią częściową listę rankingową przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym, realizowanych w ramach II konkursu Programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 4) Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu umożliwienia przyłączenia źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej (OZE)”.

Listy załączamy poniżej.

druga_lista_przedsiewzec_zakwalifikowanych_gis_sieci.pdf
druga_lista_przedsiewzec_zakwalifikowanych_gis_sieci.pdf - (28,84 KB) II częściowa lista przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach II konkursu
trzecia_lista_przedsiewzec_zakwalifikowanych_gis_sieci.pdf
trzecia_lista_przedsiewzec_zakwalifikowanych_gis_sieci.pdf - (40,94 KB) III częściowa lista przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach II konkursu

28.08.2013 r.
Lista przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania
 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, działający jak Krajowy operator systemu zielonych inwestycji, uprzejmie informuje, że Minister Środowiska w dniu 19.08.2013 r. zatwierdził na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130 poz. 170 z późn. zm.) I częściową listę rankingową przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym, realizowanych w ramach II konkursu Programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 4) Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu umożliwienia przyłączenia źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej (OZE)”.
 
Listę załączamy poniżej.
lista_przedsiewziec_zakwalifikowanych_do_dofinansowania_sieci_ii.pdf
lista_przedsiewziec_zakwalifikowanych_do_dofinansowania_sieci_ii.pdf - (30,98 KB) I częściowa lista przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach II konkursu

28.08.2013 r.
KOMUNIKAT
 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działający jako Krajowy operator systemu zielonych inwestycji informuje, że ulega zmianie treść Regulaminu II Konkursu programu priorytetowego p.n.: System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 4) Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu umożliwienia przyłączenia źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej (OZE).
 

Wprowadzona zmiana polega na:

 1. Wydłużeniu terminu realizacji przedsięwzięć do dnia 30.09.2015r.
 2. Wydłużeniu terminu wypłat dla przedsięwzięć wybranych w ramach konkursu do dnia 30.09.2016r.
 3. Wykreśleniu z wykazu dokumentów wymaganych do przedłożenia przed podpisaniem umowy o dofinansowanie (załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu) dokumentów potwierdzających zbilansowanie przedsięwzięcia i umieszczenie tego wymogu, jako warunku wypłaty środków
  (załącznik nr 5 do Regulaminu),
 4. Zniesieniu wymogu przedstawiania faktur dokumentujących wysokość poniesionych kosztów zastępując je zestawieniem faktur.
 5. Wprowadzeniu w dokumentacji konkursowej zapisów porządkujących dotychczasowe zmiany, w tym w Regulaminie i załączniku nr 5 do Regulaminu aktualnych dat realizacji przedsięwzięć i wypłaty środków oraz w § 1 ust. 3 Regulaminu zapisu umożliwiającego finansowanie przedsięwzięć ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym lub innych środków NFOŚiGW.
 6. Zmianie zapisów w § 16 ust. 7 poprzez dostosowanie jego brzemienia do wymogów nowelizacji Ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji i dodanie ust. 7a, którego zapisy uzależniają procedowanie w konkursie od zmian w warunkach umów sprzedaży AAU.
 7. Zwiększeniu udziału środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym w alokacji konkursu z 66 mln zł do 70 mln zł.

 Zaktualizowany Regulamin oraz zaktualizowane załączniki załączamy poniżej.

regulamin_ii_konkursu_sieci__sierpien_2013.pdf
regulamin_ii_konkursu_sieci__sierpien_2013.pdf - (124,22 KB) Zaktualizowany Regulamin II konkursu - 19.08.2013 r.
zal_nr_4_wykaz_dokumentow_przed_umowa.pdf
zal_nr_4_wykaz_dokumentow_przed_umowa.pdf - (51,87 KB) Zaktualizowany załącznik nr 4 do Regulaminu
zal_nr_5_wykaz_dokumentow_przed_wyplata.pdf
zal_nr_5_wykaz_dokumentow_przed_wyplata.pdf - (64,92 KB) Zaktualizowany załącznik nr 5 do Regulaminu

08.04.2013 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uprzejmie informuje, że Zarząd NFOŚiGW na posiedzeniu w dniu 19.12.2012 r. zatwierdził zmianę Regulaminu II Konkursu organizowanego w ramach programu priorytetowego pn. „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 4) Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu umożliwienia przyłączenia źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej (OZE)”.

Wprowadzane zmiany polegają na:
 • przesunięciu terminu przekazywania środków finansowych do dnia 30.06.2016 r.
 • przesunięciu terminu rozliczenia kwoty dotacji - nie później niż do dnia 30.09.2016 r.
 • zmianie okresu kwalifikowalności kosztów do 30.09.2016 r.
 • przesunięcie zakończenie realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2015 r. 

 


 

24.01.2013 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uprzejmie informuje, że Zarząd NFOŚiGW na posiedzeniu w dniu 06.12.2012 r. zatwierdził zmianę Listy rankingowej przedsięwzięć wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym wybranych w ramach II konkursu Programu priorytetowego pn. „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 4) Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu umożliwienia przyłączenia źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej (OZE)”

Alokacja konkursu wynosiła 147,1 mln zł.

Lista rankingowa podstawowa przedsięwzięć wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania zawiera 24 przedsięwzięcia o łącznej kwocie dofinansowania w formie dotacji w wysokości 147,1 mln zł.
 

lista_rankingowa.pdf
lista_rankingowa.pdf - (77,39 KB)

 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Regulaminem II Konkursu, z Wnioskodawcami przedsięwzięć umieszczonych na ww. liście rankingowej podstawowej są prowadzone negocjacje dotyczące warunków dofinansowania. Decyzje o dofinansowaniu i jego warunkach dla poszczególnych przedsięwzięć zatwierdzane będą przez Zarząd NFOŚiGW i w przypadkach określonych prawem – przez Radę Nadzorczą.

Lista rankingowa projektów zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym, sformułowana po podjęciu indywidualnych decyzji o których mowa powyżej, będzie przekazana przed podpisaniem umów o dofinansowanie Ministrowi Środowiska do akceptacji w trybie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070 z późn. zm.).

Wyniki konkursu po zatwierdzeniu listy rankingowej przedsięwzięć zaakceptowanych do dofinansowania przez Ministra Środowiska będą zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska oraz Narodowego Funduszu.


 

10.09.2012

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uprzejmie informuje, że Zarząd NFOŚiGW na posiedzeniu w dniu 29.08.2012 r. zatwierdził Listę rankingową przedsięwzięć wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym wybranych w ramach II konkursu Programu priorytetowego pn. „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 4) Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu umożliwienia przyłączenia źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej (OZE)” w podziale na listę podstawową i listę rezerwową.

Alokacja konkursu wynosiła 55 mln zł.

Lista rankingowa podstawowa przedsięwzięć wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania zawiera 10 przedsięwzięć o łącznej kwocie dofinansowania w formie dotacji w wysokości 49 220 020 zł.

Lista rankingowa rezerwowa zawiera 14 przedsięwzięć o łącznej wnioskowanej kwocie dotacji w wysokości 97 872 493,19 zł.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że planowane jest rozszerzenie listy podstawowej o przedsięwzięcia z listy rezerwowej w ramach wykorzystania pozostałych środków Rachunku Klimatycznego oraz innych środków NFOŚiGW.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Regulaminem II Konkursu, z Wnioskodawcami przedsięwzięć umieszczonych na ww. liście rankingowej podstawowej będą prowadzone negocjacje dotyczące warunków dofinansowania. Decyzje o dofinansowaniu i jego warunkach dla poszczególnych przedsięwzięć zatwierdzane będą przez Zarząd NFOŚiGW i w przypadkach określonych prawem – przez Radę Nadzorczą.

Lista rankingowa projektów zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym, sformułowana po podjęciu indywidualnych decyzji o których mowa powyżej, będzie przekazana przed podpisaniem umów
o dofinansowanie Ministrowi Środowiska do akceptacji w trybie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070 z późn. zm.).

Wyniki konkursu po zatwierdzeniu listy rankingowej przedsięwzięć zaakceptowanych do dofinansowania przez Ministra Środowiska będą zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska oraz Narodowego Funduszu.


 

02.04.2012 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działający jako Krajowy operator systemu zielonych inwestycji przedstawia wyniki naboru II Konkursu Programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 4) Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu umożliwienia przyłączenia źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej (OZE)”.

W dniu 27.03.2012 r. zakończył się nabór wniosków w ramach ww. konkursu.

Kwota środków w formie dotacji przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć w tym konkursie wynosi 55 mln PLN.

W ramach naboru wpłynęło 27 wniosków o dofinansowanie w formie dotacji na łączną kwotę

157 175 833,19 zł, przy łącznym koszcie całkowitym projektów 685 691 987,83 zł.

Obecnie trwa ocena wniosków.


06.03.2012 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działający jako Krajowy operator systemu zielonych inwestycji

OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach II konkursu programu priorytetowego p.n.: „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 4) Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu umożliwienia przyłączenia źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej (OZE)”.

Dofinansowanie w II konkursie udzielane będzie wyłącznie w formie dotacji ze środków zgromadzonych na Rachunku Klimatycznym - 200 zł za każdy kW przyłączonej mocy elektrycznej ze źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej (OZE), lecz nie więcej niż 40% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Koszt całkowity przedsięwzięcia musi przewyższać 8 mln zł.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć w tym konkursie wynosi 55 mln zł.

WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ W DNIACH OD 14 MARCA 2012 ROKU DO 27 MARCA 2012 ROKU, DO GODZ. 15:30.

Przygotowane wnioski należy składać bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

z dopiskiem „GIS – Sieci elektroenergetyczne – Konkurs II"

Dla wniosków przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu wniosku uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.
Wnioski, które wpłyną po terminie będą odrzucane. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska i na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Do wyliczenia efektu ekologicznego należy stosować wskaźnik emisji dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący 0,89 MgCO2/MWh.

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 0-22 45 95 839 lub 0-22 45 95 837, bądź pod adresem e-mail: sieci@nfosigw.gov.pl
Wnioski powinny być opracowane zgodnie z dokumentacją konkursową zamieszczoną poniżej.


Ikonka FAQ Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (strona otworzy się w nowym oknie) 


Ponadto informujemy, że informacje dotyczące pomocy publicznej można znaleźć >>>TUTAJ<<<

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również