Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

II konkurs "Zarządzanie energią" - zakończony

17.02.2016 r.

Raporty Beneficjentów z monitorowania efektu ekologicznego

W okresie pięciu lat od zakończenia realizacji inwestycji każdy projekt wymaga właściwego monitorowania uzyskanego efektu ekologicznego. Zgodnie z umowami o dofinansowanie Beneficjenci zobowiązani są przedstawiać NFOŚiGW roczne Raporty z monitorowania osiągniętej redukcji emisji.

UWAGA!

Ze względu na błędy jakie pojawiają się w przedkładanych NFOŚiGW Raportach oraz Opiniach z weryfikacji, przed przystąpieniem do sporządzania Raportu oraz weryfikacji Raportu należy zapoznać się z instrukcją oraz z Metodyką.

Więcej informacji na temat monitorowania efektu ekologicznego, w tym wzór Raportu, proponowany wzór  Opinii z weryfikacji oraz Instrukcja sporządzania Raportu jest udostępniona na:

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/system-zielonych-inwestycji---gis/.

Bardzo prosimy o stosowanie udostępnionych wzorów.

Pliki do pobrania:

Metodyka

Załącznik do Metodyki - Instrukcja sporządzenia dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania

Załącznik do Metodyki - Instrukcja weryfikacji rezultatów monitorowania


 

27.02.2015 r.

Raporty Beneficjentów z monitorowania efektu ekologicznego

W okresie pięciu lat od zakończenia realizacji inwestycji każdy projekt wymaga właściwego monitorowania uzyskanego efektu ekologicznego. Zgodnie z umowami o dofinansowanie Beneficjenci zobowiązani są przedstawiać NFOŚiGW roczne Raporty z monitorowania osiągniętej redukcji emisji.

UWAGA!

Ze względu na błędy jakie pojawiają się w przedkładanych NFOŚiGW Raportach oraz Opiniach z weryfikacji, przed przystąpieniem do sporządzania Raportu oraz weryfikacji Raportu należy zapoznać się z instrukcją oraz z Metodyką.

Więcej informacji na temat monitorowania efektu ekologicznego, w tym wzór Raportu, proponowany wzór  Opinii z weryfikacji oraz Instrukcja sporządzania Raportu jest udostępniona na:

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/system-zielonych-inwestycji---gis/.

Bardzo prosimy o stosowanie udostępnionych wzorów.

Pliki do pobrania:

Metodyka

Załącznik do Metodyki - Instrukcja sporządzenia dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania

Załącznik do Metodyki - Instrukcja weryfikacji rezultatów monitorowania


 

II KONKURS w ramach systemu zielonych inwestycji Część 1) - zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej

16.05.2012 r.

Ogłoszenie wyników II konkursu w ramach Programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, działający jak Krajowy operator systemu zielonych inwestycji, uprzejmie informuje, że Minister Środowiska w dniu 11.05.2012 r. zaakceptował na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130 poz. 170 z późn. zm.) zaktualizowaną listę rankingową przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym, realizowanych w ramach Programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”.
Poniżej zaktualizowana Lista rankingowa przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach II konkursu Programu priorytetowego "System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej"

Lista rankingowa przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach II konkursu (plik PDF)

Komunikat

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działający jako Krajowy operator systemu zielonych inwestycji Informuje, że ulega zmianie treść Regulaminu II Konkursu programu priorytetowego p.n.: System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej.

Zmiana treści Regulaminie polega na dodaniu w par 11 ust 9 w brzmieniu: "Podejmując decyzje w zakresie udzielenia dofinansowania, NFOŚiGW będzie brał pod uwagę postanowienia umów sprzedaży AAU ustalone na dzień podejmowania tych decyzji. NFOŚiGW poinformuje wnioskodawców bez zbędnej zwłoki o każdej zmianie warunków, na których może być udzielone dofinansowanie. W przypadku braku akceptacji tych zmian, wnioskodawca ma prawo wycofać wniosek o dofinansowanie."

Poniżej nowa treść Regulaminu II konkursu:

Nowa treść regulaminu II konkursu (plik PDF)


10.01.2012 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, działający jak Krajowy operator systemu zielonych inwestycji, uprzejmie informuje, że Minister Środowiska w dniu 04.01.2012 r. zaakceptował na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130 poz. 170 z późn. zm.) listę rankingową przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym, realizowanych w ramach Programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”.

Poniżej lista rankingowa przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania.

Lista rankingowa przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach II konkursu Programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej” (plik PDF)


08.03.2012 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uprzejmie informuje, że Zarząd NFOŚiGW na posiedzeniu w dniu 07.03.2012 r. zatwierdził zaktualizowaną Listę rankingową przedsięwzięć wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach II konkursu Programu priorytetowego "System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej".

Zaktualizowaną Listę załączamy poniżej.

Zaktualizowana Lista rankingowa przedsięwzięć wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach II konkursu Programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej” (plik PDF)


16.01.2012 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uprzejmie informuje, że Zarząd NFOŚiGW na posiedzeniu w dniu 16.01.2012 r. zatwierdził rozszerzoną Listę rankingową przedsięwzięć wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach II konkursu Programu priorytetowego "System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej".
Lista została rozszerzona o o przedsięwzięcie pn. „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kluczborskiego” realizowane przez Powiat Kluczborski (pozycja listy nr 8a).
 
Rozszerzoną Listę załączamy poniżej.
 

01.09.2011 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uprzejmie informuje, że Zarząd NFOŚiGW na posiedzeniu w dniu 24.08.2011 r. zatwierdził Listę rankingową przedsięwzięć wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach II konkursu Programu priorytetowego "System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej".
 
Listę załączamy poniżej.
 
 
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Regulaminem II Konkursu, z Wnioskodawcami przedsięwzięć umieszczonych na ww. liście rankingowej będą prowadzone negocjacje dotyczące warunków dofinansowania. Decyzja o dofinansowaniu i jego warunkach dla poszczególnych przedsięwzięć zatwierdzana będzie przez Zarząd NFOŚiGW i w przypadkach określonych prawem – przez Radę Nadzorczą.
 
Procedura naboru wniosków kończy się przekazaniem listy rankingowej Ministrowi Środowiska do zatwierdzenia w trybie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070 z późn. zm.).
 

Wyniki konkursu po zatwierdzeniu listy rankingowej przedsięwzięć zaakceptowanych do dofinansowania przez Ministra Środowiska będą zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska oraz Narodowego Funduszu.


05.08.2011 r.

UWAGA!!! Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działający jako Krajowy operator systemu zielonych inwestycji Informuje, że ulega zmianie treść Regulaminu II Konkursu programu priorytetowego p.n.: System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej. Zostały wprowadzone poniższe zmiany: - w § 7 zmieniono treść ust. 4, 10 oraz 16-20; - w § 11 zmieniono treść ust. 9 oraz dodano ust. 10; - w załączniku nr 3 Regulaminu II konkursu zmieniono w ust. 11. treść pkt. 11.2. Wprowadzone zmiany nie powodują pogorszenia warunków udziału w konkursie.  

Poniżej nowa treść Regulaminu II Konkursu oraz załącznika nr 3. >>TUTAJ<<

03.12.2010 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działający jako Krajowy operator systemu zielonych inwestycji przedstawia wyniki naboru II Konkursu Programu priorytetowego System zielonych inwestycji Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej.

W dniu 03.12.2010 r. zakończył się nabór wniosków w ramach w.w programu priorytetowego.

Kwota środków w formie dotacji przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć w tym konkursie wynosiła 181 mln PLN. Wnioskodawcy mogli ubiegać się o dodatkowe środki w formie pożyczek, niezbędnym było złożenie odrębnego wniosku do NFOŚiGW.

Do NFOŚiGW wpłynęły wnioski o dofinansowanie dla 32 przedsięwzięć, o łącznym koszcie całkowitym 473 725 753,39 PLN.

Wnioski złożone w II konkursie GIS –zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w podziale na formę dofinansowania
Forma dofinansowania
Liczba przedsięwzięć Wnioskowana kwota dofinansowania - PLN
Dotacja Pożyczka
Dotacja 5 19 039 435,62 0,00
Dotacja + pożyczka 27 111 129 353,32 219 206 873,62
RAZEM 32 130 168 788,94 219 206 873,62

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działający jako Krajowy operator systemu zielonych inwestycji

INFORMUJE, że zwiększa alokację dla ogłoszonego 30 czerwca 2010 r. naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach II konkursu programu priorytetowego p.n.: System zielonych inwestycji Część 1) - zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej.

Alokacja na dofinansowanie w formie dotacji została zwiększona z 104 mln zł do 181 mln zł.

W związku z wprowadzoną zmianą poniżej został zamieszczony aktulany Regulamin II konkursu oraz Program priorytetowy.

Dofinansowanie w II konkursie udzielane będzie wyłącznie w formie dotacji ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym, do 30% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. W celu uzyskania dodatkowych środków w formie pożyczki ze środków NFOŚiGW należy złożyć odrębny wniosek. W ramach niniejszego konkursu nie przewiduje się dodatkowych dotacji ze środków NFOŚiGW.

Koszt całkowity przedsięwzięcia musi przewyższać 10 mln zł.

WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ W DNIACH OD 29 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU DO 29 LISTOPADA 2010 ROKU, DO GODZ. 15:30. (z uwagi na fakt, że termin 30-dniowy naboru wniosków upływa w sobotę, NFOŚiGW będzie przyjmował wnioski składane do poniedziałku 29 listopada 2010 r. do godz. 15.30).

Przygotowane wnioski należy składać bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

z dopiskiem „GIS – Zarządzanie energią – Konkurs II"

Dla wniosków przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu wniosku uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska i na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Informacje dodatkowe można uzyskać tel. 0-22 45 95 841, 45 95 930, 45 95 840, 45 95 843 bądź pod adresem e-mail: gis@nfosigw.gov.pl

Wnioski powinny być opracowane zgodnie z dokumentacją konkursową zamieszczoną poniżej.

Informacje nt. wartości wskaźników opałowych (WO) i wskaźników emisji CO2 (WE) w roku 2007 do raportowania w ramach Wspólnotowego Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2010, można znaleźć na stronie:

www.kashue.pl/index.php

Do wyliczenia efektu ekologicznego należy stosować wskaźnik emisji dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący 0,89 MgCO2/MWh

NFOŚiGW zaleca przeprowadzenie programu termomodernizacji obiektów z zastosowaniem m.in. normy PN-EN 16001:2009 "Systemy zarządzania energią – Wymagania i zalecenia użytkowania" opublikowanej 15 grudnia 2009 r.

Jednocześnie zaznaczamy że zastosowanie tej normy nie jest wymogiem konkursu.


Ikonka FAQ Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (strona otworzy się w nowym oknie) UWAGA dotycząca wniosków pożyczkowych

Zgodnie z zapisami Regulaminu (par. 4 ust. 5) i Programu priorytetowego (ust. 10) Wnioskodawca w celu uzyskania dodatkowego dofinansowania w formie pożyczki ze środków NFOŚiGW innych niż GIS może złożyć odrębny Wniosek do NFOŚiGW. Wniosek o pożyczkę wraz z częścią finansową wniosku o pożyczkę - tabele finansowe należy złożyć równocześnie z wnioskiem o dotację GIS, na formularzach znajdujących się poniżej. Wniosek o pożyczkę oraz tabele finansowe (oryginał i kopia) należy umieścić w odrębnej teczce / segregatorze z widocznym napisem „POŻYCZKA”. Wersja elektroniczna powyższych dokumentów powinna być zamieszczona na płycie CD dołączonej do wniosku o dotację GIS.

Wszystkie informacje i dokumenty niezbędne do oceny wniosku o pożyczkę zostaną dołączone do wniosku o dotację GIS, który dotyczy tego samego Przedsięwzięcia.

Zgodnie z zapisami Programu priorytetowego, Wniosek o pożyczkę musi być złożony wraz z wnioskiem o dotację GIS. Procedura oceny Wniosku o pożyczkę jest analogiczna jak dla Wniosku o dotację GIS.

zmiana_regulaminu_ii_konkursu.pdf
zmiana_regulaminu_ii_konkursu.pdf - (148,88 KB) Regulamin II Konkursu po zmianie
zmiana_zal._3_zalaczniki_wymagane_do_wniosku_o_dofinansowanie.pdf
zmiana_zal._3_zalaczniki_wymagane_do_wniosku_o_dofinansowanie.pdf - (101,56 KB) Załącznik nr 3 do Regulaminu po zmianie
regulamin_gis_ii_konkurs_zwiekszona_alokacja.pdf
regulamin_gis_ii_konkurs_zwiekszona_alokacja.pdf - (202,76 KB) Regulamin II Konkursu ze zwiększoną alokacją
zal._1_program_prior_bud_uzyt_publ_zmieniony.pdf
zal._1_program_prior_bud_uzyt_publ_zmieniony.pdf - (634,52 KB) Aktualny Program priorytetowy

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również